ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ו"נשת ץיק ,005101 ןולאש

'ח הנשמ ,'ו קרפ - "תוכרב" תכסמ
ןחבמל רוזח