רדסה ליל תרעקו ספרכה לוביט


'ג הנשמ ,'י קרפ

;וינפל ואיבה
.תפה תרפרפל עיגמש דע ,תרזחב לבטמ
,ןילישבת ינשו תסורחו תרזחו הצמ וינפל ואיבה
.הווצמ תסורח ןיאש יפ לע ףא
.הווצמ :רמוא קודצ יברב רזעילא יבר
.חספ לש ופוג וינפל םיאיבמ ויה שדקמבו

רואיב

(9),רחא קרי לכ וא ,ספרכ וינפל ואיבה
(1) (10) .ולכואו ,המודכו ץמוחב וא חלמ ימב קריה תא לבטמ
הז לוביט .ספרככ הב שמתשמ - רורמ ,הסח - תרזח אלא ,רחא קרי ול ןיא םאו
- עיגהש ינפל דוע - עיגמש דע תושעיהל ךירצ
םע לכאנה לכאמ איה תרפרפ .הדועסה תליחתבש רורמה תליכאל - תפה תרפרפל
(2) .םעט תפסותל ,תפה

,תוצמ שולש הבו , (3) רדסה ליל תרעק תא וינפל ואיבה
(5) - רחא רמ קרי וא ,רורמל הסח - תרזחו
,םינילבתו ןיי םע םינוחט תוריפ לש תבורעת - תסורחו
(6) .םילישבת ינשו
לע םיכרבמ ןיא ןכלו ,הלכאל הווצמ ןיאש תורמל םיאיבמ ויה תסורחה תא
(7) .התליכא
ךירצ ותעדלו רדסה לילב תסורח לוכאל הווצמש ,רמוא קודצ יברב רזעילא יבר
תא ,םילישבתה ינש םוקמב ,וינפל םיאיבמ ויה ,שדקמה תיב ןמזב
(8)
(12) .לארשי תראפת האר - הילע ךרבל
לש ופוג רשב .הגיגח ןברק תאו חספ ןברק

םינויע

אובי רופיסהש רבדה בוטו יוצרו ,םירצמ תאיצי לע ונבל רפסל באה בייח רדסה לילב (1)
ידכ .םירצמב וניתובאל עריא רשא תא תעדל ןיינעתמ ןבה אהיש ,ןבה תולאשל הבושתב
דחא .תוליגר תודועסב לבוקמה ןמ םייוניש רדסה לילב םישוע ןבה לש ותונרקס תא ררועל
ירחא ,ללכ ךרדב ירהש ,הדועסה תלחתה ינפל לוביטב ספרכה תליכא אוה םייונישה
.הדועסל םיבשויו םיידי םילטונ אלא ,קרי םילכוא ןיא - שודיקה

:רואיבב עיפומה הזל ףסונ ,"תפה תרפרפ"ל םינוש םישוריפ שי (2)
דוע השענ ספרכה לוביטש אוה ולוכ טפשמה שוריפ ,הז יפל .הדועסה תליחתבש הצמה .א
.הצמה תליכא ינפל
הנשמה ,הז יפל .ןמוקיפאל דחאה הקלח תרימשו םיינשל תיעצמאה הצמה תריבש .ב
."ץחי"ל םדוק "ספרכ"ש תרמוא

.הלילה תווצמ םויק םשל רדסה ליל ךלהמב םהל םיקקזנש םיטירפה םיאצמנ הרעקב (3)

הצמב) גחו תבש לכבכ - הנשמ םחל ,(הנוילעה הצמב) הצמ תליכא תווצמ ןהב םייקל (4)
.(תיעצמאה הצמב) ןמוקיפאו (הנותחתה הצמב) "ךרוכ" - (הנותחתהו הנוילעה

.רורמ תליכא תווצמ הב םייקל (5)

.הגיגח ןברקל רכז דחאו ,חספ ןברקל רכז דחא (6)
.הציבו עורז םישל םיגהונ םויכ ךא (11) ,םיצורש םילישבת וליא םישל רשפא ןידה רקיעמ

.רורמה תא הב לבטל תשמשמ איה אלא (7)

.םירצמב וניתובא וב ודבעש טיטל רכז (8)

דומלתה ןמ עטק

... םיידי תליטנ ךירצ - הקשמב ולוביטש (לכאמ) לכ (9)
?עודמ - (הדועסה ינפלו ספרכה ינפל) םיימעפ םיידי תליטנ
!תחא םעפ וידי לטנ רבכ ירה
ותעד חיסה אמש ,(הדועסל ספרכה תליכא ןיב) ללהו הדגה רמול ךירצש ןוויכמ :ורמא
.(ךולכלב) עגנו (וידי ןויקינ תרימשמ)
(תימראמ םגרותמ ב"ע-א"ע ,ו"טק)

- (הסח קר אלו ,ספרכל) תוקרי ראש שי רשאכ (10)
,לכואו ,"המדאה ירפ ארוב" תוקריה ראש לע ךרבמ
.לכואו "רורמ תליכא לע" ךרבמ (רורמ תליכאב) ךכ רחאו
(תימראמ םגרותמ ב"ע ,ד"יק)

?"םילישבת ינש" םה המ (11)
.זרואו קלס :(לשמל) אנוה בר רמא
,זרואו קלס (אקווד ותרעקב ויהיש) לדתשמ היה אבר
אנוה בר לש ויפמ האציש (המגודה התייה וזש) ינפמ
(תימראמ םגרותמ ,ב"ע ,ד"יק) .(ותביח ליבשב :ם"בשר)

הכלהה ןמ

,(ןנברדמ=) םירפוס ירבדמ הווצמ - תסורחה" (12)
.םירצמב וב םידבוע ויהש טיטל רכז
?התוא םישוע דציכו
,ןהב אצויכו ןיקומיצ וא תורגורג וא םירמת ןיחקול
,ןתוא ןיסרודו
,ץמוח ןכותל ןינתונו
,ןבתב טיט ומכ ,ןילבתב ןתוא ןילבתמו
.חספה ילילב ןחלושה לע התוא ןיאיבמו
(א"יה ,ז"פ הצמו ץמח 'ה ,ם"במר)

תולאש

.ספרכה ינפלש םיידי תליטנ לע רבודמ , 9 "דומלתה ןמ עטק"ב .1
?רדסה ליל ינמיסב וז הליטנ הנוכמ דציכ .א
?ספרכה תליכא ינפל םיידי םילטונ עודמ .ב
?רדסה ליל ינמיסב וז הליטנ לש היוניכ והמו ,רדסה לילב תינש םיידי םילטונ יתמ .ג
?תינש םיידי לוטיל שי עודמ .ד

?הדועסה ינפלש לוביטה תווצמ תא םימייקמ המב .2

?הדועסה ינפל ספרכה תליכא תביס יהמ .3

היהי ןוכנ תואבה םילימה ןיבמ הלימ וזיא ."תרזחב לבטמ" ספרכ תליכא לע הנשמב בותכ .4
?"אקווד" ,"וליפא" ,"םג" :"תרזחב" ןיבל "לבטמ" ןיב ףיסוהל

?"תפה תרפרפ" יהמ .5

?רדסה ליל תרעקב שי םיטירפ וליא .6

?רדסה לילב הצמב םימייקמ תווצמ וליא .7

?הרעקבש םילישבתה ינש םילמסמ המ .8

חספב תוינטקו זרוא לוכאל אלש הרזגהש , 11 "דומלתה ןמ עטק" ב בותכה יפ לע ,וחיכוה .9
.ארמגה ןמזב תלבוקמ התייה אל

תועדה לש ןהימעט תא וראב*) ?רדסה לילב תסורחה תליכא ןיינעב תקולחמה יהמ .א .10
.(תונושה
?וז תקולחמב הכלהה הקספנ דציכ .ב

?וננמזבש וזמ שדקמה תיב ןמזב רדסה ליל תרעק הנוש התייה המב .11

הקסע וז המישר ךותמ םינמיס וליאב ,ונייצו ,"רדס"ה לש םינמיסה תמישרב ונייע .12
.ונתנשמ

האבה הנשמל רבעמ םיחספ תכסמ ןכותל הרזח