ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ה"נשת ץיק ,005101 ןולאש

'א הנשמ ,'א קרפ - "תוכרב" תכסמ
ןחבמל רוזח