הפ-לעבש הרות
תחא דומיל תדיחי - ('א) הנשמ

1996 ,ו"נשת ץיק - 5101 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

. "הציב וא תוכרב" :תותכסמה יתשמ תחאב ירחב
.הילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'ח הנשמ ,'ו קרפ "תוכרב" תכסמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
."לאילמג ןבר ירבד ,תוכרב שלש ןהירחא ךרבמ ..םינאת לכא"
?שולש ןיעמ תחא הכרב אלו תוכרב שולש ךרבמ עודמ
הבושת
2 הלאש
"תחא הכרב םירמוא םימכחו"
?תוכרב שולש אלו תחא הכרב ךרבמ עודמ
הבושת
3 הלאש
?תוכרב שולש וירחא ךרבמ - "ונוזמ אוהו קלש לכא וליפא" ,אביקע יבר יפל ,עודמ


4 הלאש
.םיניינע ינש שי "תובר תושפנ ארוב" תכרבבש בותכ ב"ערה שוריפב
?הכרבה הנבמ לע םיעיפשמ םה דציכו ,וז הכרבב שיש םיניינעה ינש םה המ
הבושת
'ה הנשמ ,'א קרפ ,"הציב" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
."ריזחהל ףא ןיריתמ ללה תיבו ..ןיקלסמ ןיא ,םירמוא יאמש תיב"
"עקרקב תורבוחמ ןניאו ..." :בותכ ,"ןיסירת" ליחתמה רובידב ,ב"ערה שוריפב
?"עקרקב תורבוחמ ןניאו" ב"ערה שיגדה עודמ
הבושת
6 הלאש
.יקמנ ?ריזחהל םירסוא ללה תיב ,עקרקל םירבוחמ םניאש ףא ,םיסירת וליאב
הבושת
7 הלאש
."ןיריתמ ללה תיבו ..ןסרדה יפל רועה תא ןינתונ ןיא ,םירמוא יאמש תיב"
?םיריתמ ללה תיב עודמו ,יאמש תיב פל ןסרודה ינפל רועה תניתנב רוסיאה והמ
הבושת
8 הלאש
."ןיריתמ ללה תיבו ...ןטקה תא אל ןיאיצומ ןיא ,םירמוא יאמש תיב"
?םיריתמ ללה תיב עודמו ,םירסוא יאמש תיב עודמ
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ


.שפנ חוקיפ וא הטוס יניד :םיאשונה ינשמ דחאב ירחב
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב


("הטוס" תכסמ יפ לע) הטוס יניד

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
.םירקמהמ דחא לכב יקמנו ,השיאה תא םיקדוב םימה ןיא םהבש םירקמ ינש ינייצ
הבושת
10 הלאש
?הינפל םירמוא המ ."ןעמשל יאדכ הניאש םירבד הינפל םירמואו"
הבושת
11 הלאש
םידדומ - הערל דדומ םדאש הדימב :ללכל םינושאר םיאיבנמ תואמגוד יתש ינייצ
.ול
הבושת
12 הלאש
.ול םידדומ - הבוטל דדומ םדאש הדימב :ללכל הרותהמ תואמגוד יתש ינייצ


הבושת
("אמוי" תכסמ יפ לע) שפנ חוקיפ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
ינא ךירצ :רמוא הלוחהו ,םירופיכה םויב לוכאל ךירצ וניא הלוחהש עבוק החמומ אפור
.קומינהו ןידה - לוכאל
הבושת
14 הלאש
רחא החמומ אפורו ,םירופיכה םויב לוכאל ךירצ וניא הלוחהש עבוק דחא החמומ אפור
.קומינהו ןידה - לוכאל ךירצש עבוק
הבושת
15 הלאש
.קומינהו ןידה - "החירהש הרבע"
הבושת
16 הלאש
.תונושה תועדה תא יקמנ ?ולש דבכ רצחמ ותוא םיליכאמ םאה - "הטוש בלכ וכשנ"
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םיגשומהמו םיטפשמהמ העברא יראב

17 הלאש
.רצקל יאשר וניא ךיראהל ורמאש םוקמ
הבושת
18 הלאש
.רשעמ תמורת
הבושת

19 הלאש
.תשבוכ איהש ינפמ ,הלגעה ןמ ץוח ןיררגנ ןיא םילכה לכ
הבושת
20 הלאש
.תודעה תעובש
הבושת
21 הלאש
.אנא אנהכ אמית אלו ,ארגא לוטו אקושב אתלבנ טושפ
הבושתהמגודל תובושת רחבמ(תודוקנ 40) ןושאר קרפ


"תוכרב" תכסמ

1 הבושת
לכ לע אלא ,דבלב םחלה לע בסומ וניא "תכרבו תעבשו תלכאו" קוספהש רבוס לאילמג ןבר יכ
.השרפב ליעל םירכזומה םינימה תעבש
האבה הלאשה
2 הבושת
רשא ץרא" קוספה יכ ,דבלב םחלה לע בסומ "תכרבו תעבשו תלכאו" קוספהש םירבוס םימכח יכ
.ןיינעה קיספה "תונכסמב אל
האבה הלאשה
4 הבושת
:םה םיניינעה ינש
.םימו םחל ןוגכ ,םהידעלב םייקתהל רשפא-יאש םירבד - "ןנורסחו תובר תושפנ ארוב"
אלו ,םהידעלב םייקתהל ןתינש םירבד ולא - "יח לכ שפנ םהב תויחהל ארבש המ לכ לע"
.ךורבב תמייסמו ,ךורבב תחתופ הכרבהש :איה הכלשהה .הבוט תפסותלו גונעתל אלא וארבנ
האבה הלאשה
"הציב" תכסמ

5 הבושת
.עקרקב ןיינב שי יכ ,םיריתמ ויה אל ללה תיב ,עקרקל םירבוחמ ויה םה םא יכ
האבה הלאשה
6 הבושת
.ןיינבל המוד םתריגסש םושמ ,דצהמ ריצ םהל שיש םיסירתב
האבה הלאשה
7 הבושת
שושחיש םושמ טוחשי אל אוה ,ריתנ אל םאש ,םיריתמ ללה תיב ,דבעמכ הארנש אוה רוסיאה
.בוט םוי תחמשמ ענמיו ,רועה דספהמ
האבה הלאשה
8 הבושת
םהש םושמ ,םיריתמ ללה תיבו ,שפנ לכוא ךרוצל םניא ולא םירבדש םושמ ,םירסוא יאמש תיב
.הליכא ךרוצל אלש םג הרתוה ,הליכא ךרוצל האצוה הרתוהש ךותמ םירבוס
האבה הלאשה

(תודוקנ 40) ינש קרפ


("הטוס" תכסמ יפ-לע) הטוס יניד

9 הבושת
םימה ןיא האמטנש םיעדויש םידע שיש ןמזב לבא ,"הב ןיא דעו" בותכ יכ ,האמטנש םידע שי םא
.התוא םיקדוב
ןיא ןוועמ הקונמ שיאה ןיאש ןמזב לבא ,"ןועמ שיאה הקנו" בותכ יכ ,ךרדב הילע אב הלעב םא
.התוא םיקדוב םימה
האבה הלאשה
10 הבושת
אלו הדוה ןבואר ,רמת השעמב שוב אלו הדוה הדוהי ןוגכ ,םיקידצ לש םהישעממ הינפל םירמוא
.ההלב השעמב שוב
האבה הלאשה
11 הבושת
הלתנ ךכיפל ,ורעשב האגתנ םולשבא ;ויניע תא םיתשלפ ורקינ ךכיפל ,ויניע רחא ךלה ןושמש
השולש בנג םולשבא ;תותינח רשע וב ונתנ ךכיפל ,ויבא ישגליפ רשע לע אב םולשבא ;ורעשב
.םיטבש השולש וב ועקתנ ךכיפל ,תובבל
האבה הלאשה
12 הבושת
קסעתה ףסוי ;רבדמב םימי העבש לארשי הל ובכעתנ ךכיפל ,תחא העש השמל הניתמה םירמ
הכז ךכיפל ,ףסוי תרובקב קסעתה השמ ;ותרובקב קסעתה השמש הכז ךכיפל ,ויבא תרובקב
.ותרובקב קסעתה ה"בקהש
האבה הלאשה
("אמוי" תכסמ יפ-לע) שפנ חוקיפ

13 הבושת
.ושפנ תרמ עדוי בלש םושמ ,ותוא םיליכאמ
האבה הלאשה
14 הבושת
.לקהל תושפנ קפסש םושמ ,ותוא םיליכאמ
האבה הלאשה
15 הבושת
התוא םיליכאמ ,לישבתה חיר חירה רבועהש םושמ ,םיוסמ לישבתל הוואתמה תרבועמ השיא
.תושפנ תנכס הזב שיש םושמ ,השפנ בישתש דע םירופיכ םויב
האבה הלאשה
16 הבושת
ליעומ הז ןיא יכ ,הרומג האופר הז ןיאש םושמ ,ולש דבכ רצחמ ותוא םיליכאמ ןיא :תחא העד יפל
.הרומג האופר הזש םושמ ,וליכאהל רתומ :היינש העד יפל .הלוגס ךרדב אלא
האבה הלאשה

(תודוקנ 20) ישילש קרפ


17 הבושת
.ךורבב חותפל אלש ,רצקל יאשר וניא ,ךורבב תחתופש הכרב
האבה הלאשה
18 הבושת
.ןהכל המורת איהו ,לביקש רשעמה ןמ תירישע תתל ךירצ יולה
האבה הלאשה
19 הבושת
הלגעמ ץוח ,עקרקב ץירח םישועש םושמ ,תבשב עקרקה יבג לע םתוא רורגל רוסא םילכה לכ
.עקרקה תא תשבוכ אלא ,ץירח השוע הניאש

האבה הלאשה
20 הבושת
.(תודע יטנוולר עדימ םהל ןיאש) תודע ול םיעדוי םניאש ועבשנו ,ול ודיעיו ואוביש םידע עבת
האבה הלאשה
21 הבושת
.ינא ןהכ :רמאת אלו ,רכש לוטו קושב הלבנ טושפ
            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע