ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

א"סשת ץיק ,005101 ןולאש

'ה הנשמ ,'ט קרפ - "תוכרב" תכסמ

ןחבמל רוזח