וְנֶעֶלְמָה מֵעֵינֵי כָל חָי / אגדות רבה בר בר חנה

ביבליוגרפיה

[נעשתה חלוקה כללית לפי תקופות ולפי נושאים.]

 

ספרות חז"ל והגאונים

§         תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא. מהדורת "עוז והדר" עם כל המפרשים ועם הוספות חדשות כולל הגהות וציונים. (להלן: מהדורת "עוז והדר"). ירושלים, תשס"ו.

§          תשובות הגאונים שערי תשובה, עם הגהות איי הים. מהדורת ישראל משה חזן. ליוורנו, אליהו בכור חזן, תרכ"ט. ד.צ.     

§         תשובות הגאונים. מהדורת  אברהם אליהו הרכבי, זיכרון לראשונים וגם לאחרונים, מחברת רביעית עם מבוא והערות.  ברלין, תרמ"ז.

§         טוביה בר' אליעזר (רבנו) מדרש לקח טוב (פסיקתא זוטרתא)  על חמישה חומשי תורה. מהדורת שלמה באבער, ח.ש.ד.  ד.צ. (ב' כרכים).

 

ראשונים

§         גרשום בר יהודה מאור הגולה (רגמ"ה). רבנו גרשום. בתוך: מהדורת "עוז והדר" ירושלים,   תשס"ו.

§         יצחק אלפסי (רי"ף). שו"ת הרי"ף עם הגהות עין רואה. מאת זאב וואלף לייטער. פיטסבורג,  מכון הרמב"ם, תשי"ד.

§         נתן בר יחיאל (רבנו). ספר הערוך. בתוך: מהדורת "עוז והדר". ירושלים, תשס"ו.

§         שלמה יצחקי (רש"י).  ליקוטי רש"י. בתוך: מהדורת "עוז והדר". ירושלים, תשס"ו.

§         יוסף הלוי אבן מיגש (ר"י מיגאש). חידושי הר"י מיגש למסכת בבא בתרא.  בעריכת  הרב משה ש. שפירא ובביאורו. בני ברק, תשל"ט.

§         ישעיהו הראשון מטראני (רי"ד). תוספות רי"ד. מהדורת הרב ניסן זק"ש. ירושלים, תשל"ט.

§         שלמה בן אדרת (רשב"א). שו"ת הרשב"א. יו"ל ע"פ דפוסים ראשונים וכתבי יד. ירושלים, מכון ירושלים, תשנ"ז.

§         מנחם ב"ר שלמה לבית מאיר (המאירי). בית הבחירה (מאירי), מסכת בבא בתרא. מהדורת    

       אברהם סופר. ניו-יורק, תשט"ז.

§         אשר ב"ר יחיאל (רא"ש). תוספות הרא"ש. בתוך: מהדורת "עוז והדר". ירושלים, תשס"ו.

§         יום טוב אלאשבילי (ריטב"א). חידושי הריטב"א מסכת בבא בתרא, יו"ל ע"פ כת"י, מהדורת יעקב דוד אילן. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשס"ז.

§         בצלאל אשכנזי (רבנו). שיטה מקובצת, מסכת בבא בתרא ח"א. בעריכת: הרב זאב מצגר, ירושלים, מכון מירב,  ח.ש.ד.

 

אחרונים

§         אברהם ממינסק(רבי), אהבת איתן, נדפס בתוך: עין יעקב. ווילנא, האלמנה והאחים ראם, תרנ"ד.

§         אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א). פתח עיניים - חידושים וביאורים נפלאים בהלכה ואגדה על הש"ס. ח.ש.ד.  ד.צ.

§         איגר, עקיבא (רבי). גיליון, הגהות וציונים בתוך: מהדורת "עוז והדר". ירושלים, תשס"ו.

§         אידליש, שמואל אליעזר (רבי). חידושי אגדות (מהרש"א). בתוך: מהדורת "עוז והדר". ירושלים, תשס"ו.

§         אליהו מווילנא(הגר"א). פירוש על כמה אגדות. יצא לאור ע"י בני הגר"א, וכעת יו"ל מחדש עם תיקונים ומראה מקומות. ירושלים, קרן חכמה ודעת, תשנ"ז.

§         בלוי, משה (הרב). משנת משה סנהדרין. ביאורים וחידושים הערות ופירושים על מסכת סנהדרין. בני ברק,  תשמ''ט.

§         בן ארזה, יוסף (הרב). יוסף דעת, (קובץ חוברות) פירוש על הש''ס מלוקט מתורת חכמים ראשונים ואחרונים, מסכת בבא בתרא. ירושלים, תשס''ב.

§         ברלין, נפתלי צבי יהודה (הנצי"ב). מרומי שדה - חידושי מרן נצי"ב, חלק רביעי מסכת בבא בתרא. ירושלים, תשט"ז.

§         גוטמכר, אליהו (רבי). חידושי רבינו אליהו גוטמכר, כרך ד' מסכת בבא בתרא. מהדורת הרב ני"ל שוב. ירושלים, מכון ירושלים, תשס"א.

§         הילמן, שמואל יצחק (הרב). אור הישר. כרך ב', נשים-נזיקין. ירושלים, תשל"ז.

§         ווייס, דוד יואל  (הרב). מגדים חדשים-ברכות, חידושים ובירורים הערות והארות על מסכת ברכות. ירושלים, תשמ"ט.

§         ווייס, דוד יואל  (הרב). מגדים חדשים-עירובין, חידושים ובירורים הערות והארות על מסכת עירובין. ירושלים, תשנ"ז.

§         זונדל, חנוך (רבי). יד יוסף בתוך: עין יעקב. ווילנא, האלמנה והאחים ראם, תרנ"ד.

§         זונדל, חנוך (רבי).עץ יוסף בתוך: עין יעקב. ווילנא, האלמנה והאחים ראם, תרנ"ד.

§         חביב, יעקב בר שלמה (רבי). עין יעקב, לכל האגדות והמדרשים המפוזרים בש"ס תלמוד בבלי. ספרא, בדפוס האחים שולזינגר, תש"ה.

§         חדושי הגאונים, בתוך: עין יעקב, אוסף של שבעים ושנים ספרים העוסקים בפירושי אגדות חז"ל. בתוך: עין יעקב. ווילנא, האלמנה והאחים ראם, תרנ"ד.

§         חיות, צבי הירש (הרב). כל ספרי מהר"ץ חיות. ירושלים,"דברי חכמים", תשי"ח.

§         יאליש, יעקב צבי (רבי). מלא הרועים. בתוך: מהדורת "עוז והדר". ירושלים,תשס"ו.

§         יוסף חיים (בן איש חי). בן יהוידע - ביאורים ופירושים על דברי אגדה בתלמוד הבבלי, חלק ג',מסכת בבא בתרא. בעריכת: ישועה בן דוד סאלם. ירושלים, תשנ"ח.

§         יוסף חיים (בן איש חי). בניהו – ביאורים ופירושים נפלאים ע"ד הפרד"ס חלק ג' סדר נזיקין. יוצא לאור מכת"י המחבר, בעריכת: ישועה בן דוד סאלם. ירושלים, התש"ן.

§         יעלין, אריה לייב (רבי).יפה עיניים. בתוך: מהדורת "עוז והדר". ירושלים, תשס"ו.

§         יפה, מרדכי (רבי). הגהות הלבוש. בתוך: מהדורת "עוז והדר" ירושלים, תשס"ו.

§         כ"ץ, שבתאי (רבי). מאיר נתיב. בתוך: מהדורת "עוז והדר". ירושלים, תשס"ו.

§         לוברבוים,יעקב מליסא (אב"ד דק"ק ליסא). אמת ליעקב על אגדות הש"ס. פיעטרקוב, תער"ב. הוצאה חדשה ברוקלין, תש"נ.

§         לוריא, שלמה (מהרש"ל). חכמת שלמה.  בתוך: מהדורת "עוז והדר". ירושלים, תשס"ו.

§         ליברמן, יוסף (הרב). משנת יוסף-אגדות הש''ס, עיונים, ביאורים ורעיונות. ירושלים, תשנ''ו.

§         ליפשיץ ישראל (הרב), תפארת ישראל, הגהות וחידושים על מסכת בבא בתרא, נדפס בגמרות.

§         מענקין, פתחיה (הרב). כרם פתחיה ביאור מאמרי חז"ל. ירושלים, תרצ"א.

§         מרגליות, ראובן (הרב). ניצוצי אור - הארות בתלמוד בבלי.  ירושלים, מוסד הרב קוק, תשכ"ה.

§         מרגליות, ראובן (הרב). שערי זוהר, עניינו ביאור שיטת הזוהר בהלכה ובאגדה בהשוואה עם דברי חז"ל. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשל"ח.

§         סולוביצ'יק, יוסף דובער (הרב). שו"ת בית הלוי, חידושי הלכות וביאורי סוגיות. ווילנא, תרכ"ג. ד.צ תשמ"ו.

§         סופר, משה (הרב). חת"ם סופר - חידושים על מסכת בבא בתרא, חלק ב' פרקים ד'-י'. ירושלים, מכון חת"ם סופר, תשנ"א.

§         סירקיש, יואל (רבי).הגהות הב"ח. בתוך: מהדורת "עוז והדר". ירושלים,תשס"ו.

§         עמדין, יעקב (יעב"ץ). לחם שמים, משנה ע"פ לחם שמים. ברלין, תקצ"ד.

§         עמדין,יעקב (יעב"ץ). הריעב"ץ, בתוך: מהדורת "עוז והדר". ירושלים, תשס"ו.

§          ענגיל, שמואל יצחק (רבי). גליוני הש"ס. כולל הגהות על סדרי נשים נזיקין. ח.ש.ד.  ד.צ.

§         פינטו, יאשיהו (הריא"ף]. מאור עיניים. בתוך: עין יעקב. ווילנא, האלמנה והאחים ראם, תרנ"ד.

§         ראבינאוויטץ,  רפאל נתן נטע (הרב). דקדוקי סופרים - עם הגהות דברי סופרים כרך ב'. ניו-יורק, תשל"ז.

§         ריישר, יעקב (רבי). עיון יעקב בתוך: עין יעקב. ווילנא, האלמנה והאחים ראם, תרנ"ד.

§         שור, אברהם חיים (רבי). תורת חיים - חידושי הלכות ואגדות על תשע מסכתות. ד.צ. ירושלים, תשכ"ה.

§         שטערן, גרשון (רבי). ילקוט הגרשוני על אגדות הש"ס, תלמוד בבלי. ניו יורק, הוצאת יוסף וויס כלילת יופי, ח.ש.ד.

§         שטראשון, שמואל (רש"ש). רש"ש, בתוך: מהדורת "עוז והדר". ירושלים, תשס"ו.

§         שלזינגר, אליהו (הרב). יד אליהו. חידושים והערות בתלמוד ובמפרשים - סדר נזיקין. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשכ"ו.

§         תאומים,יונה (רבי). קיקיון דיונה, נדפס בתוך "קובץ מפרשים" בבא בתרא, "יריד הספרים", ירושלים, תש"ס.

 

פרשנות חומש

§         משה בן נחמן (רמב"ן), פירושי התורה לרבינו משה בן נחמן (רמב"ן). מהדורת שעוועל. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשי"ט.

§         בחיי בן אשר (רבנו). פירוש רבנו בחיי לתורה. מהדורת שעוועל. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשכ"ז.

§         יצחק בן עראמה (רבי). עקידת יצחק חיבור על חמשה חומשי תורה. ח.ש.ד. ד.צ.

§         מאיר ליבוש (מלבי"ם). חומש עם פירוש התורה והמצווה. מהדורה מנוקדת. ירושלים, חורב, תשס"ח.

§         ברלין נפתלי צבי יהודה (הנצי"ב). פירוש "העמק דבר" על חומש במדבר. ירושלים, תשנ"ט.

 

חסידות

§          טירר, חיים (רבי חיים מטשערנאביץ). באר מים חיים על חמשה חומשי תורה. עם הוספות מכת"י, מהדורה מנוקדת. ירושלים, מכון אבן ישראל, תשנ"ט.

§         ליינר, מרדכי יוסף (הרבי מאיזביצא).  מי השילוח. מהדורה מורחבת מפוארת ומתוקנת עם הוספות רבות. בני ברק, תורת אברהם, תשס"ז. [ב' כר']

§         נחמן מברסלב (מוהר"ן). לקוטי מוהר"ן.  מהדורה מנוקדת. ירושלים, קרן אודסר,  ח.ש.ד.

§         פרידמן, יעקב (הרב מהוסיאטין). אהלי יעקב - ערוך ומסודר מחדש בתוספת מ"מ ע"י יעקב שרייבר. ירושלים, תשס"ו.

§         רבינוביץ, צדוק הכהן מלובלין (רבי). רסיסי לילה. לובלין, ד.צ בני ברק, יהדות, תשכ"ז.

§         שניאורסאהן, מנחם מענדל (הרב). אוצר רשימות. כפר חב"ד, הוצאת קה"ת, תשס"ח.

§         שפירא, נתן נטע (רבי). מגלה עמוקות על התורה.  לעמבערג, תרמ"ב. ד.צ ברקולין, תשל"ז.

 

מוסר

§         אייבשיץ, יהונתן (הרב). יערות דבש. דרשות ותוכחות מוסר. מהדורה חדשה ערוכה ומסודרת עם ציונים מקורות ומבוא. ירושלים, מכון ירושלים, תשד"מ.

§         אפרים שלמה מלונשטיץ (רבי). עוללות אפרים. ספר דרוש נדפס מחדש עם תיקונים ומפתחות. ירושלים, ברזני, תש"מ. (ב' כר')

§         דסלר,  אליהו אליעזר (הרב). מכתב מאליהו - מבחר מתוך כתביו בתורת המוסר וההשקפה. ירושלים, תשס"ב. (ה' כר')

§         הורוביץ, ישעיה הלוי (של"ה). שני לוחות הברית. חלק רביעי, אמרות טהורות מפנינים יקרות, ירושלים, תשכ"ג. (ב' כר') ד.צ.

§         ליוואוויץ, ירוחם הלוי (הרב). דעת חכמה ומוסר - משיחותיו אשר השמיע בישיבה הקדושה במיר. ניו-יורק, תשכ"ט.

 

מחשבה

§         אייזנשטיין, יהודה דוד. אוצר ויכוחים. נאסף ונערך עם הקדמות, הערות, ומפתחות. ירושלים, תשס''ב. ד.צ.

§         אליהו מווילנא (הגר"א). יהל אור נודע בשם הדרת קודש. כולל ביאורים על הזוהר הקדוש מאת הגר''א, ווילנא. ד.צ ירושלים, תשל''ב.

§         אליהו מווילנא (הגר"א). משלי עם פירוש הגר''א השלם והמנוקד, נדפסה מחדש ע''פי דפוס ראשון, בתוספת חמדה גנוזה, ליקוטי הגר''א וברך בשחר. ירושלים, תשנ''ד.

§         אליהו מווילנא (הגר"א). ספר משלי  עם ביאור הגר"א. יו"ל עם מראה מקומות, השוואות והערות ע"י משה פיליפ, מהדורה מתוקנת. פתח- תקוה, תשמ"ה.

§         בחיי בן אשר (רבנו). כתבי רבנו בחיי. מהדורת שעוועל. ירושלים, מוסד הרב קוק, תש"ל.

§         חרל"פ, יעקב משה (הרב). מי מרום ו'. מעייני הישועה, על גלות וישועה בעקבתא דמשיחא. ירושלים, בית זבול, תשכ"ג.

§         ישראלי, שאול (הרב). זה היום עשה ד'. דרשות ומאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים. ירושלים, ארז, תשס"ג.

§         ליוואי, יהודה (מהר"ל). באר הגולה, ביאור נפלא על הרבה מאמרי והגדות רבותינו ז"ל, יוצא לאור ע"פ דפוס ראשון עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות מקבילות ומפתחות, ע"י יהושע דוד הרטמן. ירושלים, מכון ירושלים, תשס"ג.

§         ליוואי, יהודה (מהר"ל). באר הגולה. ביאור נפלא על הרבה מאמרי והגדות רבותינו ז''ל, מסודר, מתוקן ומשוכלל בהוצאה חדשה. לונדון, חי''ל האניג,  תשנ''ד.

§         ליוואי, יהודה (מהר"ל). חידושי אגדות. ביאורי וחידושי רוב אגדות ש"ס בבלי חלק שלישי יו"ל מתוך כתב יד. לונדון,  חי"ל האניג ובניו, תשכ"ב.

§         ליוואי, יהודה (מהר"ל). נצח ישראל. הוצאה חדשה ומשוכללת. תשל''א.

§         ניטו, דוד (רבי). מטה דן – הכוזרי השני. ירושלים, ספריית בני תורה, ד.צ.

§         נריה, משה צבי (הרב). מועדי הראי"ה - חגים וזמנים בהגותו ובאורח חייו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הרב). תל-אביב, מרכז ישיבות בנ"ע בא"י, תש"מ.

§         סולובייצ'יק, יוסף דב הלוי (הרב). איש ההלכה-גלוי ונסתר. ירושלים,ההסתדרות הציונית העולמית, תשל"ט.

§         סולובייצ'יק, יוסף דב הלוי (הרב). ימי זיכרון. ירושלים, ספרית אלינר, תשמ"ו.

§         קוק, אברהם יצחק הכהן (הראי"ה). מאמרי הראי"ה. קובץ מאמרים א-ב. ירושלים, התשד"ם, מהדורה מתוקנת התשמ"ח.

§         קוק, אברהם יצחק הכהן (הראי"ה). עין איה, על אגדות חז''ל שבעין יעקב. כרך ראשון ברכות פרקים א-ה. מהדורה שנייה מתוקנת. ירושלים, מכון הרצ''יה, תשנ''ה.

 

ספרות עיון

§         אבן וירגה,שלמה. ספר שבט יהודה, הגיה וביאר עזריאל שוחט, ערך והקדים מבוא- יצחק בער, ירושלים, מוסד ביאליק, תש''ז.

§         אייזענשטיין, יהודה דוד. אוצר ישראל, אנציקלופדיא לכל מקצועות תורת ישראל. ירושלים, שילה, ד.צ.

§         איילי, מאיר. אוצר כינויי עובדים בספרות התלמוד והמדרש, מהדורה שנייה מתוקנת. תל אביב, הקיבוץ המאוחד, תשס"א.

§         אשל, בן ציון. ישובי היהודיים בבבל אונומסטיקון תלמודי. ירושלים, מאגנס, תשל"ט.

§         ברויאר, מרדכי. אסיף מפרי העט והעת. ירושלים, רימונים, תשנ"ט.

§         היימאן, אהרן. תולדות תנאים ואמוראים, קורות ימי רבותינו -  תנאים ואמוראים. ירושלים, קריה נאמנה, תשכ"ד.

§         הכהן, מנחם (הרב) עורך, מחניים 7, ירושלים, מכון ספיר, תשנ"ד.

§         וינוגרד, ישעיהו. אוצר ספרי הגר"א, ביבליוגרפיה של ספרי הגר"א. ירושלים, תשס"ג.

§         מרגליות, מרדכי. אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים. מהדורה מחודשת. תל-אביב, יבנה, תשס"א.

§         מרגליות, ראובן (הרב). תולדות אדם, תולדות חייו של המהרש"א. מהדורה שניה עם תיקונים והוספות. ירושלים, תשמ"ט.

§         נפתל, אברהם משה. התלמוד ויוצריו - דורות האמוראים.  תל-אביב, יבנה,  תשל"ו.

§         פרנקל, יונה. דרכי האגדה והמדרש, יד לתלמוד. גבעתיים, מסדה, תשנ"א. ב' כרכים.

 

                                                                                                          חזרה לתוכן