ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ד"נשת ץיק ,005101 ןולאש

'א הנשמ ,'ו קרפ - "תיעיבש" תכסמ
ןחבמל רוזח