(1) םוליצ
(2) םוליצ

תינעת תכסמ

-------

דעומ רדס

םימשג תורובג ןיריכזמ יתמיאמ
דציכ תוינעת רדס
ולא תוינעת רדס
הנשב םיקרפ השלשב


'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ


תבש תכסמ
ןיבוריע תכסמ
םיחספ תכסמ
םילקש תכסמ
אמוי תכסמ
הכוס תכסמ
הציב תכסמ
הנשה שאר תכסמ
תינעת תכסמ
הליגמ תכסמ
ןטק דעומ תכסמ
הגיגח תכסמןחבמל הרזח