ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ח"נשת ץיק ,005103 ןולאש

'ה הנשמ ,'א קרפ - "םירוכיב" תכסמ
ןחבמל רוזח