ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ג"נשת ץיק ,005101 ןולאש

'י ,'ט תוינשמ ,'א קרפ - "הציב" תכסמ
ןחבמל רוזח