הפ-לעבש הרות
('ב) הנשמ

2001 ,א"סשת ץיק - 5103 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

."תבש" וא "הלח" :תותכסמה ישמ תחאב ירחב
.הילא תוסחייתמה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'א הנשמ , 'א קרפ - "הלח" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
"..הלחב ןיביח םירבד השמח"
תודימה ןמ הדימה םש תא ינייצ ?הלחב םיבייח םירבד השימחש הרותהמ םידמול דציכ
.הז ןיד דמלנ הנממש ,ןהב תשרדנ הרותהש
?הלא ןגד ינימ השימח אקווד הז דומילב םילולכ עודמ
הבושת
2 הלאש
.הלחב בייחה רועישל ףרטצמ וניא ונימ וניאשב ןימש ראובמ 'ד קרפ ,הלח תכסמב
.תובושת יתש יבתכ ?"הז םע הז ןיפרטצמו" ונתנשמב רומאה םע תאז בשייל רשפא דציכ
הבושת
3 הלאש
לש ןושארה םויב רבכ הליכאב תרתומ השדחה האובתה םאה - "חספה ינפלמ שדחב ןירוסאו"
.יקמנ ?חספ
הבושת
4 הלאש
.יקמנ ?רמועה תריצק ינפל זרוא רוצקל רתומ םאה
?הרותהמ תאז םידמול דציכ
הבושת
'א הנשמ , 'ז קרפ - "תבש" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
."תבשה תא לארשי ינב ורמשו" :בותכ דועו "ורמשת יתותבש תא" :הרותב בותכ
?תאז םידמול דציכו ,הלאה םיקוספהמ דחא לכמ הנשמב םידמול המ
הבושת
6 הלאש
.('תבשו תבש לכ לע בייח' :ליחתמה רוביד ,ב"ער) "העידי ןייוה םייתניבש םימי ..."
?העידי םיווהמ םניא םייתניבש םימיה המ יבגלו ,העידי םיווהמ םייתניבש םימיה המ יבגל
.יקמנ
הבושת
7 הלאש
:הנשמה תעבוק ויפ לעש ןורקיעה תא יראב
."תחא תאטח אלא בייח וניא" - אשירב
."תבשו תבש לכ לע בייח" - אתעיצמב
."הכאלמו הכאלמ בא לכ לע בייח" - אפיסב
הבושת
8 הלאש
."תחא תאטח אלא ביח וניא ,תחא הכאלמ ןיעמ הברה תכאלמ השועה"
.יקמנו ,הז טפשמ יראב
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.םירוכיב וא ירכנו ודבע ,ונבב תבש תתיבש :םיאשונה ינשמ דחאב ירחב
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

("תבש" תכסמ יפ לע) ירכנו ודבע ,ונבב תבש תתיבש

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
.יקמנ ?וב תוחמל ויבא ךירצ םאה - ויבא תיבב תבשב הפרש תובכל אבש ןטק ןב
?וב תוחמל ונודא ךירצ םאה - ונודא תיבב תבשב הפרש תובכל אבש ינענכ דבע
.יקמנ
הבושת
10 הלאש
.יקמנ ?התובכל ירכנל רמול רתומ םאה - לארשי תיבב תבשב הפרש הצרפ
.יקמנ ?וב תוחמל תיבה לעב ךירצ םאה - הפרשה תא תובכל ומצעמ ירכנה אב םא
הבושת
11 הלאש
?רוסא הרקמ הזיאבו ,ורואל שמתשהל רתומ הרקמ הזיאב - תבשב רנ קילדהש ירכנ
הבושת
12 הלאש
רוסיא לע רבוע םאה - תבשה תא ורובעב ללחל ינענכה ודבעלו ,ןטקה ונבל ,ירכנל רמואה
.השולשהמ דחא לכ יבגל ךיירבד תא יריבסה ?ןנברד רוסיא לע וא אתיירואד
הבושת

("םירוכיב" תכסמ יפ לע) םירוכיב

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
.יקמנ ?ארוקו איבמ םאה - ורבח הדש ךותב תונליא השולש הנוקה
הבושת
14 הלאש
.יקמנו ,תועדה יתש תא ינייצ ?ארוקו איבמ םאה - ורבח הדש ךותב תונליא ינש הנוקה
הבושת
15 הלאש
.יקמנ ?ארוקו איבמ םאה - ורבח הדש ךותל ךירבהו ,ולש הדש ךותב עטונה
הבושת
16 הלאש
ינייצ ?ארוקו איבמ םאה - עצמאב םיברה ךרדו ולש הדש ךותל ךירבהו ,ולש הדש ךותב עטונה
.יקמנו ,תועדה יתש תא
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םיטפשמהו םיגשומהמ העברא יראב

17 הלאש
.אצי אל קסעתמה
הבושת
18 הלאש
עיקתמ ינשה - הנשה שאר לש בוט םויב הביתה ינפל רבועה
הבושת
19 הלאש
הפרש ןמש
הבושת
20 הלאש
תושירפל גייס םירדנ
הבושת
21 הלאש
.ןובריעב ןותנ לוכה
הבושת

(ב) הנשמ - ע"בשותב תובושת
א"סשת ץיק - 005103 רפסמ ןולאש


1 הבושת
אוה הצמב רומאה םחל המ .הווש הרזג םידמולו .םחל הלחב בותכו םחל הצמב בותכ
.םינימה תשמח םתואב אוה הלחב רומאה םחל ףא ,םינימה תשמחמ
.ץומיח ידיל םיאב הלא םינימ השימח קר יכ
האבה הלאשה
2 הבושת
ינפמ דבלב ןימסוכ םע םיטיחל הנווכה ,"הז םע הז ןיפרטצמו" בותכש המ :תחא הבושת
ןימל םג םיבשחנ ןימסוכ יכ ,םיטיחה ןמ ץוח לוכה םע םיפרטצמ םירועשהו ,ןימ ותוא םהש
.םירועש
וליפא םיפרטצמ זאו ,דחי ושולנב רומא "הז םע הז ןיפרטצמו" בותכש המ :היינש הבושת
,דחי ושולנ אלו וזב וז תוסיעה ועגנש הרקמל סחייתמ 'ד קרפב רומאה לבא ,ונימ וניאשב ןימ
.ףרטצמ ונימב ןימ קר זאו
האבה הלאשה
3 הבושת
בותככ] ןסינב ז"טב אוהש רמועה ןברק תאבה רחאל קר הליכאב תרתומ האובתה יכ ,אל
.[ב"ער ,"הזה םויה םצע דע ולכאת אל למרכו ילקו םחלו"
האבה הלאשה
4 הבושת
בותכ יכ .דבלב םינימה תשמחב קר גהונ הז רוסיא יכ ,רמועה תריצק ינפל זרוא רוצקל רתומ
תשמחב תגהונ הלח המ ,םכיתוסירע תישאר בותכ הלחבו םכריצק תישאר רמועב הרותב
- "תבש" תכסמ .דבלב םינימה תשמחב גהונ רמועה ינפלמ הריצק רוסיא ףא ,דבלב םינימה
'א הנשמ ,'ו קרפ
האבה הלאשה
5 הבושת
השעו ,הרותב תבש תווצמ ללכב ןיאש בשח םאש םידמול "ורמשת יתתבש תא" קוספה ןמ
.דבלב דחא תאטח ןברק בייח ,תבשה יוויצ ול עדונ ךכ-רחאו ,הברה תותבשב הברה תוכאלמ
.הברה תותבשל תחא [ואל] הרימש ונייהד ,םיבר ןושלב "יתותבש" בותכ יכ

ורסאנו הרותב תבש תווצמ שיש עדוי םאש םידמול "תבשה תא לארשי ינב ורמשו" קוספה ןמ
יכ ,תבשו תבש לכ לע תאטח ןברק בייח ,הברה תותבשב הברה תוכאלמ השעו ,תוכאלמ הב
.תבשו תבש לכל [ואל] הרימש ונייהד ,דיחי ןושלב "תבשה תא" בותכ
האבה הלאשה
6 הבושת
ינפב הגגשכ תבשחנ תבש לכש תותבשה תא קלחל העידי םיווהמ תבשל תבש ןיבש םימיה
ןיב עדונ אלש ןכתיי אל יכ [.תבשו תבש לכ לע בייח הנשמה לש יעצמאה ןידב ןכלו] ,המצע
.תבשה היה םויה ותואש תותבשה
בייח הנשמה לש אפיסב ןכלו] ,תוכאלמה תא קלחל העידי םיווהמ תבשל תבש ןיבש םימיה ןיא
וזיאו הרוסא הכאלמ וזיא דמלו בשי תותבשה ןיבש ריבס אל יכ [,הכאלמו הכאלמ לכ לע
.תרתומ הכאלמ
האבה הלאשה
7 הבושת
.השע תוגגשה רפסמ יפל איה תאטחב הבוחהש אוה ןורקיעה
הגגש הווהמ תבשו תבש לכ אתעיצמב .תחא הגגש תווהמ תוכאלמהו תותבשה לכ אשירב
.תדרפנ הגגש הווהמ הכאלמו הכאלמ לכ ,אפיסב ,תדרפנ
האבה הלאשה
8 הבושת
יכ ,דבלב תחא תאטח בייח ,בא ותוא לש תודלות המכ לע וא ויתודלותו הכאלמ בא לע רבועה
.דבלב תחא הכאלמב גגש
האבה הלאשה
9 הבושת
.ונב תתיבש לע הווצמ באהש ןוויכ ,ונבב תוחמל ךירצ באה
('ו ,ז"ט) .ודבע תתיבש לע הווצמ ןודאהש ןוויכ ,ודבעב תוחמל ךירצ ןודאה
האבה הלאשה
10 הבושת
.תובש ירכנל הרימא יכ ,הפרשה תא תובכל ירכנל רמול רוסא

.ירכנה תתיבש לע הווצמ אוה ןיא יכ ,וב תוחמל ךירצ ןיא ומצעמ תובכל אב רשאכ
('ו ,ז"ט)
האבה הלאשה
11 הבושת
,לארשי ליבשב קילדה םאו ,ורואל שמתשהל רתומ ,ומצע ליבשב רנה תא קילדה ירכנה םא
('ח ז"ט) .רוסא
האבה הלאשה
12 הבושת
ןטקה ונבל הרימא לבא ,ןנברדמ רוסיא אוהש ,תובש םושמ הרוסא תבש ללחל ירכנל הרימא
,'ו ,ז"ט) .[ךדבעו ךתבו ךנבו התא הכאלמ לכ השעת אל] הרותב רוסיאה שרופמ ינענכה ודבעלו
('ח
האבה הלאשה
13 הבושת
.ארוקו איבמ ןכלו ,עקרקה תא םג הנוק ורבח הדשב תונליא השולש הנוקה
(א"י ,'א)
האבה הלאשה
14 הבושת
:ורבח הדשב תונליא ינש הנוקה
.עקרקה תא םג הנוקש ןוויכ ,ארוקו איבמ :תחא העד

,הרמוחל אתיירואד קפס יכ ,קפסמ איבמ ןכלו ,עקרקה תא םג הנוק םא קפס :היינש העד
עיקפהל ואובי אמש וא ,יל תתנ רשא המדאה ארוקש רקשכ הארנ הז יכ] קפסמ ארוק וניא ךא
[(א"ע ,ב"פ ,ב"ב) תורשעמו תומורת םירוכיבהמ
('ו ,'א)
האבה הלאשה
15 הבושת
('א ,'א) .ותמדאמ םילודיגה לכ ןיא יכ ,ארוקו איבמ וניא
האבה הלאשה
16 הבושת
.ותמדאמ םילודיגה לכ ןיא יכ ,ארוקו איבמ וניא :תחא העד
ןיא מ"מו ,םיברה תושר תחתש ללחב שמתשהל ול רתומ יכ ,ארוק וניאו איבמ :היינש העד
('א ,'א) .ארוק וניא ןכלו ,םלועל תולעב ול
האבה הלאשה
17 הבושת
.הווצמה תבוח ידי אצי אל ,הווצמ לש העיקתל ןווכתמ וניא םא
('ח ,'ד ,ש"הר)
האבה הלאשה
18 הבושת
.תועיקתה תא עיקתמ ,ףסומ תליפת ללפתמש ,ינשה רוביצ חילש
('ז ,'ד ,ש"הר)
האבה הלאשה
19 הבושת
.הפרש ונידש אמטנש המורת ןמש
('ט ,'ד ,הלח)
האבה הלאשה
20 הבושת
.ורצי תא שבוכ הזבו ,ךכו ךכ השעי אלש רדונ ,הזב דומעי אלש ששוחו תושירפב ליחתמה םדא
(ג"י ,יג ,תובא)
האבה הלאשה
21 הבושת
.שנעיי רמולכ ,בוחה תא ונממ ובגי ,אטחי םאש ,הזל יארחא םדאה םלועב םדאל ןותנה לכ
(ז"ט ,'ג ,תובא)


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע