רורמו הצמ ,חספ


'ה הנשמ ,'י קרפ

:רמוא היה לאילמג ןבר
חספב ולא םירבד השולש רמא אלש לכ
.ותבוח ידי אצי אל
.רורמו הצמ ,חספ :ןה ולאו
- חספ
;םירצמב וניתובא יתב לע םוקמה חספש םוש לע
- הצמ
(2) ;םירצממ וניתובא ולאגנש םוש לע
- רורמ
.םירצמב וניתובא ייח תא םירצמה וררימש םוש לע

:רמאנש ;םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח רודו רוד לכב
:רמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו"
".םירצממ יתאצב יל 'ה השע הז רובעב

,ךרבל ,רדהל ,םמורל ,ראפל ,חבשל ,ללהל ,תודוהל ןיבייח ונחנא ךכיפל
;ולאה םיסנה לכ תא ונלו וניתובאל השעש ימל סלקלו הלעל

החמשל ןוגימ תוריחל תודבעמ ונאיצוה
לודג רואל הלפאמו בוט םויל לבאמו
."היוללה" וינפל רמאנו ,הלואגל דובעשמו

רואיב

שריפו רמא אלש ימ לכ
- רדסה לילב - חספב ולא םירבד השולש
(1) :רחבומה ןפואב "ךנבל תדגהו" תווצמ לש ותבוח ידי אצי אל
- חספ ןברק - חספ
.רורמו הצמ
שיגרהל ךירצ םדא לכש קוספה ןושלמ עמשמ :"םירצממ יתאצב יל 'ה השע"
.םירצממ אצי ומצע אוה וליאכ
.חבשל :סלקל
.וז החיתפ ירחא דימ רמאנה ,ללהה תא :"היוללה וינפל רמאנו"

םינויע

םירבד השולש רמא אל םא "ךנבל תדגהו" תווצמ תא ללכ םייק אלש רמול ןיא םלואו (1)
.ולא

וניתובא לש םקצב קיפסה אלש םוש לע" :הנשמב בותכה םוקמב ,ןאכ םיסרוג שי (2)
הדגהב הסרגה איה ךכו "םלאגו ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנש דע ,ץימחהל
.ונידיבש חספ לש

דומלתה ןמ עטק

.היבגהל ךירצ - רורמו ,היבגהל ךירצ - הצמ :אבר רמא
,היבגהל ךירצ ןיא - רשב
.ץוחב םישדק לכואכ הארנש אלא ,דוע אלו
(ב"ע ,ז"טק)

תולאש

?רדסה לילב רמול םדא בייח םירבד השולש וליא .א .1
תווצמ תא ללכ םייק אל וללה םירבדה תשולש תא רמא אל םאש רמול ןוכנ םאה .ב
.םכתבושת תא וטרפ ? "ךנבל תדגהו"

?ונלש הדגהב בותכה הזמ ונתנשמב עיפומה הצמ תליכאל הביסה חסונ הנוש המב .2
.(תרבוחל חפסנב ואר) 'ד הכלה ,'ח קרפ הצמו ץמח תוכלהב ם"במרה לש חסונה היה ךיא

ותוא וושהו ,רורמב קסועה עטקה ףוס דעו "רורמו הצמ ,חספ"מ ,הדגהה חסונב ונייע .3
?הנשמב תועיפומ ןניאש הדגהב תובותכ תופסוה וליא .ונתנשמב ול ליבקמה עטקל

רשבב תעצבתמ הניא םמש תא םיריכזמש העשב רורמבו הצמב תעצבתמה הלועפ וזיא .א .4
"?המ םוש לע - חספ" םירמואש העשב ,חספ ןברקל רכז אוהש ,הרעקבש עורזה
?עורזה רשבב ךכ םישוע ןיא ,עודמ .ב

וליאכ ומצע תא תוארל ךירצ םירצמ תאיצי ירחא דלונש םדא םגש הנשמה הדמל ןינמ .א .5
?הב ףתתשה
?תאז דמלמ קוספה דציכ ?תאז םידמל ונממ ףאש הדגהב אבומ ףסונ קוספ הזיא .ב

עטקל המדקהו החיתפ אוה ('וכו "ןיבייח ונחנא ךכיפל"מ) הנשמה לש ןורחאה עטקה .6
?ול המדקה איה ונתנשמש עטק ותוא והמ .הדגהב וירחא רמאנה

האבה הנשמל רבעמ םיחספ תכסמ ןכותל הרזח