הפ-לעבש הרות
('א) הנשמ

1994 ,ד"נשת ץיק - 5101 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

."הציב" וא "תיעיבש" :תותכסמה יתשמ תחאב ירחב
.הילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'א הנשמ ,'ו קרפ "תיעיבש" תכסמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
.ב"ער ישוריפ ינשל יסחייתה ?לכאנ אל עודמ - "לכאנ אל ,ביזכ דעו לארשי ץראמ"

2 הלאש
!הז ץרא לבחב וקיזחה םירצמ ילעו ירה ?לכאנ עודמ - "לכאנ ,הנמא דעו רהנה דעו ביזכמ"

3 הלאש
?עודמ - "דבענו לכאנ ,םינפלו הנמאמו רהנה ןמ"

4 הלאש
תאז ורמא םאה - הליכאב םירוסא היתוריפ ,רוסיאב תיעיבשב הדבענש הדשש םירמואה יפל
.יחיכוה ?דבלב ןנברדמ רוסא וב עקרקה תדובעש ץרא לבחב םג

'ג ,'ב תוינשמ ,'ב קרפ ,"הציב" תכסמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכמב תרחב םא

5 הלאש
?רתומ - ללה תיב יפלו ,תבשב לובטל אמט םדאל רוסא ,יאמש תיב יפל ,עודמ

6 הלאש
אלו ,תבשה רחא תויהל לחש בוט םויב ללה תיבו יאמש תיב תקולחמ תא הנשמה הבתכ עודמ
?עובשה עצמאב תויהל לחש בוט םויב

7 הלאש
.יקמנ ?םרהטל ידכ בוט םויב םיאמט םימ קישהל רוסא ילכ הזיאב

8 הלאש
.יחיכוה ?הרהט תפסות ךרוצל בוט םויב רוהט ילכ ליבטהל רתומ םאה


(תודוקנ 20) ינש קרפ

.ןיד יאשונב םירמאמ וא עמש תאירק :םיאשונה ינשמ דחא לע יבתכ
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחב אשונב


("תוכרב" תכסמ יפ לע) עמש תאירק

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
(ןהיקומינו תועד שולש) תיברע לש עמש תאירק ןמז ףוס

10 הלאש
.(ןהיקומינו תועד יתש) תירחש לש עמש תאירק ןמז ףוס

11 הלאש
?תירחש לש וז תאו תיברע לש עמש תאירק תא אורקל שי ןפוא הזיאב
.(ןהיקומינו תועד יתש)

12 הלאש
!אוה תיציצ ןמז אל הליל ירה ?תיברע לש עמש תאירקב תיציצ תשרפ םירמוא עודמ


("תובא" תכסמ יפ לע) ןיד יאשונב םירמאמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
לעו תמאה לעו ןידה לע :דמוע םלועה םירבד השולש לע :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר"
."םולשה
לעו הדובעה לעו הרותה לע :דמוע םלועה םריבד השולש לע :רמוא היה קידצה ןועמש"
.יקמנ ?םהירבדב םיאנתה םיקולח םאה ."םידסח תולימג

14 הלאש
.יקמנ ?םיאכזכ וא םיעשרכ - ןידה ילעב תא תוארל םיניידה םיכירצ דציכ
.(ןידה תא םהילע ולביקש רחאלו ,תונעטה רוריב תעשל יסחייתה)

15 הלאש
.ב"ער ישוריפמ דחא יפ לע יראב - "םיניידה יכרועכ ךמצע שעת לא"

16 הלאש
?השעמ הזיאבו ,רבודמ םדא הזיאב - "תוכז ףכל םדאה לכ תא ןד יוה"


(תודוקנ 20) ישילש קרפ

(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םיגשומהמו םיטפשמהמ העברא יראב

17 הלאש
."ולחיש דע תועיטנ וארקנ יתמיא דע"

18 הלאש
."רבעשל ןירשעתמ הנשה שאר ינפל ושירשהש ןחודהו זרואה"

19 הלאש
."הרשע הנומש ןיעמ"

20 הלאש
."שמוחמ רתוי זבזבי לא זבזבמה"

21 הלאש
."השעל קתינה השעת אל"            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע