הפ-לעבש הרות
('ב) הנשמ

1998 ,ח"נשת ץיק - 5103 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

."תבש" וא "םירוכיב" :תותכסמה ישמ תחאב ירחב
.הילא תוסחייתמה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'ה הנשמ ,'א קרפ - "םירוכיב" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
ול רתומ - לארשימ המא םא עודמו ,םירג תב תאשל ןהוכל רוסאש םידמול קוספ הזיאמ
?התאשל
הבושת
2 הלאש
"םיררחושמ םידבע דחאו םירג דחא"
.יקמנ ?םירבע וא םינענכל - םיררחושמ םידבעב הנשמה תנווכ ימל
הבושת
3 הלאש
.("חילשהו" :ה"ד ,ב"ער) "האירקב אלא םינתינ ןניא האירקל וארנש םירוכיב לכש..."
.ותוא ימיגדהו ,הז ללכ יראב
הבושת
4 הלאש
("...רמול ןילוכי ןיאש" :ה"ד ,ב"ער) "שיא יאדו היהיש דע ,'וידקפ יפל שיא' :ביתכו"
ונתנשמב םישנא וליאלו ,ב"ער ירבדב אבוהש קוספה בתכנ הרותב ןיינע הזיאל רשקב
.ךיירבד תא יריבסה ?וז השרד תסחייתמ
הבושת

'ג הנשמ ,ו"ט קרפ - "תבש" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
םדאב אלא ונש אלו..." :ב"ער בתכ ."םימעפ השימחו העברא וליפא םילכה תא ןילפקמ"
"...אל םדא ינב ינשב לבא ,דחא
.יטרפ ?אוהש דגב לכ תבשב לפקל רתומ דחא םדאל םאה
הבושת
6 הלאש
.יקמנ ?ןנברדמ וא הרותהמ רוסיא אוה תבשב םידגב לפקל םדא ינב ינש לע רוסיאה םאה
הבושת
7 הלאש
.יקמנ ?םירופיכה םויל תבשמ םידגב לפקל רתומ לאעמשי 'ר יפל םאה
הבושת
8 הלאש
.("תבשל םירופיכה םוימ" :ה"ד ,ב"ער) "רופיכ םוימ רומח תבשש יפל..."
?רופיכ םוימ רומח תבשש ורמאב ב"ער ססבתמ המ לע
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ


.תבשב האצוה תכאלמ וא הלח :םיאשונה ינשמ דחאב ירחב
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

("הלח" תכסמ יפ לע) הלח

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
?הלח בויחל הסיעה רועיש והמ
הבושת
10 הלאש
תא יאיבהו ,תונושה תועדה תא יטרפ ?הלחב תבייח םאה - שילש האיבה אלש האובתמ הסיע
.ןהיקומינ
הבושת
11 הלאש
.יקמנ ?הלחב תבייח םאה - ןינגפוס הפוסו ןינגפוס התליחתש הסיע
הבושת
12 הלאש
.יקמנ ?הרוטפ הרקמ הזיאבו ,הלחב תבייח הרקמ הזיאב - םיבלכה תסיע
הבושת

("תבש" תכסמ יפ לע) תבשב האצוה תכאלמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
.יקמנ ?ופתכ לע וא ולאמשב םיברה תושרל דיחיה תושרמ איצומה לש וניד והמ
הבושת
14 הלאש
:הלאה םירקמהמ דחא לכב ןידה והמ
.יקמנ ?וירחאל ול אבו וינפל איצוהל ןווכתמה
.יקמנ ?וינפל ול אבו וירחאל איצוהל ןווכתמה
הבושת
15 הלאש
.יקמנ ?םיבייח הרקמ הזיאבו ,םירוטפ הרקמ הזיאב - דחיב םיינש והואיצוה
הבושת
16 הלאש
.יקמנ ?בייח הרקמ הזיאבו ,רוטפ הרקמ הזיאב - יח םדא איצומה
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ


(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םיטפשמהו םיגשומהמ העברא יראב

17 הלאש
.ןטק חספ
הבושת
18 הלאש
.תבשב תסקופהו תלדוגה
הבושת
19 הלאש
(ימיגדה) המזה
הבושת
20 הלאש
.ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידת לא
הבושת
21 הלאש
.ץרא ךרד לוע ונממ ןיריבעמ ,הרות לוע וילע לבקמה לכ
הבושת

ח"נשת ץיק , 005103 'סמ ,('ב) הנשמ - תובושת םגד1 הבושת
,לארשי תיב ערזמ הניא םירג תבו ,"םישנ םהל וחקי לארשי תיב ערזמ" בותכ
.ערז תצקמ וליפא עמשמ "ערזמ" יכ ,רתומ לארשימ המא םא
האבה הלאשה
2 הבושת
םירבע םידבע וליאו ,םירג םנהש םינענכ םיררחושמ םידבעל הנשמה תנווכ
.םילארשי םנה
האבה הלאשה
3 הבושת
.הז בויחמ םעיקפהל ןיא ,וטקלנש ןמזב השרפה תאירקב ובייחתהש םירוכיב
תאירקב ובייחתה רבכש ומצעב םתולעהל תנמ לע תוריפה תא טקל םא ןכל
.השרפה תא אורקל לוכי וניאש חילש דיב םחלשל לוכי וניא ,השרפה
האבה הלאשה
4 הבושת
םוטמוטל תסחייתמ וז השרד .ץראה תקולח ןיינעב הרותב בתכנ הז קוספ
,"'ה יל תתנ רשא" רמול םילוכי םניאש םושמ ,ןירוק אלו ןיאיבמש סוניגורדנאו
.קפסל אלו םירכז יאדוול הקלחתנ ץראהש
האבה הלאשה
5 הבושת
רחא דגב ול ןיאו ,ןבל אוהש ,שדח דגב קר לפקל רתומ דחא םדאל .אל
.ףילחהל
האבה הלאשה
6 הבושת
.ןקתמכ הארנ אלא ,ישממ ןוקית וניא דגב לופיק יכ ,ןנברדמ אוה רוסיאה
האבה הלאשה
7 הבושת
.רופיכ םוימ הרומח תבשש םושמ ,רופיכ םויל תבשמ םידגב לפקל רוסא
האבה הלאשה
8 הבושת
הז שנועו ,הליקס ושנוע (הארתהו דיזמב) תבש ללחמש ןידה לע ססבתה ב"ער
.תרכ ושנועש רופיכ םוי ללחמה תמועל רתוי רומח
האבה הלאשה
9 הבושת
(בק לש) םיעבר תשמחמ רתוי טעמ אוה הלח תשרפה בויחל הסיעה רועיש
.(ב"ער) חמק
עברו 2 וא חמק ג"ק םישילש ינשו 1 וא הציב שמוחו םיציב שולשו םיעברא
.חמק ג"ק
(ב"ער שוריפ - 'ד הנשמ ,'א קרפ) .האלמ הבושת איה תויורשפאה ןמ תחא לכ
האבה הלאשה
10 הבושת
איה יכ ,קומינה .הלחב תבייח שילש האיבה אלש האובתש רבוס אמק אנת
.םחל תארקנו ץומיח ידיל האב
ושיקה :קומינה .הלחה ןמ הרוטפ שילש האיבה אלש האובתש רבוס רזעילא 'ר
ףא ,שילש האיבה אלש האובתמ האב הניא המורת המ ,הלח ןידל המורת ןידמ
('ג הנשמ ,'א קרפ).ןכ הלח
האבה הלאשה
11 הבושת
.םחל הניא וז הסיעו ,םחלב אלא הלח בויח ןיא יכ ,הלחה ןמ הרוטפ
('ה הנשמ ,'א קרפ)
האבה הלאשה
12 הבושת
יכ ,הלחב תבייח ,ןסרומ הברה הב ברעתנ אלש ,הנממ םילכוא םיעורה םא
,ןסרומ הברה הב ברעתנש הנממ םילכוא םניא םיעורה םא .םחל תארקנ איה
('ח הנשמ ,'א קרפ) .םחל תארקנ הניא יכ ,הלחה ןמ הרוטפ
האבה הלאשה
13 הבושת
('ג הנשמ ,'י קרפ) .וז ךרדב איצוהל אוה לגרההש ןוויכ .בייח
האבה הלאשה
14 הבושת
התלעו הלועמ הרימשל ןווכתנ ןכש ,ותבשחמ המייקתה אלש ןוויכ .רוטפ
.התוחפ הרימש ודיב
ודיב התלעו התוחפ הרימשל ןווכתנ ןכש ,ותבשחמ המייקתהש ןוויכ .בייח
('ד הנשמ ,'י קרפ) .הלועמ הרימש
האבה הלאשה
15 הבושת
דחא לכש ןוויכ .םירוטפ - םיינש והואיצוהו ודבל איצוהל לוכי דחא לכ םא
.הכאלמה תצקמ השועל בשחנ
לגרההש ןוויכ .םיבייח - םיינש והואיצוהו ודבל ואיצוהל דחא לוכי אל םא
.המלש הכאלמ השועל דחא לכ בשחנ ןכלו ,םיינשב ואיצוהל הזכ הרקמב
('ה הנשמ ,'י קרפ)
האבה הלאשה
16 הבושת
.ומצע תא אשונ יחהש ןוויכ .רוטפ - תופכ וניא םדאה םא
.ומצע תא אשונ וניא הז הרקמבש ןוויכ .בייח - תופכ םדאה םא
('ה הנשמ ,'י קרפ)
האבה הלאשה
17 הבושת
.(ב"ער שוריפ ,א"י ,ד"פ ,הלח) ינש חספ
האבה הלאשה
18 הבושת
שארה עצמאבש רעש תקלחמ :תסקופה .השאר רעש תעלוק :תלדוגה
.('ו ,י"פ ,תבש) (תובש םושמ רוסא תבשב) םידדצל
האבה הלאשה
19 הבושת
:ןוגכ ,ודיעהש המ תעדל םילוכי ויה אלש ,םימדוק םידע לע םידע לש תודע
רחא םוקמב ונמע םתייה םוי ותואב ירה ,ינולפ םוקמב ינולפ םויב םתיאר דציכ
.('ב ,ה"פ ,ןירדהנס)
האבה הלאשה
20 הבושת
ןויסינ ידיל עיגתש דע הבוחל והנידת לא ,לשכנו ןויסינ ידיל אבש ךרבח
.('ד ,ב"פ ,תובא) (וב לשכית אלו) ותומכ
האבה הלאשה
21 הבושת
,הסנרפה חרוט למע תא ונממ םיקלסמ ,הרות לוע ומצע לע לבקמש ימ
.('ה ,ג"פ ,תובא) תכרבתמ ותכאלמש


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע