הפ-לעבש הרות
תחא דומיל תדיחי - (א) הנשמ

1998 ,ח"נשת ץיק - 5101 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

. "האפ" וא "תוכרב" :תותכסמה יתשמ תחאב ירחב
.הילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'ה הנשמ ,'ו קרפ "תוכרב" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 1-4 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
הז ןיד יריבסה - "ןוזמה רחאלש ןייה תא רטפ ,ןוזמה ינפלש ןייה לע ךרב"
תכרב רחאל :בותכ וליאכ "ןוזמה רחאל" שרפל ןתינ אל עודמ .ךלש םילימב
?ןוזמה
הבושת

2 הלאש
.יקמנ ?רטופ וניא יתמו ,ןוזמה רחאלש ןייה תא רטופ ןוזמה ינפלש ןייה יתמ
הבושת

3 הלאש
?עודמ - "תפה תא רטפ אל ,תרפרפה לע"
הבושת

4 הלאש
.ב"ערה ישוריפ ינש יפל "תרפרפ" יהמ יבתכ
?עודמו ,רתוי ול הארנ שוריפ הזיא
הבושת'ו הנשמ ,'א קרפ "האפ" תכסמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לכ ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
דציכו ,הז טפשמב ונדמלל אב אנתה המ - "האפ םושמ ןתונ אוה םלועל"
?הנשמה ןושלמ תאז םידמול
הבושת

6 הלאש
בייח רקפה הרקמ הזיאו ,תורשעמה ןמ רוטפ רקפהש הרותה ןמ םידמול דציכ
?תורשעמב
הבושת

7 הלאש
המ - "אביקע יבר ירבד ,חרמיש דע ,תורשעמה ןמ רוטפו ערוזו ןרגה ןמ לטונו"
ןכו ותוא יקמנו הרות ןידל יסחייתה ךתבושתב ?אביקע יבר לע םיקלוחה םירבוס
.ןנברד ןידל
הבושת

8 הלאש
תומורת שירפהל םיבייח םאה - חורימ רחאל ןרוגה ןמ האובת ונקש יולו ןהוכ
יקמנו ןנברד ןידל יסחייתה ךתבושתב ?םירחא םייוולו םינהוכל םתיתלו תורשעמו
.הרות ןידל ןכו ותוא
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.בוט םויב תונברק תברקה וא בוט םויב הדלונש הציב :םיאשונה ינשמ דחאב ירחב
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

("הציב" תכסמ יפ-לע) בוט םויב הדלונש הציב

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
.יקמנ ?(ןושאר םויב) תבש רחאלש בוט םויב הדלונש הציב לש הניד המ
הבושת

10 הלאש
.יקמנ ?עובשה תומי ראשב לחש בוט םויב הדלונש הציב לש הניד המ
הבושת

11 הלאש
לש ינש בוט םויב הניד המ - תויולג לש ןושאר בוט םויב הדלונש הציב
.יקמנ ?תויולג
הבושת

12 הלאש
לש ינש בוט םויב הניד המ - הנשה-שאר לש ןושאר בוט םויב הדלונש הציב
.יקמנ ?הנשה-שאר
הבושת

("הציב" תכסמ יפ-לע) בוט םויב תונברק תברקה

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא
.תומייקה תונושה תועדל יסחייתהו ,קומינהו ןידה תא יבתכ 16-13 תולאשה לכב

13 הלאש
?בוט םויב הגיגח ימלש בירקהל רתומ םאה
הבושת

14 הלאש
?בוט םויב הבדנ ימלש בירקהל רתומ םאה
הבושת

15 הלאש
?בוט םויב רוביצ תלועו דיחי תלוע בירקהל רתומ םאה
הבושת

16 הלאש
?בוט םויב היאר תלוע בירקהל רתומ םאה
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

.(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םיגשומהמו םיטפשמהמ העברא יראב

17 הלאש
.וימגול אלמ
הבושת

18 הלאש
.השעל קתינה השעת אל
הבושת

19 הלאש
.םידוקפה שמוחבש רושעב
הבושת

20 הלאש
.ול ןידדומ הב - דדומ םדאש הדימב
הבושת

21 הלאש
.(ב"ערה ישוריפמ דחא יאיבה) ףלח אגתב שמתשיאדו
הבושתח"נשת ץיק , 005101 'סמ ,('א) הנשמ - ע"בשותב תובושת


1 הבושת
לע ךרבל ךירצ וניא ,"איצומה" תכרב ינפל ונייהד ,הדועסה ינפל ןייה לע ךריב
.הדועסה רמג רחאל שגומה ןייה
םויס איה ןוזמה תכרב יכ ,ןוזמה תכרב רחאל ונייה "ןוזמה רחאל" שרפל ןיא
.הירחאל התושש ןייה תא תרטופ הדועסה ינפלש ןייה תכרב ןיא ןכל ,הדועסה
האבה הלאשה
2 הבושת
,ןוזמה רחאלש ןייה תא תרטופ ןוזמה ינפלש ןייה תכרב םיבוט םימיו תותבשב
,ךכ לע ותעד היה ןוזמה ינפל ךריבשכו ,הדועסה רחא ןיי תותשל םיליגרש ןוויכמ
לע ךרבמו רזוח ,הדועסה רחאל ןיי תותשל םיליגר ןיאש ,הנשה תומי ראשב לבא
.ןוזמה ינפל ךריבשכ ךכ לע ותעד היה אלש ,ןוזמה רחאלש ןייה
האבה הלאשה
3 הבושת
תא רטופ לפט ןיאו ,הדועסב לפט רבד - תרפרפהו ,הדועסה רקיע - תפה יכ
.רקיעה
האבה הלאשה
4 הבושת
.[םיגדו רשב ןוגכ] ,תפה תא וב םיתפלמש לכאמ
.[תונוזמ ינימ ארוב התכרבש] ,םחל הארמ הב ןיאש ,הרעקב המונצה תפ
תא רטפ אל ,תרפרפה לע" ךריבב שודיח שי יכ ,רתוי ול הארנ ינשה שוריפה
שוריפה יפלו .תפה תא תרטופ הניא ,תפ ןימ אוה תרפרפהש יפ-לע-ףא ,"תפה
.הז ןידב שודיח לכ ןיא ןושארה
האבה הלאשה
5 הבושת
.שולתה ןמ האפ שירפהל בייח רבוחמב האפ חינה אלש ימ יכ ונדמלל אב אנתה
.םיבצמה לכב ותועמשמש ,"םלועל" הנשמה ןושלמ תאז םידמול
האבה הלאשה
6 הבושת
ול ןיאו ךל שיש הממ ,"ךמע הלחנו קלח ול ןיא יכ יולה אבו" הרותב בותכ
.תורשעממ רוטפ ןכלו ,וב םיווש ודיו ךדיש רקפה אצי ,ול תתל בייח התא
.תורשעמב בייח רקפה - חורימה בלש רחאל הרקפוה האובתה רשאכ
האבה הלאשה
7 הבושת
וליפא תורשעמה ןמ רוטפ ערוזה הרות ןידמש םירבוס אביקע 'ר לע םיקלוחה
אלו "תלכאו" םישרודו "תלכאו ...רשעת רשע" בותכ :קומינ ,חורימה רחאל
.רשעל בייח חורימה ינפל ערוזה םג ,ןנברד ןידמ .ערוז
האבה הלאשה
8 הבושת
.םירחא םייוולו םינהוכל תורשעמהו תומורתה תא תתל םיבייח ןנברד ןידמ
ועיקפיו תונרגב האובת תונקל םיצפוק ויהי אלש ידכ םימכח םתוא וסנק :קומינ
.םהיחא תונתמ
[לבט רוסיא תא ריתהל ידכ] תורשעמו תומורת שירפהל םיבייח הרות ןידמ
ירהש] ,םירחא םייוולו םינהוכל תורשעמהו תומורתה תא תתל םיבייח םניאו
.(םייוולו םינהוכ םמצע םה
האבה הלאשה
9 הבושת
תאצמנו ,תבשב הרמגנ בוט םויב הדלונש הציב יכ ,הליכאב הרוסא הציבה
.בוט םויל הניכמ תבש
האבה הלאשה
10 הבושת
תויהל לחש בוט םוי םושמ ,בוט םוי לכב םירזוג יכ ,הליכאב הרוסא הציבה
.תבש רחאל
האבה הלאשה
11 הבושת
םויו ,קפס חוכמ םימיה ינשב בוט םוי םיגהונ יכ ,הליכאב תרתומ הציבה
.לוח אוה דחא
האבה הלאשה
12 הבושת
דחא םויכו] תחא השודק םיבשחנ םימיה ינש יכ ,הליכאב הרוסא הציבה
.בוט םוי םהב וגהנ קפס חוכמ אלש ,[ךורא
האבה הלאשה
13 הבושת
.םדא תליכא םהב שיו ,םויה תבוח םהש ןוויכ ,הגיגח ימלש בירקהל רתומ
האבה הלאשה
14 הבושת
.םויה תבוח םניאש ןוויכ ,הבדנ ימלש בירקהל רוסא
האבה הלאשה
15 הבושת
.םויה תבוח הניאו ,םדא תליכא הב ןיאש ןוויכ ,בירקהל רוסא דיחי תלוע
.עובק הנמזש ןוויכ ,בירקהל רתומ רוביצ תלוע
האבה הלאשה
16 הבושת
םכל] םדא תליכא הב ןיאש ןוויכ ,בירקהל רוסא יאמש תיב יפל היאר תלוע
.[הובגל אלו
םויה תבוח 'הלש המ לכ ,"'הל תרצע" בותכש ןוויכ ,בירקהל רוסא יאמש תיב יפל
.רתומ
האבה הלאשה
17 הבושת
םימה תא קלסי םאש םימב ויפ ללח אלממ ,פ"כהויב בויחל הייתש רועיש
.(ב"ערה שוריפ - 'ב ,ח"פ ,אמוי) דצה ותוא טולבי דחא דצל
האבה הלאשה
18 הבושת
השע תווצמ םויק ידי-לע הנקתל ןתינ הילע רבע םאש השעת אל תווצמ
.(ב"ערה שוריפ - 'ח ,ח"פ ,אמוי)
האבה הלאשה
19 הבושת
היה לודג ןהכ] .רבדמב שמוחב הבותכה "יעיבשה שדוחל רושעבו" תשרפ
.('ז ,ז"פ ,הטוס) [הפ לעב םירופיכה םויב וז השרפ ארוק
האבה הלאשה
20 הבושת
וישעמ דעב ול םימלשמש ,ונייהד ,םימשה ןמ וב םיגהונ ךכ ,גהונ םדאש יפכ
.('ז ,א"פ ,הטוס) הדימ דגנכ הדימ
האבה הלאשה
21 הבושת
.םלועהמ ףולחי הרות לש הרתכב שמתשמה ,רתכ - אגת

םניאש םידימלתב שמתשמה ,אנירחא ארבג דימלת :תובית ישאר - אגת
.םלועהמ ףולחי וידימלת

.(ג"י ,א"פ ,תובא) אבה םלועל קלח ול ןיא שרופמה םשב שמתשמה ,שרופמה םש - אגת


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע