ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

א"סשת ץיק ,005103 ןולאש

'א הנשמ ,'ז קרפ - "תבש" תכסמ
ןחבמל רוזח