הפ-לעבש הרות
('ב) הנשמ

1999 ,ט"נשת ץיק - 5103 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

."הנשה שאר" וא "תבש" :תותכסמה ישמ תחאב ירחב
.הילא תוסחייתמה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'ד הנשמ , ב"י קרפ - "תבש" תכסמ


.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
"בייח - דחא םלעהב תויתוא יתש בתוכה"
.בייח אוה המב ינייצו ,תוירשפא תבושת יתש יאיבה ?ונממ "םלענ" המ

2 הלאש
תואה לש הדצה היינש תוא בתכ ןכמ רחאל .תבש םויהש רכזנו ,םלעהב תחא תוא בתכ
.ינש םלעהב הנושארה
.ב"י קרפב תדמלש המ יפ לע יקמנו ,וניד המ יבתכ

3 הלאש
."בייח - הז םע הז ןיגהנ ןהו סקנפ יחול ינש לעו"
.הז הרקמ ימיגדה ."הזםע הז ןיגהנ ןהו" והמ יריבסה
4 הלאש
."רטופ עשוהי יברו ,תאטח בייחמ רזעילא יבר - ורשב לע טרסמה"
?תועדהמ תחא לכל םעטה אוה המ

'ט הנשמ , 'ד קרפ - "הנשה שאר" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
ןמ תאז םידמול דציכו ,הרותה ןמ הבוחכ הנשה שארב רפושב עוקתל ךירצ תולוק המכ
?הרותה

6 הלאש
."תחא אלא ודיב ןיא - םייתשכ היינשב ךמו ,הנושארב עקת"
היינשב ךשמ" רשאכ עקותה תנווכ התייה המ ?"הינשה" איה המו "הנושארה" איה המ
?"תחא אלא ודיב ןיא" עודמו ,"םייתשכ

7 הלאש
."םימעפ שולש עקותו עירמו עקות - רפוש ול הנמתנ ךכ רחאו ךרבש ימ"
?"םימעפ שולש עקותו עירמו עקות" עודמו ,"רפוש ול הנמתנ"ש ינפל עקותה ךריב המ

8 הלאש
."בייח דחיו דיחי לכ ךכ ,בייח רוביצ חילשש םשכ"
?הביתה ינפל דרוי רוביצ חילש עודמ ,ןכ םא


(תודוקנ 40) ינש קרפ

.תושפנ ינידו תונוממ יניד וא הנוהכ תונתמ :םיאשונה ינשמ דחאב ירחב
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

(הלח" תכסמ יפ לע) הנוהכ תנותמ
.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

:הלאה תונתמה תא ,הרהטב ןילוח לוכאל רהזנ וניאש ,ןהכל תתל רתומ םא יבתכ

9 הלאש
.קומינהו ןידה - שדקמ ישדוק

10 הלאש
.קומינו ןידה - לארשי ץרא תלח ,רשעמ תמורת ,המורת

11 הלאש
.קומינו ןידה - רומח רטפ ןוידפ ,םומ לעבו םת ,הרוהט המהב רוכב

12 הלאש
.(ןהיקומינו תועדה יתש תא יטרפ) .קומינהו ןידה - םירוכיב

("ןידהנס" תכסמ יפ לע) תושפנ ינידו תונוממ יניד
.(תודוקנ 10 - הלאש לכל)16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
?עודמ ."דצה ןמ ןיליחתמ תושפנ יניד"

14 הלאש
?תבש ברעב תושפנ יניד םינד ןיא עודמ

15 הלאש
?תונוממ ינידב הריקחו השירדב םיכיראמ ןיאש םימכח ורמא עודמ
?תונוממ ינידב הריקחו השירדב םיכיראמ ןכ הרקמ הזיאב

16 הלאש
?תושפנ יניד ןודל םירשכה םה ימו ,תונוממ יניד ןודל םירשכה םה ימ


(תודוקנ 20) ישילש קרפ

(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 21-17 םיטפשמהו םיגשומהמ העברא יראב

17 הלאש
.תורצח יבוריע

18 הלאש
.שיטפב הכמ תכאלמ

19 הלאש
.תולוע ויה םילסה יבג לעש תולזוגה

20 הלאש
.ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ ,ךנוצרכ ונוצר השע

21 הלאש
.שארל לק יווה


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע