ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ט"נשת ץיק ,005103 ןולאש

'ד הנשמ ,ב"י קרפ - "תבש" תכסמ
ןחבמל רוזח