ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ז"נשת ץיק ,005101 ןולאש

'ב הנשמ ,'ח קרפ - "אמוי" תכסמ
ןחבמל רוזח