ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ט"נשת ץיק ,005103 ןולאש

'ט הנשמ ,'ד קרפ - "הנשה שאר" תכסמ
ןחבמל רוזח