ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ט"נשת ץיק ,005101 ןולאש

'א הנשמ ,'ד קרפ - "תוכרב" תכסמ
ןחבמל רוזח