ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ג"נשת ץיק ,005101 ןולאש

'ו ,'ה תוינשמ ,'ח קרפ - "אמוי" תכסמ
ןחבמל רוזח