ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ח"נשת ץיק ,005103 ןולאש

'ג הנשמ ,ו"ט קרפ - "תבש" תכסמ
ןחבמל רוזח