(1) םוליצ
(2) םוליצ

תוכרב תכסמ

-------

םיערז רדס

תיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ
הרותב ארוק היה
וינפל לטומ ותמש ימ
תוצח דע רחשה תליפת
ללפתהל ןידמוע ןיא
תוריפה לע ןיכרבמ דציכ
דחאכ ולכאש השלש
םירבד ולא
םיסינ וב ושענש םוקמ האורה


'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
'ה קרפ
'ו קרפ
'ז קרפ
'ח קרפ
'ט קרפ


תוכרב תכסמ
האפ תכסמ
יאמד תכסמ
םייאלכ תכסמ
תיעיבש תכסמ
תומורת תכסמ
תורשעמ תכסמ
ינש רשעמ תכסמ
הלח תכסמ
הלרע תכסמ
םירוכיב תכסמןחבמל הרזח