הפ-לעבש הרות
('א) הנשמ

1993 ,ג"נשת ץיק - 5101 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

."אמוי" וא "הציב" :תואבה תותכסמה יתשמ תחאב ירחב
.הילא תוסחייתמה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב


'י ,'ט תוינשמ ,'א קרפ "הציב" תכסמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) ,4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
?תונמ אקווד עודמ - "תונמ אלא בוט םויב ןיחלשמ ןיא ,םירמוא יאמש תיב"

2 הלאש
תוחילש תרוצ לכ םאה - "ןיטוחש ןיב ןייח ןיב ,ףועו היח המהב ןיחלשמ ,םירמאוה ללה תיבו"
.יקמנו יטרפ ?תרתומ

3 הלאש
?האובת חולשל רוסאו ,יח ףוע בוט םויב חולשל רתומ עודמ ,ללה תיב יפל

4 הלאש
?רופת וניאש לענמ חולשל רוסא לבא ,םירופת םניאש םילכ בוט םויב חולשל רתומ עודמ


'ו ,'ה תוינשמ ,'ח קרפ "אמוי" תכסמ


(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
.יקמנ ?ןיאיקבה ירבדב םיבשחתמ ןיא יתמיא - "ןיאיקב יפ לע ותוא ןיליכאמ ,הלוח"

6 הלאש
.יקמנ ?הלוחה ירבדב םיבשחתמ ןיא יתמיא

7 הלאש
רמוא דחאו ,הלוחה תא ליכאהל רמוא דחא :םיאיקבה ןיב תועד יקוליח שי רשאכ ,ןידה המ
.יקמנ ?ליכאהל אל

8 הלאש
.ב"ערה שוריפ יפל ,שדחל הנשמה האב המ יראב - "תבשה תא החוד תושפנ קפס לכו"


(תודוקנ 40) ינש קרפ


.דימלתו בר וא ןרמואל שיש תורימאו ,ןרמואל ןיאש תורימא :םיאשונה ינשמ דחא לע יבתכ
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

("תוכרב" תכסמ יפ לע) ןרמואל שיש תורימאו ,ןרמואל ןיאש תורימא

9 הלאש
?עודמ - "ותוא ןיקתשמ ךמש רכזי בוט לעו ,ךימחר ועיגי רופיצ ןק לע רמואה"

10 הלאש
.יקמנ ?ותוא םיקיתשמ ןיא יתמיאו ,ותוא םיקיתשמ יתמיא - "םידומ םידומ רמואה"

11 הלאש
שדקמב תוכרבה תא םימתוח ויה דציכ ,"...םירמוא ויה שדקמב ויהש תוכרב ימתוח לכ"
?ךכ ונקית עודמ ?םותחל וניד תיבו ארזע ונקית דציכו ,ןושאר

12 הלאש
?וז הנקתב שודיחה והמ - "םשב ורבח םולש תא לאוש םדא אהיש וניקתה"

("תובא" תכסמ יפ לע) דימלתו בר
.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
?שרדמה תיבל םידימלת תלבקל תושיגה יתש ןה המ - "הברה םידימלת ודימעה"

14 הלאש
.ב"ערה איבמש םישוריפה ינש יפל יראב - "בר ךל השע"

15 הלאש
קודצו וכוס שיא סונגיטנאב השעמה יפ לע ,ל"זח רמאמ ימיגדה - "םכירבדב ורהזיה םימכח"
.וידימלת סותייבו

16 הלאש
.יראב - "בייח אלטק ףילי אלד ,ףיסי ףיסומ אלד"


(תודוקנ 20) ישילש קרפ

(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םייוטיבהמו םיגשומהמ העברא יראב

17 הלאש
."הניל תסנרפ ול םינתונ ןל"

18 הלאש
."ןידבע אלד םיתאמכ ןיבט ןידבעד ןישימח"

19 הלאש
"ריע רבחב אלא ןיפסומה תליפת ןיא"

20 הלאש
."רזוח וניא ונוכמ לע תיב הנובה"

21 הלאש
."תסנכה ןזח"


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע