ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

א"סשת ץיק ,005103 ןולאש

'א הנשמ ,'א קרפ - "הלח" תכסמ
ןחבמל רוזח