ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ח"נשת ץיק ,005101 ןולאש

'ו הנשמ ,'א קרפ - "האפ" תכסמ
ןחבמל רוזח