דימת: הנשמ יקרפ

'א הנשמ ,'ג קרפ

קרפל הנכה תודובע

:וסיפהו ואוב :הנוממה םהל רמא
תוארל ,ינש סיפ ולירגהו ואוב :תולרגהה לע הנוממה םהל רמא ,תיזגה תכשל לא ואבש רחאל
:ןה ולאו .תואבה תודובעה הרשע שולשב הכזי ימ

,שבכל םירביא הלעמ ימ ,הרונמה תא ןשדמ ימ ,ימינפה חבזמ ןשדמ ימ ,קרוז ימ ,טחוש ימ
תלוסהו םייברקה ,תונפדה יתשו הריגהו הזחה ,לגרהו ץקועה ,םיידיה יתשו לגרהו שארה
.ןייהו םיתיבחהו
חבזממ ,ימינפה חבזמהמ רפאה תדרוה .3 ותקירזו םדה תלבק .2 דימתה ןברק תטיחש .1
התשענ חבזמל םירביאה תאלעה) הקלדהל התנכהו הרונמה ןמ רפאה תאצוה .4 תרוטקה
.7 תוימדקה םיילגרה יתש תאלעה .6 תירוחאה ןימי לגרו שארה תאלעה .5 (הז רדסב
תועלצה םע ראווצה ןכו ,הזחה-תיב ןמוש תאלעה .8 תירוחאה לאמש לגרו הילאה תאלעה
.10 דבכהו לוחטה ,הרדשה םע תונפדה יתש תאלעה .9 בלהו האירה ,הנקה םירבוחמ ובו
םיילגרה יערכ תעבראו ,"ךזב" תארקנה ,בהז לש הלודג ףכב םינותנ ויהש םייברקה תאלעה
תחנמ לש םיתיבחה תאלעה .12 דימתה תחנמ לש תלוסה תאלעה .11 םייברקה לע םיחנומה
.דימתה ךוסינ לש ןייה תאלעה .13 ברעב התיצחמו רקובב התיצחמ ,םוי ידמ לודגה ןהוכה

.הכזש ימ הכז ;וסיפה
ןברק תטיחש איהש ,הנושארה הדובעב הכז לרוגב הכזש ןושארהו ,לבוקמכ ,לרוג וליטה
ןכו ,תישילשה הדובעב הכז ישילשה ,היינשה הדובעב הכז ,ונימימש ,ינשה ןהוכהו ,דימתה
תודובעה לש ןרדס יפל תחא הדובעב הכז םהמ דחא לכ - ונימימש םיפסונה םינהוכהו תרשע
.ולא תודובעב וכז םינהוכ רשע השולשש אצמנ .הלעמל תוטרופמה

תדובעש ןוויכ ,וקרוזו םדה תא לבקמ היה לרוגב הכזש ןושארה ןהוכהש ,ראבמ ארונטרבה)
.הטיחשה תדובעב הכוז היה ינשה ןהוכהו ,הטיחשה ןמ רתוי הבושח ותקירזו םדה תלבק
(.תודובעה רתיב וכז םינהוכה רתיו ,וקרזו םדה תא לביק ןושארה ,טחש ינשה ןהוכהש ,אצמנ


םוכיסו הרזח תדובע


בהזה קרזמ

'ב הנשמ ,'ג קרפ

קרפל הנכה תודובע


.הטיחשה ןמז עיגה םא וארו ואצ :הנוממה םהל רמא
טוחשל ןמזה עיגהו םויה ריאה רבכ םא וארו ואצ :םינהוכל הנוממה רמא ינשה סיפה רחאל
.הלילב אלו םויב ותטיחשש ,דימתה ןברק תא

!יאקרב :רמוא האורה ,עיגה םא
,"יאקרב" רמואו זירכמ היה םויה ריאה םא תוארל אציש ןהוכה ,הטיחשה ןמז עיגה םא
.קרב שי ,רחשה ריאה רמולכ

?ןורבחב אוהש דע חרזמה לכ ינפ ריאה :רמוא לאומש ןב איתמ
לאוש היה אוה תוסייפה לע הנוממ - שדקמה ןמזב יחש ןהוכ - לאומש ןב איתמ היה רשאכ
."יאקרב"ב קפתסמ היה אלו ,ןורבח דע ,חרזמה לכ ינפ ריאה םא האורה תא

!ןיה :רמוא אוהו
ידי לע םימחר ררועל תדעונ ןורבח תרכזה) .חרזמה לכ ינפ וריאה ,ןכ :רמוא היה האורהו
(.ןורבח ינשי םהש ,םישודקה תובאה תרכזה

םוכיסו הרזח תדובע

'ג הנשמ ,'ג קרפ

קרפל הנכה תודובע


.םיאלטה תכשלמ הלט ואיבהו ואצ :םהל רמא
ןברקל הלט םשמ ואיבהו ,םיאלטה תכשל לא וכל :סיפב וכזש םינהוכל רמא הנוממה ןהוכה
.דימתה

.תיברעמ-תינופצ עוצקמב התייה םיאלטה תכשל ירהו
התייה םיאלטה תכשלש ,תרמואו ,"םיאלטה תכשל" תמקוממ התייה ןכיה תראתמ הנשמה
."דקומה תיב" ארקנה ןיינבה ךותב ,הרזעה לש תיברעמה - תינופצה תיווזב

:םש ויה תוכשל עבראו
:ויתוניפ עבראב תוכשל עברא ויה דקומה תיבב

םיאלטה תכשל תחא
ןברק ךרוצל םומ אלל םיאלט השיש תוחפל ויה הבש ,םיאלטה תכשל איה תחא הכשל
.דקומה תיב לש תימורדה-תיברעמה הניפב התייה וז הכשל .דימתה

תומתוחה תכשל תחאו
ךירצ היהש ימ .תומתוחה לע הנוממה בשוי היה הבש ,תומתוחה תכשל איה תפסונ הכשל
תא ."םתוח" תארקנה הלבק ונממ לבקמו ,םיכסנה רובע םלשמ ,וילא אב היה ,םיכסנ איבהל
הניפב התייה וז הכשל .םיכסנ לביק התרומתו .םיכסנה לע הנוממל רסומ היה אוה הלבקה
.דקומה תיב לש תינופצה-תיחרזמה

דקומה תיב תכשל תחאו
ולכוי םינהוכהש ידכ ,תקלוד הרודמ התייה הבו ,"דקומה תיב תכשל" התייה תפסונ הכשל
.דקומה תיב לש תיברעמה-תינופצה הניפב התייה וז הכשל .רוקב םמצע תא םמחל

.םינפה םחל הב ןישוע ויהש הכשל תחאו
הניפב התייה וז הכשל .םינפה םחל תא םיפואו םישל ויה תיעיברה הכשלב
.דקומה תיב לש תיחרזמה-תימורדה

םוכיסו הרזח תדובע

'ז הנשמ ,'ג קרפ

קרפל הנכה תודובע

וטחשו" :הרותב בותכש ומכ ,לכיהה רעש תא חותפל םיכירצ ויה דימתה ןברק תטיחש ינפל
אוהשכ אלו ,חותפ רעשהשכ היהת הטיחשהש ,םימכח ושרדו ,('ב ,'ג ארקיו) "דעומ להוא חתפ
.רעשה תא וחתפ דציכ תראתמ הנשמה .לוענ

.ינופצה שפשפל ול אב
.רעשה לש ןופצ דצב היהש ,ןטקה חתפל אב לכיהה רעש תא חותפל הווטצהש יוולה

וילעו ,םלועמ םדא וב סנכנ אל .םורדב דחאו ןופצב דחא :לודגה רעשל ול ןיה ןישפשיפ ינשו
אל שיאו ,חתפיי אל ,היהי רוגס הזה רעשה :'ה יילא רמאיו" :(דמ) לאקזחי ידי-לע שרופמ אוה
".רוגס היהו ,וב אב לארשי יקלא 'ה יכ ,וב אובי
תא חותפל הווטצנש ןהוכה אב היה וילאש הזה ינופצה חתפה והמ ונל ראתמ הנשמה לש אנתה
.רעשה םורדב דחאו רעשה ןופצב דחא :םיחתפ ינש ויה ,לכיהה רעש אוה ,לודגה רעשל :רעשה
התייה הז חתפ תרטמ .לאקזחי רפסב בותכש יפכ ,םלועמ םדא וב סנכנ אל םורדבש חתפה
תסנכנ הניכשה ,רוגס חתפהש יפ לע ףאו ,וב סנכיהל ידכ רעשל קוקז ה"בקה ןיאש ,תוארהל
.וכרד

.שפשפה תא חתפו חתפמה תא לטנ
ינופצה חתפה תא חתפו ,שפשפה לש תוחתפמ קיזחהש םינהוכה דחאמ חתפמה תא לביק יולה
.רעשה לש

.לודגה רעשל עיגמ אוהש דע ,לכיהה לא אתה ןמו
תארקנה ,לכיהה ינפלש הכשלה לא סנכנ ,רעשה לש ינופצה ןטקה חתפה תא חתפש רחאל
.לוענ היהש ,לודגה רעשל עיגהש דע ,לכיהל םינפבמ סנכנ וז הכשלמו ,"את"


.וחתפו ,תוחתופה תאו רגנה תא ריבעה ,לודגה רעשל עיגה
.לכיהה רעש תא חתפו ,םילוענמה תאו חירבה תא םינפבמ ריבעה ,לודגה רעשל יוולה עיגהשכ

.חתפנש לודגה רעש לוק עמושש דע ,טחושה טחוש היה אל
תחיתפ לוק תא עמשש דע דימתה ןברק תא טחוש היה אל ,דימתה ןברק תטיחשב הכזש ימ
.וז הנשמ תליחתב ראובמכ ,לכיהה רעש

םימחרה רעש תנומת

םוכיסו הרזח תדובע

'ח הנשמ ,'ג קרפ

קרפל הנכה תודובע

.חתפנש לודגה רעש לוק ןיעמוש ויה וחירימ
ונתנשמ .חתפנש לודגה רעשה לוק תא עמשש דע טחש אל טחושהש ,ונדמל תמדוקה הנשמב
בגאו .םילשורימ הברה תקחורמה ,וחירי דע עיגמ היה לכיהה רעש תחיתפ לוקש ,רמול האב
.וחירי דעו שדקמה תיבמ םיעמשנ ויהש םיפסונ תולוק הנומ הנשמה ךכ

.הפרגמה לוק ןיעמוש ויה וחירימ
תונוש תומיענ ויה הז ילכל .הפרגמל המודה ותרוצ ללגב ,הפרגמ ארקנש ריש ילכ היה שדקמב
.וחירי דע תועמשנ ויהש

.רויכל ינכומ ןיטק ןב השעש ץעה לוק ןיעמוש ויה וחירימ

רויכה

תלגלג ןיקתהל היה וישעממ דחאו ,לודג ןהוכ היה ןיטק ןבש ,'ד הנשמ ,'א קרפב ונראיב רבכ
תאלעה ןמזב .הנילב וימימ ולספיי אלש ידכ ,םימ רובל רויכה תא ודירוה הדי לעש ץע לש
.וחירי דע תלגלגה לוק עמשנ היה רובה ןמ רויכה

.זורכ יניבג לוק ןיעמוש ויה וחירימ
:רקוב ידמ ,םר לוקב זירכהל ודיקפתו ,"יניבג" היה ולש יוניכהש דחא ןהוכ היה שדקמב
דע עיגמ היה הזה זורכה לוקו ."םכדמעמל לארשיו םכנכודל םייוולו םכתדובעל םינהוכ ודמע"
.וחירי

.לילחה לוק ןיעמוש ויה וחירימ
לש תרומזתל םיפרצמ ויה הנשב םימי רשע םינש .ונלש לילחל המוד ,ריש ילכ אוה לילחה
.וחירי דע עיגמ היה הז לוק .לוקה תא םיענהל ידכ ,לילח םייוולה

.לצלצה לוק ןיעמוש ויה וחירימ
.רישב םיחתופ ויה םייוולהו ,לצלצה לע שיקמ ,אזרא ןב ,לצלצה לע הנוממה היה תרומזתב
.וחירי דע עמשנ היה אזרא ןב לש השקהה לוק

.רישה לוק ןיעמוש ויה וחירימ
.וחירי דע עמשנ םלוק היה ,ךוסינה תעשב םירש םייוולה ויהשכ

.רפושה לוק ןיעמוש ויה וחירימ
.וחירי דע עיגמ היה רפושה לקו רפושב תועיקת תחאו םירשע שדקמב םיעקות ויה םוי לכ

.םירופיכה םויב םשה תא ריכזמ אוהש העשב ,לודג ןהוכ לש ולוק ףא :םירמוא שיו
היה םירופיכה םויב שרופמה םשה תא ריכזהש תעב ,לודגה ןהוכה לש ולוק םגש ,םירמוא שי
.וחירי דע עמשנ

.תרוטקה םוטיפ חיר םיחירמ ויה וחירימ
דע עיגהש ,קזחו ףירח הכ היה תרוטקה םוטיפ חיר םגש ,הנשמה תרמוא ליעלד םירבדה בגא
.וחירי

םוטיפ חירמ תושטעתמ ויהו ,רוכמ רהב אבא תיבל ויה םיזע :יאלגד ןב רזעילא יבר רמא
.תרוטקה
ויהש ,יאלגד ןב רזעילא 'ר רמוא םיקחרמל עיגה תרוטקה םוטיפ חיר ןכאש ךכל תישיא תודעכ
חירמ תושטעתמ ויה ןהו ,םילשורימ דאמ קוחר היהש ,"רוכמ רה" ארקנה םוקמב םיזע ויבאל
.תרוטקה םוטיפ

םוכיסו הרזח תדובע

'ט הנשמ ,'ג קרפ

קרפל הנכה תודובע

.וכותל ןתונו ןפוח היהו ,וינפל וחינהו ,ינטה לטנו סנכנ ,ימינפה חבזמ ןושידב הכזש ימ
ושעש תודובעה רדס לע דמלל תרזוח ונתנשמ .בגא ךרד הבתכנ תמדוקה הנשמה ,רומאכ
לכיהל סנכנש ירחא ימינפה חבזמה ןושידב הכזש ןהוכה .לכיהה רעש תחיתפ רחאל םינהוכה
וינפוחב חקול היהו ,לכיהה לש הפצרה לע ,ודיל וחינהו ותא איבהש לסה תא חקלו רעשה ךרד
.בהזמ היהש ,הזה לסה ךותב ותוא םשו תרוטקה ןשד תא

.אציו ,וחינהו ,וכותל ראשה תא דביכ ,הנורחאבו

ןשדה תמורתל התחמ

היה רשפא יאו ,חבזמה לע ןשד טעמ קר ראשנ רשאכ ,חבזמה לעמ ןשדה יוניפ ףוס תארקל
אטאטש רחאל .לסה ךותל הזה ןשדה טעמ תא אטאטמב אטאטמ ןהוכה היה ,ןפוחב ותחקל
קסעש ןהוכ ותוא .לסה אלל לכיהה ןמ אציו לכיהב לסה תא חינה ,לסה ךותל ןשדה תרתי תא
.לכיהה ןמ "ינט" ארקנה לסה תא ךכ רחא איצוהש אוה ימינפה חבזמה ןושידב

תא חינמו ,ראשה תא ןשדמ ,םיקלוד םייחרזמ תורנ ינש אצמו סנכנ ,הרונמה ןושידב הכזש ימ
.ןמוקמב םיקלוד ולא
.לכיהל סנכנ ,הקלדהל הניכהלו רפאה תא הנממ איצוהל ,הרונמה תא ןשדל סיפב הכזש ןהוכה
.הקלדהל םתוא ןיכהו םירחאה תורנה תשמח תא הקינ ,םיקלוד םייחרזמ תורנ ינש אצמ םא
ךרדב דימת קלוד היהו ,"יברעמ רנ" הנוכמ היה םהמ דחאש - םייחרזמה תורנה ינש תא וליאו
,ןשדמ היה - תורנה רתיבכ ןמש לש תומכ התוא וב ונתנש ףא ,קידצה ןועמש תמש דע ,סנ
.תרחא העד יפל ,תרוטקה תרטקה רחאל וא ,דימתה םד תקירז רחאל הקלדהל םתוא ןיכמו
.הקלדהל םתוא ןיכמו ,םתוא הבכמ היה ,םיקלוד םאצמ םא ףא ,תורנה תשמח תא לבא
תבטה" הארקנ הקלדהל םייחרזמה תורנה ינש תנכהו ,"תורנ שמח תבטה" הארקנ וז הדובע
יוויצ יפ לע התשענ ,םהיניב תרחא הדובע לש קספה םע ,םיימעפל הבטהה תקולח ."תורנ ינש
תא קליח" :םימכח ושרדו ,('ז ,'ל תומש) "תורנה תא וביטהב ,רקובב רקובב" קוספב הרותה
.(ב"ע ,ג"ל אמוי) "םהיניב תרחא הדובע קספה םע ,םירקב ינשל הבטהה

תא ןהוכה קילדה ונממו ,ברעה דע קלוד ראשנ היה ,סנ ךרדב קלוד יברעמה רנה היהש ןמזב
.תינש וקילדמו הז רנ ביטימ היה ןכמ רחאל קרו ,תורנה רתי

.ראשה תא ןשדמ ךכ רחאו ,םיקלודה ןמ ןקילדמ ןנשדמ ,ובכש ןאצמ
םחפה תרסה ללוכה ,טעומ ןוקית םהל השוע היה ,ובכ םייחרזמה תורנה ינשש אצמ םא
היה ,ובכ תורנה לכ םאו .םיקלודה תורנה ןמ םתוא קילדמו ,ךרוצה תדימב ןמש תפסוהו
תרסה ידי לע תורנה תשמח תא ןנשדמ ךכ רחאו .הלועה חבזמ שאמ ולא תורנ ינש קילדמ
,תורנה ינש לש יפוסה ןוקיתה .רנה ךותל תושדח תוליתפ תניתנו ןמש תקיצי ,םחפהו רפאה
תרטקה רחאל וא דימתה םד תקירז רחאל ליגרכ השענ ,ןמשו תושדח תוליתפ תניתנ ללוכה
.תרחאה העדה יפל תרוטקה

.תורנה תא ביטמו דמוע ןהוכה הילעש ,תולעמ שולש הבו ,הרונמה ינפל התייה ןבאו
תא ןשדל לכוי ןהוכהש ידכ ,ןכ לעו ,םדא הבוגכ ,םיחפט רשע הנומש היה הרונמה הבוג
דמוע ןהוכה היה הילעו ,תוגרדמ שולש הב ויהש ,הרונמה ילגרל ןבא התייה ,שרדנכ הרונמה
.תורנה תא ביטמו

.אציו ,היינש הלעמ לע זוכה תא חינהו
תוליתפה תאו הרונמה רפא תא םש אוה ובו "זוכ" ארקנש ,דכה תא חינה הרונמה ןושיד רחאל
.דכה אלל לכיהה ןמ אציו ,הרונמה ינפל התייהש ,ןבא התוא לש היינשה הגרדמה לע ,תונשיה
.דכה תא ותא איצומ היה ,םייחרזמה תורנה ינש תא ביטיהו סנכנש רחאל ,ךכ רחא קרו

םוכיסו הרזח תדובע

'ג קרפ םוכיסל תודובע

שדקמה תרונמ

ךשמה