ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ו"נשת ץיק ,005101 ןולאש

'ה הנשמ ,'א קרפ - "הציב" תכסמ
ןחבמל רוזח