הפ-לעבש הרות
('א) הנשמ

1997 ,ז"נשת ץיק - 5101 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

." הציב" וא " אמוי" :תותכסמה יתשמ תחאב ירחב
.הילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב


'ב הנשמ ,'ח קרפ "אמוי" תכסמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
."בייח ,וימגל אלמ התושהו ..הסגה תבתוככ לכואה"
?גגושב תאז השע םא בייחתמ אוה המבו ,דיזמב תאז השע םא בייחתמ אוה המב
הבושת
2 הלאש
הליכא ירועישל האוושהב ,םירופיכה םויב םהילע םיבייחש הייתשו הליכא ירועיש םאה
רועישל יסחייתה) .יקמנ ?אלוק וא ארמוח םה ,הרות ירוסיא ראשב םהילע םיבייחש היתשו
(.היתש רועישלמ דרפנב הליכא
הבושת
3 הלאש
?םירוסיא ראשב בויחל הליכאה רועישמ םירופיכה םויה בויחל הליכאה רועיש הנוש עודמ
הבושת
4 הלאש
?עודמ ."םיפרטצמ ןיא התושו לכואה"
הבושת
'ב הנשמ ,'ג קרפ ,"הציב" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
"..בוט םויב ןהמ לוטי אל ,..םיגדו ףועו היח תודוצמ"
.ךיירבד תא יראב ?בוט םויב םתוא לטונה רבוע רוסיא הזיא לע
הבושת
6 הלאש
קפס ,ינתק יכהו ארסחמ ירוסח" :בותכ ,'דחא ירכנב השעמ' ליחתמה רובידב ,ב"ערה שוריפב
"...ריתמ לאילמג ןברו ,רוסא ןכומ
תא וירבד םיבשיימ דציכו ,"..ינתק יכהו ארסחמ ירוסח" רמול ב"ער תא ץליאש ישוקה המ
?ישוקה
הבושת
7 הלאש
?ןכומ קפסב ריתמ לאילמג ןבר עודמ
הבושת
8 הלאש
ץוח ..ןירתומ ,ןושאר בוט םויב ודוצינ וא ושלתנש םיגד וא תוריפו" :בותכ ב"ערה שוריפב
"..םירוסא םהש הנשה שאר לש םיבוט םימי ינשמ
?הנשה שאר לש םיבוט םימי ינשב ןידה ןמ תויולג לש םיבוט םימי ינשב ןידה הנוש עודמ
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.םיינע וא תוכרב :םיאשונה ינשמ דחאב ירחב
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

("תוכרב" תכסמ יפ לע) תוכרב

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
וליא לעו ,"תישארב השעמ השוע" ךרבל שי םירבד וליא לע ל"זח ונקית ויפ לעש ללכ תא יבתכ
."םלוע אלמ ותרובגו וחוכש" ךרבל שי םירבד
הבושת
10 הלאש
דחא לכ ךרבמ המו ,ךכ לע ךרבל םיכירצש הלא םה ימ - דיחיל סנ וב השענש םוקמ האורה
?םהמ
הבושת
11 הלאש
?תופתושב הדש ול שיש ימ - הכרב וזיאו ,ודבל הדש ול שיש ימ ךרבמ םימשגה לע הכרב וזיא
הבושת
12 הלאש
?תוער תורושב לע ךרבי הכרב וזיאבו ,םירחאלו ול תובוט תורושב לע םדא ךרבי הכרב וזיא
הבושת

("האפ" תכסמ יפ לע) םיינע תונתמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
.יקמנ ?תקלחתמ המכבו תיבגנ המכב - הפוקה
הבושת
14 הלאש
אקווד םימכח ועבק עודמ ."ינע רשעמו האפו החכש טקל לוטי אל זוז םייתאמ ול שיש ימ"
?הז םוכס
הבושת
15 הלאש
.יקמנ ?זוז םייתאממ תוחפ ול שי םא םג םיינע תונתמ לוטיל םדאל רסוא הרקמ הזיאב
הבושת
16 הלאש
הזיאבו ,הלעמ איה ותוגהנתה הרקמ הזיאב - לטונ וניאו םיינע תונתמ לוטיל ול רתומש ימ
?ןורסיח איה ותוגהנתה הרקמ
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םיגשומהמו םיטפשמהמ העברא יראב

17 הלאש
.החנמה גלפ
הבושת
18 הלאש
.שאר דבוכ ךותמ אלא ,ללפתהל ןידמוע ןיא
הבושת
19 הלאש
.ןיסירת תפגה ינפמ וארית לא
הבושת
20 הלאש
.תודמא רשעל הברת לא
הבושת
21 הלאש
.תונערופה ןמ שאייתת לא
הבושת

ז"נשת ץיק ,'א הנשמ - ע"בשותב תובושת


(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

1 הבושת
.תאטח ןברק בייחתמ גגושב ,תרכ בייחתמ דיזמב
האבה הלאשה
2 הבושת
,הלודג הרמת רועישכ לכא םא אלא בייח וניא ירהש ,אלוק אוה םירופיכה םויב הליכא רועיש
.תיזכב בייח םירוסיא ראשבו ,תיזכמ רתוי אוהש
לצא אוהש ,וימגול אולמ לש הייתשב בייח ירהש .ארמוח אוה םירופיכה םויב הייתש רועיש
.תיעיברב בייח םירוסיא ראשבו ,תיעיברמ תוחפ ינוניב םדא
האבה הלאשה
3 הבושת
,םדא לש ותעד תבשייתמ ולא םירועישבש םימכחל לבוקמו יוניע ןושל בותכ םירופיכה םויב יכ
.תיזכמ תוחפב הליכא ןיאו .הליכא ןושל בותכ םירוסיא ראשב כ"אשמ ,יוניע ללכמ אצויו
האבה הלאשה
4 הבושת
.ךכב תבשייתמ םדא לש ותעד ןיאש םושמ
האבה הלאשה
"הציב" תכסמ

5 הבושת
ויה אלו ,בוט-םויב ודוצינ אמש ירהש ,(הצקומ) ןכומ קפס רוסיא לע רבוע םתוא לטונה
.בוט-םוי ברעמ םינכומ
האבה הלאשה
6 הבושת
,ןכ רבדה ןיא לבא ,םדוקה ןידל היארכ אב ג"ר םע השעמהש עמשמ הנשמה ןושלמ :ישוקה
כ"או ,ןהמ לוטיל רוסא - בוט-םוי ברעמ ודוצינ םא קפס ול שי םאש עמשמ הנשמהמ ירהש
םדוקה ןידל היארכ אב ג"ר םע השעמה ךכ-רחאו ,דחא ירכנב השעמו .ריתמ ג"ר םע השעמה
.רתומ ןכומ קפסש ג"ר לש
האבה הלאשה
7 הבושת
.אלוקל ןנברד רוסיא קפס יכ
האבה הלאשה
8 הבושת
,לוח אוה םהמ דחאו ,קפס חוכמ םתושעל םימכח ועבק תויולג לש םיבוט םימי ינש יכ
השודקו ,ךורא דחא םויכ םתושעל םימכח ועבקש ,הנשה שאר לש םיבוט םימי ינש כ"אשמ
.םהל תחא
האבה הלאשה

(תודוקנ 40) ינש קרפ


("תוכרב" תכסמ יפ-לע) תוכרב יניד

9 הבושת
םיארנה םירבד לע ,"תישארב השעמ השוע" ךרבמ ומוקמב דחאו דחא לכ םיארנה םירבד לע
."םלוע אלמ ותרובגו וחוכש" ךרבמ םלועה בורב
האבה הלאשה
10 הבושת
.ודכנו ,ונב ,סנה ול השענש םדאה :םיכרבמ
."הזה םוקמב סנ יל השעש ךורב" ךרבמ סנה ול השענש םדאה
."הזה םוקמב יתובאל סנ השעש ךורב" םיכרבמ ודכנו ונב
האבה הלאשה
11 הבושת
בוטה ךורב" ךרבמ תופתושב הדש ול שיש ימו ,"ונייחהש" ךרבמ ודבל הדש ול שיש ימ
."ביטימהו
האבה הלאשה
12 הבושת
ךורב" ךרבמ תוער תורושב לע ,"ביטימהו בוטה ךורב" ךרבמ םירחאלו ול תובוט תורושב לע
."תמאה ןייד
האבה הלאשה

("האפ" תכסמ יפ-לע) םיינע תונתמ

13 הבושת
,השולשב תקלחתמ ,םיינשמ תוחפב רוביצה לע הררש םישוע ןיאש ,םיינשב תיבגנ הפוקה
.םינייד השולשב םינודינה תונוממ ינידכ
האבה הלאשה
14 הבושת
.תחא הנשל םישובלמו תונוזמ יכרוצל םדאל םיקיפסמ זוז םייתאמ יכ
האבה הלאשה
15 הבושת
,םיחוור םישועה זוז םישימחש םושמ ,םהב ןתונו אשונש זוז םישימח ול שיש ימ
.םיחוור םישוע םניאש םייתאמכ םיווש
האבה הלאשה
16 הבושת
תקפסמ ותכאלמ ןיא םא ךא .הלעמ הז ירה - ותכאלממ קחודב ומצע סנרפמו םוצמצב יחש ימ
.ןורסיח הז ירה - התימל םיבורק רעצ ייחב ומצע ףגסמו ול
האבה הלאשה

(תודוקנ 20) ישילש קרפ


17 הבושת
.הלילה ינפל עברו העש אוהש ,החנמה ןמז יצח
האבה הלאשה
18 הבושת
.םימש ארומו הענכה ךותמ אלא הרשע הנומש ללפתהל םידמוע ןיא
האבה הלאשה
19 הבושת
הז םהיניגמב םיכמש ,םילייחה לש םיניגמה תאכה ינפמ ודחפי אלש ,רמוא היה המחלמ חושמ
.םייאל ידכ לוק םיעימשמו הזב
האבה הלאשה
20 הבושת
.הרעשהו ןדמוא יפ-לע תורשעמ שירפהל ליגר אהת לא
האבה הלאשה
21 הבושת
.תונערופ וילע אובת הרהמבש עד ,ומע קבדאו ךלא רמאת לא ,חילצמ עשר תיאר םא


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע