ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ט"נשת ץיק ,005101 ןולאש

'ה הנשמ ,'ג קרפ - "הציב" תכסמ
ןחבמל רוזח