ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ז"נשת ץיק ,005101 ןולאש

'ב הנשמ ,'ג קרפ - "הציב" תכסמ
ןחבמל רוזח