הפ-לעבש הרות
('א) הנשמ

1995 ,ה"נשת ץיק - 5101 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

."הציב וא תוכרב" :תותכסמה יתשמ תחאב ירחב
.הילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'א הנשמ ,'א קרפ "תוכרב" תכסמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
."ןתמורתב לוכאל םיסנכנ םינהכהש העשמ ,תיברעב עמש תא ןירוק יתימאמ"
?םיבכוכה תאצמ אוה תיברע לש עמש תאירק ןמזש הנשמה הבתכ אל עודמ
הבושת
2 הלאש
.יקמנ ?םיבכוכה תאצב ליחתמ וניא תיברע לש עמש תאירק ןמזש רבוסה אנתה אוה ימ
הבושת
3 הלאש
.תונושה תוטישל יסחייתה ?"ךבכשב" הלימה לש תויועמשמה יתש ןה המ
הבושת
4 הלאש
."רחשה דומע הלעיש דע ןתווצמ" הרותהמש ,םירבד השולש ואבוה הנשמב
?ולא םירבד השולשמ דחא לכב םימכח תעד המ
הבושת
'א הנשמ ,'א קרפ "הציב" תכסמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
?עודמ ."לכאת אל םירמוא ללה תיב ...בוט םויב הדלונש הציב"
הבושת
6 הלאש
.יקמנ ?(בוט םוי רחא הלח הניאש) הליגר תבשב הדלונש הציב לש הניד המ ,ללה תיב יפל
הבושת
7 הלאש
הניד המו ,םוי ותואב הניד המ - הנשה שאר לש ןושאר בוט םויב הדלונש הציב ,ללה תיב יפל
.יקמנ ?תרחמל
הבושת
8 הלאש
הניד המו ,םוי ותואב הניד המ - תויולג לש ןושאר בוט םויב הדלונש הציב ,ללה תיב יפל
.יקמנ ?תרחמל
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.המחלמה יכרעמ ירזוח םניאשו םירזוחה וא טקל יניד :םיאשונה ינשמ דחאב ירחב
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

("האפ" תכסמ יפ לע) טקל יניד

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
.יקמנ ?טקלב םירתומ םדא לכ יתמיאמ
הבושת
10 הלאש
?רשעמה ןמ רוטפ טקל עודמ
הבושת
11 הלאש
.יקמנ ?טקל לוטיל ול רתומ םאה .םהב ןתונו אשונ אוהו ,זוז םישימח ול שי
הבושת
12 הלאש
ילכ רוכמיש דע טקל לטונ וניא הרקמ הזיאב ."ושימשת ילכ רוכמל ותוא ןיבייחמ ןיא"
?ושימשת
הבושת
(הטוס תכסמ יפ לע) המחלמה יכרעמ םירזוח םניאשו םירזוחה

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונ תרחב םא

13 הלאש
(תועד שולש יבתכ) ?אוה ימ - "בבלה ךרו אריה"
הבושת
14 הלאש
.יקמנ ?רזוח םאה - ומצעב ואנב אלו ורבחמ תיב הנוקה
הבושת
15 הלאש
.יקמנ ?רזוח םאה - ןורשב םינבל תיב הנובה
הבושת
16 הלאש
.יקמנ ?רזוח םאה - ותשורג סראמה
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ


(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םיגשומהו םיטפשמהמ העברא יראב

17 הלאש
."אירדנפק ונשעי אל"
הבושת
18 הלאש
"וימגול אלמ"
הבושת
19 הלאש
"יאדו םשא"
הבושת
20 הלאש
."ןודקפה תעובש"
הבושת
21 הלאש
.(ב"ערה ישוריפמ דחא יבתכ) "ףלח אגתב שמתשאדו"
הבושתה"נשת ץיק - 'א הנשמל תובושת(תודוקנ 40) ןושאר קרפ


"תוכרב" תכסמ

1 הבושת
ןברק תאבהב היולת ותרהטשכ וליפא אמט ןהכ לכש ,תפסונ הכלה בגא ךרד ונעימשהל ידכ
תא איבה אל ןיידעש יפ-לע-ףא ,המורת תליכאב רתומ ושמש בירעהו לבטש רחאל ,הרפכל
.ןברקה
האבה הלאשה
2 הבושת
:םיבכוכה תאצ ינפל עברו העש אוהש ,החנמה גלפ דע החנמה תליפת ןמזש רבוסש הדוהי 'ר
.תיברע לש עמש תאירק ןמז ליחתמ ,הז ןמז רחאל דימ
האבה הלאשה
3 הבושת
.הלילה לש ןושארה שילש דע ונייהו ,בכשל תכלל קסעתהל םדא ינב ךרדש ןמז לכ .א
.הלילה לכ ונייהו ,םינשיו םיבכוש םדא ינבש ןמז לכ .ב
האבה הלאשה
4 הבושת
דומע הלעיש דע םירבאו םיבלח רטקהב .תוצח דע םישדק תליכאבו עמש תאירקב םימכח תעד
.רחשה
האבה הלאשה
"הציב" תכסמ

5 הבושת
הציבש םושמ ,בוט-םויל הניכה תבשש אצמנ ,תבש רחא תויהל לחש בוט-םויב תקסוע הנשמה
.לומתאמ הרמגנ םויה הדלונש
האבה הלאשה
6 הבושת
.בוט-םוי רחאש תבש םושמ הריזג ,הרוסא הציבה
האבה הלאשה
7 הבושת
.תחא השודק םה םימיה ינשש םושמ ,תרחמלו םוי ותואב הרוסא הציבה
האבה הלאשה
8 הבושת
ןושארה םויה םא יכ .תרתומ הציבה תרחמל ,שדוק אוה ילוא יכ םוי ותואב הרוסא הציבה
שדוק ינשהו לוח ןושארה םויה םאו ,לוח אוהש תרחמל תרתומ הציבה ,לוח ינשהו שדוק
.לוח םויב הדלונש םושמ ,תרחמל תרתומ הציבה
האבה הלאשה

(תודוקנ 40) ינש קרפ

9 הבושת
.רקפה יוהו ,טקלהמ ושאייתה רבכ םיינעה יכ ,הדשב תושומנה וכלהש רחאל
האבה הלאשה
10 הבושת
םאש ,ךמע הלחנו קלח ול שיש הז אצי ."ךמע הלחנו קלח ול ןיא יכ יולה אבו" בותכש םושמ
.טקל לטונ ינע יול אוה
האבה הלאשה
11 הבושת
םישוע אלש םייתאמכ םיבשחנ ,םיחוור םישועש זוז םישימחש םושמ ,טקל לוטיל ול רוסא
.םיחוור
האבה הלאשה
12 הבושת
.ושימשת ילכ רוכמיש דע ,טקל לטונ וניא ,הקדצ לש הפוקמ לטונ םא
האבה הלאשה
13 הבושת
.הפולש ברח תוארלו המחלמה ירשקב דומעל לוכי וניאש ,ועמשמכ .א
.הרותה ןמ ןרוסיאש ,ודיבש תוריבעמ אריה .ב
.ןנברדמ ןרוסיאש וליפאו ,ודיבש תוריבעמ אריה .ג
האבה הלאשה
14 הבושת
.שדח אוה ולצאש םושמ ,רזוח
האבה הלאשה
15 הבושת
ויהש ,םויק-רב תיבה ןיאו ,םינבלל הפי ןורשב עקרקה ןיאש םושמ ,רזוח אל ,רזעילא 'ר יפל
.םינש עבש לכב םיימעפ ושדחל םיכירצ
האבה הלאשה
16 הבושת
.ול השדח הניאש םושמ ,רזוח וניא
האבה הלאשה

(תודוקנ 20) ישילש קרפ


17 הבושת
.וכרד רצקל ידכ תיבה רה ךרד רובעי אלש
האבה הלאשה
18 הבושת
הייתש רועיש אוהו ,דצ ותוא טולבי דחא דצל םימה תא קלסי םאו ,םימ ויפ ללח אלממה
.םירופיכה םויב בויחל
האבה הלאשה
19 הבושת
.יאדו אטח לע אבש םשא ןברק
האבה הלאשה
20 הבושת
.םשאו שמוח ןרק בייח ,הדוה ךכ-רחאו ןודקפה ודיב ןיאש עבשנש רמוש
האבה הלאשה
21 הבושת
.םלועה ןמ ףולחי ,הרות לש הרתכב שמתשמה .א
.וידימלת םניאש םידימלתב שמתשמה .ב
.אבה םלועל קלח ול ןיאש ,ףלח ,שרופמה םשב שמתשמה .ג


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע