הקדמה למסכת פסחים


פרק א: משנה א - בדיקת חמץ

משנה ג - זמן בדיקת החמץ בדיעבד

משנה ד, ה - סוף זמן אכילת חמץ ושרפתו

פרק ב: משנה א - איסור ההנאה מן החמץ

משנה ב - חמץ שעבר עליו הפסח

פרק ג: משנה ו - ערב פסח שחל בשבת

משנה ז - מצבים שמבערים בהם חמץ על ידי ביטולו בלבד

פרק ד: משנה א, ד - מנהג ישראל - דין הוא

משנה ה - מלאכה בתשעה באב ובערב פסח

פרק ה: משנה ה, ז - סדר ההקרבה של קרבן פסח

פרק ט - פסח שני: משנה א - מי מקריב פסח שני?

משנה ב - מהי דרך רחוקה?

משנה ג - הדומה והשונה בין פסח ראשון לפסח שני

משנה ה - פסח מצרים ופסח דורות

פרק י: משנה א - ליל הסדר

משנה ב - הקידוש על היין

משנה ג - טיבול הכרפס וקערת ליל הסדר

משנה ד - "מגיד"

משנה ה - פסח, מצה ומרור

משנה ו - אמירת חלקו הראשון של ה"הלל" וסיום "מגיד"

משנה ז - כוס שלישי ורביעי

משנה ח - אפיקומן

אישים