הפ-לעבש הרות
('א) הנשמ

1999 ,ט"נשת ץיק - 5101 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ


."הציב" וא "תוכרב" :תותכסמה יתשמ תחאב ירחב
.הילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'א הנשמ ,'ד קרפ ,"תוכרב" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
.החנמ תליפתו תירחש תליפת ללפתהל רשפא יתמ דע הנשמב וקלחנ הדוהי יברו םימכח
?תוליפתהמ תחא לכב תונושה תועדל םימעטה םה המ

2 הלאש
?השעמל הכלה ,החנמ תליפתו תירחש תליפת ללפתהל םדא לוכי יתמ דע ,ב"ערה ירבד יפל

3 הלאש
?הדוהי יבר תטיש יפל ליחתמ אוה יתמו ,םימכח תטיש יפל תיברע תליפת ןמז ליחתמ יתמ
.יקמנ

4 הלאש
.תוכלה יתש תללוכ וז הקספ ,ב"ערה שוריפ יפל ."עבק הל ןיא ,ברעה תליפת"
?ןהמ תחא לכל קומינה והמו ,תוכלהה יתש ןה המ

'ה הנשמ ,'ג קרפ ,"הציב" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
."יריימ םישדק תמהבב" :ב"ערה בתכ ."המוקממ הנזיזי אל ,התמש המהב"
.ותחכוה תא יריבסה ?תאז חיכוה ןינמ

6 הלאש
הזיאבו ,םיבלכה יפל הלבנה תא ךותחל רתומ הרקמ הזיאב - בוט םויב התמש ןילוח תמהב
.יקמנ ?רוסא הרקמ

7 הלאש
?בוט םויב המוקממ הזיזהל רתומ םאה - בוט םוי ברעמ תנכוסמ התייהש םישדק תמהב
.יקמנ

8 הלאש
("תאמטנש הלחה" :ה"ד ,ה"ער) "...ובלכל התתל וא הקסהל ףא בוט םויב ןהכל היואר הניא"
?תאז ןייצל ב"ערה קקזנ עודמ


(תודוקנ 40) ינש קרפ

.הטוס יניד וא םירופיכה םוי :םיאשונה ינשמ דחאב ירחב
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

("אמוי" תכסמ יפ לע) םירופיכה םוי

.(תולאש 10 - הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
:הלאה םירקמה תשולשמ דחא לכב םירופיכה םויב לכואש ימ לש וניד המ יבתכ
.דיזמב - רועישכ לכוא (1)
.גגושב - רועישכ לכוא (2)
.דיזמב - רועישכמ תוחפ לכוא (3)

10 הלאש
?עודמ ."ןיפרטצמ ןיא - התושו לכואה"

11 הלאש
:םירופיכה םויב רועישכ התשו לכאש םדא לש וניד המ
.יקמנ ?תומלעה ינשב
.יקמנ ?דחא םלעהב

12 הלאש
.יקמנ ?דחא םלעהב םירופיכה םויב הכאלמ השעו לכאש םדא לש וניד המ

("הטוס" תכסמ יפ לע) הטוס יניד

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
?המורת לוכאל הל רתומ םאה - ומע הרתסנו ,"ינולפ םע ירבדת לא" :ותשאל רמאש לעב
.יקמנ

14 הלאש
הל רתומ םאה - האמטנש םידע ודיעה ןכמ רחאלו ,האמטנש הואצמ אלו םימה תא התתש
.יקמנ ?המורת לוכאל

15 הלאש
.האמטנש הואצמ אלו םימה תא התתש ןכמ רחאלו ,הלעב הילא אבו ,הרתסנ
.יקמנ ?המורת לוכאל הל רתומ םאה

16 הלאש
תאו תונושה תועדה תא יטרפ ?הריתסו יוניק רחאל ותשא םע דחייתהל לעבל רתומ םאה
.ןהיקומינ


(תודוקנ 20) ישילש קרפ

.(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םיגשומהמו םיטפשמהמ העברא יראב


17 הלאש
.ןויארה

18 הלאש
.תושומנה וכלישמ טקלב ןירתמ םדא לכ

19 הלאש
.אירדנפק ונשעי אל

20 הלאש
.תודמוא רשעל הברת לא

21 הלאש
.תוירעל תוינש


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע