ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ח"נשת ץיק ,005101 ןולאש

'ה הנשמ ,'ו קרפ - "תוכרב" תכסמ
ןחבמל רוזח