הפ-לעבש הרות
('א) הנשמ

2001 ,א"סשת ץיק - 5101 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

."הציב" וא "תוכרב" :תותכסמה ישמ תחאב ירחב
.הילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'ה הנשמ ,'ט קרפ ,"תוכרב" תכסמ


.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
"...הבוטה לע ךרבמ אוהש םשכ הער לע ךרבל םדא בייח"
.דמלנ אוה דציכ יריבסהו ,הז יוויצ הנשמה הדמל ןהמש הרותהמ םילימה יתש תא יבתכ
הבושת
2 הלאש
."הליפת עמוש 'ה התא ךורב" :הז חסונב "ונלוק עמש" תכרב תא םימתוח נוא םויה
?םיחסונה ןיב ינוש שי עודמו ,ינש תיבבו ןושאר תיב וז הכרב תמיתח לש חסונה יה המ
הבושת
3 הלאש
תררועתמ הרואכל היעב וזיאו ,םשב ורבח םלש תא לאוש םדא אהיש םימכח ונקית המ םשל
?וז הנקתמ
הבושת
4 הלאש
.3 הלאשב תרכזה הנקתל רשקהב םיקוספ העברא ואבוה הנשמב
?ב"ערה יפל ,םיקוספה תעבראמ דחא לכב ךרוצ שי עודמ
הבושת
'ה הנשמ ,'א קרפ ,"הציב" תכסמ


.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
."ריזחהל ףא ןיריתמ ללה תיבו .בוט םויב ןיסירתה תא ןיקלסמ ןיא ,םירמוא יאמש תיב"
?< b>קלסל םיריתמ םלוא םיסירת וליאו ,קלסל םירסוא םלוכ םיסירת וליא
.רתיהל קומינ תאו ,רוסיאל קומינה תא יבתכ
.?תועדהמ תחא לכל קומינה והמו ,תקולחמ שי םיסירת וליאב
הבושת
6 הלאש
?ןסרדה ינפל רועה תא תתל רוסא עודמ
?ולטלטל רוסא רשב ומע ןיאש רועו ,ולטלטל רתומ רשב ומע שיש רוע עודמ
הבושת
7 הלאש
"...ןיאיצומ ןיא"
.יקמנ ?< b>יאמש תיב יפל וליפא ,םיברה תושרל דיחיה תושרמ איצוהל רתומ המ
.יקמנ ?< b>ללה תיב יפל וליפא ,םיברה תושרל דיחיה תושרמ איצוהל רוסא המ
הבושת
8 הלאש
."ןיריתמ ללה תיבו ...ןיאיצומ ןיא ,םירמוא יאמש תיב"
?תועדהמ תחא לכל קומינה והמ
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.הינידו היגוס ,המחלמה וא םיינע תונתמ :םיאשונה ינשמ דחאב ירחב
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

("האפ" תכסמ יפ לע) םיינע תונתמ

9 הלאש
-םויקל וסינכמו ,תחאכ ותטיקלו ,ץראה ןמ וילודיגו ,רמשנו ,לכא אוהש לכ :האפב ורמא ללכ"
."האפב בייח
?םישגדומה םירבדה תשמחמ דחא לכב האפ בויחמ וטעמתנ םירבד וליא
הבושת
10 הלאש
.יקמנ ?םירוטפ יתמו ,האפה ןמ תורשעמו תומורת שירפהל םיבייח יתמ
הבושת
11 הלאש
.יקמנ ?< b>ינע רשעמ לע ןמאנ אוה יתמו ,האפה לע ינעה ןמאנ יתמ
הבושת
12 הלאש
.יקמנ ?טקלב םירתומ םדא לכ יתמיאמ
הבושת
("הטוס" תכסמ יפ לע) הינידו היגוס ,המחלמה

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
.תושר תמחלמל הווצמ תמחלמ ןיב דחא יתכלה לדבה יבתכ
.תושר תמחלמל תחא אמגודו ,הווצמ תמחלמל תחא אמגוד יאיבה
הבושת
14 הלאש
.הרותבםיטרופמה המחלמהמ םירזוחה ןמ השולש ינייצ
.תושר תמחלמל תחא אמגודו ,הווצמ תמחלמל תחא אמגוד יאיבה
הבושת
15 הלאש
.םהמ השולש ינייצ - "ןמוקממ ןיזז ןיאש ולאו"
הבושת
16 הלאש
.תועד יתש יבתכ ?"בבלה ךרו אריה" אוה ימ
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

.(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םיגשומהמו םיטפשמהמ העברא יראב

17 הלאש
הרשע הנומש ןיעמ
הבושת
18 הלאש
.ריע רבחב אלא ןיפסומה תליפת ןיא
הבושת
19 הלאש
הסגה תבתוכ
הבושת
20 הלאש
.תושרל עדוותת לא
הבושת
21 הלאש
.המש דבא אמש דגנ
הבושתא הנשמ - ע"בשותב תובושת
א"סשת ץיק - 005101 רפסמ ןולאש1 הבושת
."ךדאמ לכבו" - הרותהמ םילימה
,הער ןיבו הבוט ןיב ,הדימו הדימ לכב :איה הנווכה "ךדאמ לכב" םילימבש הדמל הנשמה
(ב) ,הדימ (א) :"ךדאמ" הלימל תויועמשמ יתש שיש ןוויכ] .ול תודוהל ךילע ,ךל דדומ ה"בקהש
[.האדוה
האבה הלאשה
2 הבושת
ויה ינש תיבבו ,"הלפת עמוש םלועה ןמ לארשי יקלא 'ה ךורב" םימתוח ויה ןושאר תיבב
רצונ תופוקתה ןיב ינושה ."הלפת עמוש םלועה דעו םלועה ןמ לארשי יקלא 'ה ךורב" םימתוח
רמול םימכח ונקית ןכל .דבלב הזה םלועה ושוריפ "םלועה ןמ"ש ורמאו םינימה ולקלקש ןוויכ
.אבה םלועהו הזה םלועה - תומלועה ינש לש םמויק תא ריכזהל ידכ ,"םלועה דעו םלועה ןמ"
האבה הלאשה
3 הבושת
ועדיש ידכ :תפסונ הבושת .[ואטחי לבל] תוירבה יפב רוגש םימש םש היהיש ידכ תאז ונקית
.ךרבתי ותאמ לוכהש
םימש םש איצומש ,ה"בקה דובכב לוזלז הזב שי הרואכל :וז הנקתמ תררועתמה היעבה
.תוירבה דובכ ליבשב
האבה הלאשה
4 הבושת
רמאת םאו ."םכמע 'ה" םירצוקל רמא זעוב ירהש ,הנקתה םצע תא ונדמלמ ןושארה קוספה
ןועדגל ךאלמה רמא ויפלש ,ינשה קוספה אבוה ,ונממ דומלל ןיאו ומצע תעדמ תאז השע זעובש
הניכשהש ועידוה אלא ,ןועדג לש ומולשל לאש אל ךאלמהש רמאת םאו ."ליחה רובג ךמע 'ה"
תעדמ תאז השע אל זעובש ונדמלל ,"ךמא הנקז יכ זובת לא" :ישילשה קוספה אבוה ,ומע
ורפה 'הל תושעל תע" :יעיברה קוספהמ ךמס הזל שיו ,המואה ינקזמ תאז דמל אלא ,ומצע
.'הל תושעל םושמ רוסא הארנה רבד תושעל רתומ ויפל ,"ךתרות
האבה הלאשה
5 הבושת
םיסירתב .רתוסל המוד הזש םושמ ,םירסוא םלוכ - דצהמ ריצ םהל שיש םיסירתב
.ללכ רתוסל המוד הז ןיאש םושמ ,םיריתמ םלוכ - ללכ ריצ םהל ןיאש
םושמ ךכ םירזוגו םירסוא יאמש תיב .עצמאב ריצ םהל שיש םיסירתב איה תקולחמה
ורזג אל בוט-םוי תחמש םושמ םיריתמ ללה תיב .דצהמ ריצב ריתהל םג ואובי ,הזב ריתנ םאש
.ןנבר
האבה הלאשה
6 הבושת
.רועה תא דבעמכ הארנ םדא ינב וילע וסרדיש רועה תניתנב יכ
לבא .הצקומ אוה זאו שומישל יואר אל רועהש ןוויכ ,ולטלטל רוסא רשב ומע ןיאש רוע
.ותעדמ והצקמ וניא ,רשבה בגא ,רשב ומע שיש רועב
האבה הלאשה
7 הבושת
ךרוצל האצוה הריתה הרותהש ינפמ ,יאמש תיב יפל וליפא םאיצוהל רתומ לכאמ ירבד
.שפנ לכוא
,םאיצוהל רוסא ללה תיב יפל וליפא - ללכ ךרוצ םהב ול ןיאש הזב אצויכו םינבא תאצוה
.ךרוצל אלש האצוה ללכ הרתוה אלש ינפמ
האבה הלאשה
8 הבושת
אלש םג הרתוה הליכא ךרוצל האצוה הרתוהש ךותמש םירבוס םהש םושמ םיריתמ ללה תיב
אלא ,ךכ םירבוס םניא יאמש תיבו .האנה ךרוצ וא הווצמ ךרוצ הזב שיש דבלבו ,הליכא ךרוצל
.הליכא ךרוצל קר האצוה הריתה הרותהש םירבוס
האבה הלאשה
9 הבושת
ץראה ןמ וילודיג .רקפה טעמל - רמשנ .[סיטס יחיפס] קחדה ידי-לע לכאנש לכאמ טעמל - לכא
הב אצויכו הנאת טעמל - תחאכ ותטיקל .[ץראב שרוש םהל ןיאש] תוירטפו ןיהמכ טעמל -
בקרנ אלא םייקתמ וניאש קרי טעמל - םויקל וסינכמ .תחא תבב םיטקלנ ןהיתוריפ ןיאש
('ד ,'א קרפ) .רהמ
האבה הלאשה
10 הבושת
תשרפהב רבכ ובייחתנ תוריפהש ןוויכ ,תורשעמו תומורתב תבייח - חורימה רחאל האפ שירפה
לעב דיו יולה די יכ ,תורשעמו תומורתמ הרוטפ - חורימה ינפל האפ שירפה .תורשעמו תומורת
('ו ,'א קרפ) .האפה ןמ לטונ ינע יול אוה םאש ,םיווש תיבה
האבה הלאשה
11 הבושת
ןוויכ .תישישה הנשבו תישילשה הנשב ינע רשעמ לע ןמאנו ,ריצקה תעשב האפה לע ןמאנ ינעה
('ב ,'ח קרפ) .תמא רבוד אוהש חינהל ריבס ,ינעל רשעמהו האפה םינתינ הלא םינמזבש
האבה הלאשה
12 הבושת
םיטקולה וא ,םינקזה םיינעה םהש] ,תושומנה הדשב וכלהש רחא טקלב םירתומ םדא לכ
,'ח קרפ) .לוכל רקפה ויתוריפ ןכל ,הדש ותואמ רבכ ושאייתנ םיינעה לכ יכ [,םיטקולה רחא
. ('א
האבה הלאשה
13 הבושת
:(דחא יתכלה לדבה ןייצל שי) םיתכלה םילדבה
הווצמ תמחלמב לבא ,םמוקממ םיזז םניאש שיו המחלמהמ םירזוחש שי תושר תמחלמב -
.התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפא םיאצוי לוכה
קסועהש ,וז המחלמב םחליהל ידכ תרחא הווצממ לטבתהל םדא יאשר הווצמ תמחלמב -
םחליהל ידכ הווצממ לטבתהל יאשר םדא ןיא תושר תמחלמבו ,הווצמהמ רוטפ הווצמב
('ז ,'ח קרפ) .וז המחלמב
'ר תעדל] קלמע תמחלמ ,לארשי-ץרא שוביכ :(תחא אמגוד ןייצל שי) הווצמ תמחלמל תואמגוד
.[רצ דימ לארשי תרזע - הדוהי
המחלמ לכ ,אבוצ םרא ,םיירהנ םרא תמחלמ :תחא אמגוד ןייצל שי) תושר תמחלמל תואמגוד
.[רצ דימ לארשי תרזע - אמק אנת תעדל] לארשי לובג תא ביחרהל
האבה הלאשה
14 הבושת
.בבלה ךרו אריה ,החקל אלו השיא שריא ,ולליח אלו םרכ עטנ ,וכנח אלו שדח תיב הנב
קרפ) .םיכרדה תא םינקתמו םימחלנה םהיחאל ןוזמו םימ םיקפסמ :םתרזח רחאל םדיקפת
('ב ,'ח
האבה הלאשה
15 הבושת
('ד ,'ח קרפ) .ותמבי תא סנוכה ,ותסורא תא אשונה ,ולליחו םרכ עטנ ,וכנחו תיב הנב
האבה הלאשה
16 הבושת
.הפולש ברח תוארלו המחלמ ירשקב דומעל לוכי וניאש ימ (1)
.ןנברדמ תורבע וליפאו ודיבש תורבעמ אריה (2)
.דבלב הרותה ןמ ןהש ודיבש תורבעמ אריה (3)
('ה ,'ח קרפ)
האבה הלאשה
17 הבושת
התחיתפ תא הכרב לכמ רמואו רצקמ אלא ,הכרבה לכ תא רמוא וניא תויעצמאה תוכרבב -
.דבלב התמיתחו
."ונניבה" תליפת איהו תויעצמאה תוכרבה לכ ןכות תא תללוכש הרצק תחא הכרב -
('ג ,'ד קרפ ,תוכרב)
האבה הלאשה
18 הבושת
('ז ,'ד קרפ ,תוכרב) .דיחיב אלו רוביצב אלא ןיפסומה תליפת ןיא
האבה הלאשה
19 הבושת
('ב ,'ח קרפ ,אמוי) .םירופיכה םויב רוסאה הליכא רועיש אוהו ,(הסג) הלודג הרמת
האבה הלאשה
20 הבושת
(ב"ער) .םדי לע הררש לוטיל ידכ ןוטלשל ךמצע תא איצמת לא -
('י ,'א קרפ ,תובא) (ב"ער) .ךנוק תעד לע ךוריבעי אלש ןוטלשל ךמצע תא איצמת לא -
האבה הלאשה
21 הבושת
(ב"ער) .ומש תא דבאי הרהמ ,הררש ךותמ קוחרמל ומש םסרפתמש ימ -
רבכש ודובכ תאו ומש תא דבאל ופוס ,בר דובכב תוכזל ידכ ומש תא םסרפל הצורש ימ -
(ג"י ,'א קרפ ,תובא) .ול ויה


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע