ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ד"נשת ץיק ,005101 ןולאש

'ג ,'ב תוינשמ ,'ב קרפ - "הציב" תכסמ
ןחבמל רוזח