"דיגמ"

הדגהה תלחתהו "הנתשנ המ"


'ד הנשמ ,'י קרפ

;ינש סוכ ול וגזמ
ויבא לאוש ןבה ןאכו
:(ודמלמ ויבא - ןבב תעד ןיא םאו)
?תולילה לכמ הזה הלילה הנתשנ המ
;הצמו ץמח םילכוא ונא תולילה לכבש
.הצמ ולוכ הזה הלילה
;תוקרי ראש ןילכוא ונא תולילה לכבש
.רורמ הזה הלילה
;לשובמו קולש ,ילצ רשב ןילכוא ונא תולילה לכבש
.ילצ ולוכ - הזה הלילה
;תחא םעפ ןיליבטמ ונא תולילה לכבש
.םימעפ יתש - הזה הלילה
.ודמלמ ויבא ,ןב לש ותעד יפלו
,חבשב םייסמו תונגב ליחתמ
,"יבא דבוא ימרא"מ שרודו
.הלוכ השרפה לכ רומגיש דע

רואיב

(1) .ומצעמ לואשל - ןבב תעד ןיא םאו
לבוקמהמ הנוש ןפואב רדסה לילב םישענה םירבדה לע לאוש ןבה :הנתשנ המ
.הנשה תומי לכב
,שאב יולצ - יולצ רשב םילכוא ונא תולילה לכבש
,הברה לשובמ - קולש
;םימב - לשובמו
(2) .הגיגחהו חספה ןברק רשב - ילצ ולוכ הזה הלילה
:תרמואו הנשמה ןושל תא תנקתמ ארמגה :תחא םעפ םיליבטמ ונא
ינפל םילובט תוקרי לוכאל םיגהונ ונניא - תחא םעפ וליפא ןיליבטמ ונא ןיא
דועו ,והונלכאו ספרכ ונלבט הלילה וליאו :םימעפ יתש - הזה הלילה .לכואה
.הדועסה תליחתב תסורחב רורמ םג לובטנ
- ותנבה תדימ יפל - ןב לש ותעד יפל
.םירצמ תאיצי רופיס תא ודמלמ ויבא
- לארשי םע לע םימיענ םניאש םירבד ןבל רפסמ באה הלחתהב :תונגב ליחתמ
- "וניתובא ויה הרז הדובע ידבוע הליחתמ" "םירצמב הערפל ונייה םידבע"
:לארשי לש םחבש תא רפסל ךישממו - חבשב םייסמו
.ונל השעש תובוטה ראש ןכו ,"ותדובעל םוקמה ונבריק וישכעו"
ןמזב תרמאנה השרפה לע שרדמה תא ונב םע דמול :"יבא דבוא ימרא"מ שרודו
,('ח -'ה ,ו"כ םירבד) "יבא דבוא ימרא" םילימב תחתופה ,םירוכיבה תאבה
(3) .הלוכ תאזה השרפה לכ רומגיש דע

םינויע

ויתולאשל הנוע באהש ךכב אקווד םייקתהל הרומא "ךנבל תדגהו" תווצמש ונדמל רבכ (1)
.םירצמ תאיצי רופיס תא ול רפסמו ונב לש

.חספה ןברק תא ובירקהו םייק היה שדקמה תיבש ןמזב הלאשנ וז הלאש (2)

לכ םיארוק ונא הדגהב .ךכ לע 'הל םידומו ,םירצממ ונתלצה לע םירפסמ ונא וז השרפב (3)
.וב בותכה תא טוריפב םישרפמו םירזוח ךכ רחאו ,ותומלשב השרפה ןמ קוספ

דומלתה ןמ עטק

:ןנבר ונת (4)
;ולאוש ונב - (ןבה) םכח
;ותלאוש ותשא - םכח וניא םאו
.ומצעל לאוש אוה - ואל םאו
(א"ע ,ז"טק)".הזל הז ןילאוש- חספה תוכלהב ןיעדויש םימכח ידימלת ינש וליפאו

'ד הכלה ,ירישע קרפ םיחספ תכסמ ,ימלשורי דומלת

,עשר ןב ,םכח ןב :הרות הרביד םינב 4 דגנכ :הייח יבר ינת
...לואשל עדוי וניאש ןב ,שפיט ןב
לכב ונילע םיחירטמ םתאש הזה חרוטה המ ?רמוא והמ עשר ןב
?תאז המ ?רמוא והמ שפיט ... ?הנשו הנש
,ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיאש ,חספה תוכלה ודמל התא ףא
.תרחא הרובחל סנכנו וז הרובחמ (םק=) דמוע אהי אלש
:"הלוכ השרפה לכ רומגיש דע ,'יבא דבוא ימרא'מ שרודו"
ראבל ךירצ רדסה לילב .קוספל הבחרהו רואיב אוה "שרדמה"
ימרא" תשרפב םיקוספב רמאנש המ תא (שורדל=) ביחרהלו
תאיציב רפסל םיברמ םיקוספה לע תושרדה תרזעבו ,"יבא דבוא
איהש יפכ "יבא דבוא ימרא תשרד" לש םולצת םכינפל . םירצמ
קוספה הליחת :שרדמה לש הנבמל בל ומיש .הדגהב תאבומ
.קוספה לע תושרד המכ תואבומ ןכמ רחאלו ,ותומלשב אבומ
:קוספה לש רחא קלחב תקסוע השרדה םעפ לכב

תולאש

?תוסוכה עברא לש היינשה סוכה תא םיגזומ יתמ .א .1
.וז סוכ םיתוש יתמ ואצמו ,חספ לש הדגהב ונייע .ב

?םויה םילאוש ונא ןיא תוישוקה עברא ךותמ הלאש וזיא .א .2
?הנשמב העיפומ הניא םילאוש ונאש הלאש וזיא .ב

?םייסמ אוה ובש "חבש"ה והמו ,ןבל ותבושת תא באה חתופ הבש "תונג"ה יהמ .3

?הדגהה לש ןושארה הקלחל דלשה איה הרותבש השרפ וזיא .4

?'ב הכלה ,'ח קרפ הצמו ץמח תוכלה ,ם"במר יפל "הנתשנ המ" רמוא ימ .5

האבה הנשמל רבעמ םיחספ תכסמ ןכותל הרזח