ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

א"סשת ץיק ,005101 ןולאש

'ה הנשמ ,'א קרפ - "הציב" תכסמ
ןחבמל רוזח