ןהיטרפ תצקמל תוכאלמ ט"ל

:הרעה
,ןידה תא ררבל םכילעו ,תולועפ לש המישר הזב תנתינ .תוצובק 8 -ל תוכאלמה ט"ל תא ונקלח
.םיאנת וליאבו ןתושעל רתומ םא וא עודמו תבשב ןתושעל רוסא םא
ייח" רפסב ןייעל שי אלא ;"רוסא" וא "רתומ" :תימתס הבושתב קפתסהל ןיא םינפ םושב
:ןידה קספ תא ססבמה יתכלהה לוקישה תא הרצקב םכסלו םיירגוסב ןמוסמה ףיעסב "םדא
:המגוד ירהו .רתומ ,(ןנברדמ) רוסא (אתיירואדמ) בייח
.(8 ד"י) !הרפה תא בולח :יוגל רמול :הלאש
ןיד ;"שדה" הכאלמה-בא לש הדלות אוהש ,"קרפמ" םושמ תבשב הרוסא הרפ תבילח :רוריב
לבא .היטיברשמ תיעועש ,לשמל ,קרפמש ימל המוד בלוחהו ,עקרק ילודיג ןידכ הז ןיינעב המהב
אל םימכחו .ןנברדמ הרוסא (ידוהי ןעמל הכאלמ תושעל שרופמב יוגל רמול=) "ירכנל הרימא"
.אתיירואדמ רוסא אוהש ,םייח ילעב רעצ שיש םוקמב וז הרזג ורזג
.הרפה תא בולחל ירכנל רמול רתומ ןכ לע :הבושת


11-1 :(םחלה) ןוזמה תנכה תוכאלמ :הנושאר הצובק .בי

:דוסי יגשומ
- :ןלודיג םוקמב - :שלות ,ולודיגמ רבד רקוע - ;חימצהל הנווכ - ;תומוג תוושהל ,אערא ייופרל
ךותמ תלוספ ,תלוספ ךותמ לכוא ,לכואה לע הבורמ תלוספ - :טחוס ,ותפילקמ לכוא קרפמ
ידכ ,יוריע ישילש ילכ ,ינש ילכ ,ןושאר ילכ - ;לוביג רב רבד - :הניחט רחא הניחט ןיא - :לכוא
.סיגמ ,הנמטה ,היפא רחא היפא ןיא ,לושיב רחא לושיב ןיא ,וב תדלוס דיה ,הפילק

.(1 'י) המדאה לע לוח רזפל .1
.(1 'י) השק אטאטמב עקרקה תא אטאטל .2
.(3 'י) התופייל ידכ הניגה תא לקסל .3
.(1 א"י) תבשב הרטממ רוגסל .4
.(3 א"י) םימה ךותל םיחרפ ריזחהל .5
.(6-5 'ט) העורז המדא יבג לע וידי תא לוטיל .6
.(8 ב"י) הניגבש םיחרפ חירהל .7
.(8 ט"נ) הערמל הרפ איצוהל .8
.(2 א"י) םימב תוריפ תורשל .9
.(1 ג"י) רדחה תפצרב ורזפתנש ,םיזוגא םירהלו ףוסאל .10
.(6 ב"י) הבע ץע לע ןעשיהל .11
.(3 ג"י) טוח יבג לע םינאת ליחשהל .12
.(4 ד"י) ןומיל טוחסל .13
.(11 ד"י) ץימ סוכ ךותל חרק תייבוק םישל .14
.(12 ד"י) ןיי וילע ךפשנש ,ןחלש הפמב וא תילטמב חנקל .15
.(21 ד"מ ;16 ד"י) גופסב םילכ חידהל .16
.(10 ז"ט) ןומלחה ןמ הציבה ןובלח תא דירפהל .17
.(12 ז"ט) קרמה ךותמ בובז איצוהל .18
.(1 ז"ט) זרוא רורבל .19
.(1 ז"י) םינילבת ראש וא לפלפ שותכל .20
.(10 'כ ;4 ז"י) קרמה תחלצ ךותל התוא םישל ידכ הצמ ררופל .21
.(11 ,2 ,1 ט"ס) שאר-באכ דגנ ןיריפסא תלולג תחקל .22
.(3 ז"י) הייפמופ תרזעב השק הניבג ררופל .23
.(2 ט"י) ץמוחו ןמש םע םיציב טלס תושעל .24
.(4 ל"ק חספ תוכלה ןייעו) .(2 ח"י) (רדסה לילל) תסורח ןיכהל .25
.(2 'כ) תצק ותולצל ידכ רונתה לע חופת םישל .26
.(4 'כ) קרמ ךותל חלמ םישל .27
.(3 'כ) דאמ םח הפק ךותל רק בלח ךופשל .28
.(3 'כ) הת תיצמת ןיכהל .29
.(7 'כ) דאמ םימח םימ סוכ ךותל (הפק-סנ) סמנ הפק םישל .30
.(9 'כ) שאה לע תדמועה הרידקב שוחבל .31
.(19 'כ) םתפיטש םשל םילכ לע םיחתור םימ תורעל .32
.(14 'כ) הסוכמה שאה לע הרידק ריזחהל .33
.(13 'כ) תצק םמחתיש ידכ רונתה דיל לכאמ םישל .34
.(6 'ב) לכאמה םוח לע רומשל ידכ תוכימשב שאה ןמ דרוהש "ןושאר ילכ" ףוטעל .35
.(5 ב"י) ץע לע ספטל .36
.(3 א"י) םיחרפ-לטרגאבש םימה תא ףילחהל .37
.(13 ז"ט) םיזוגא חתפל .38
.(3 ג"ס) תבשב יוג ותוא לשיבש ,הפק תותשל .39
.(8 'ב) םיחתור םימ ךותל התניתנ י"ע בלח סוכ םמחל .40


24-12 :שובלה תנכה תוכאלמ :הינש הצובק .גי

:דוסי יגשומ
,אמייק לש רשק - :ןילכואב העיבצ ןיא ,םייקתמה עבצ - ;וסוביכ והז ותיירש
.םויקל השענ אל - ;ןמוא השעמ ,הבינע

.(4 א"כ) חלגתהל .1
.(4 א"כ) השולת הבורש תלדלודמ ןרופיצ שולתל .2
.(5 א"כ) תקורסתה תא רדסל .3
.(2 ב"כ) םימב ךלכולמ דגב תורשל .4
.(6-5 ב"כ) ובשייתיש ידכ םיבוטר םידגב תולתל .5
.(11 ב"כ) םילענה ןמ קבא דירוהל .6
.(3 ב"כ) חבטמ ילכ בגנל .7
.(1 'ע) םימח םימב ץחרתהל .8
.(1 ד"כ) ריק דייסל .9
.(5 ד"ל ,5 ד"כ) הדלוקוש חרממב םחל תסורפ חורמל .10
.(10 ד"מ ,6 ה"כ) (הצווק=) תורעש ץובק י"ע המצ תושעל .11
.(1 ה"כ) גורסל .12
.(2 ד"כ) םילענ יכורש רושקל .13
.(5 ו"כ) םינאת תזורחמ לש טוחה תא עורקל .14
.(4 ח"כ) ןיכומב וא ןפג-רמצב רכ אלמל .15
.(5 ח"כ) הפטעמ לע לוב קיבדהל .16
.(2 ח"כ) דגבבש תוינצחל רוגסל .17
.(2 ט"כ) רפסבש םיקדוהמ םיפד הזמ הז דירפהל .18
.(2 ח"כ) הצלוח לש תואלול ךרד טרס ליחשהל .19
.(3 ח"כ) התפרתנש דגבה תריפתב טוח חותמל .20
.(3 ט"כ) םידח םיצוק תליבח ךותל לפנש ליעמ םירהל .21
.(6 ו"כ) השדח לענ ךותל ךורש ליחשהל .22
.(5 ט"כ) רינ עורקל .23
.(10 ד"כ) (םינבדבוד ןוגכ) ירפה עבצב וכלכלתנש ,םיידיה תא בגנל .24
.(2 ו"כ) ךבתסנ רשקהש הרקמב ,לענה ךותמ ךורש קתנל .25


31-25 :(רועה) ףלקה תנכה תוכאלמ :תישילש הצובק .די

:דוסי יגשומ
ומות יפל סורדל ,הרובח השוע ,המשנ לטונ - :הדיצ רסוחמ ,דוצינ ונימבש רבד
.ןילכואב קחממ ןיא - :(אתיירואדמ) ןילכואב דוביע ןיא - ;וכוליה ךרדב

.(2 'ל) רדחב תאצמנ רופיצש העשב ,ןולחה תא רוגסל .1
.(4 'ל) הלול ךותל תלוגנרת ריזחהל .2
.(6 'ל) הכותב אצמנ בובזש ,הספוק רוגסל .3
.(7 'ל) םירבכע תדוכלמ דימעהל .4
.(6 א"ל) ובש הלגומה תא איצוהל ידכ עצפ לע (לזונ וא) החשמ חורמל .5
.(7 א"ל) ברקע גורהל .6
.(2 א"ל ;9 'ל) תיגיגבש םימה ךותמ גד איצוהל .7
.(7 ב"ל) רשב לע חלמ םישל .8
.(7 ב"ל) חלמב ןונצ לובטל .9
.(5 ב"ל) לענ לע םילענ תחשמ חורמל .10
.(10 ב"ל) םימב (לשובמ יתלב) רשב חידהל .11
.(3 ד"ל) התיילוסב קובדה ץובה ןמ לענ חנקל .12
.(5 ד"ל) םחל תסורפ לעש (האמח ןוגכ) חרממה תא ןיכסב קילחהל .13
.(4 ד"ל) קרב ןהל תוושל ידכ םילענ ףשפשל .14
.(7 ד"ל) לוחב לכוא ילכ ףשפשל .15
.(1 ו"ל) וילע הדח ןרופיצ תרבעה י"ע רינ ךותחל .16
.(3 ו"ל) השק הניבג ןיכסב ךותחל .17
.(3 ו"ל) התכיתח י"ע הגוע קלחל .18
.(1 ד"ל) וכותיח םוקמ תא ןמסל ידכ רינ ןויליג לפקל .19


33-32 :קחומהו בתוכה תוכאלמ :תיעיבר הצובק .וט

:דוסי יגשומ
תושעל .בותכל תנמ לע קחומ - .םייקתמ וניאש רבד לע ,םייקתמ וניאש רבדב
.ערמ ביכש ,רכממו חקמ ,ןיינק

.(4 ז"ל) החל השמש לע עבצאב בותכל .1
.(4 ז"ל) תויתוא תורוצ ריוואב םושרל .2
.(5 ז"ל) (תיזעולב) קרבמ חלשיש ירכנל רמול .3
.(3 ח"ל) תספדומ תוא הסכמה ,הוועש ףטנ ריסהל .4
.(4 ח"ל) םירויצ וא תויתוא הילע שיש ,הגוע ךותחל .5
.(5 ח"ל) הלמ הבותכ ולש םיפדה ידדצ לעש ,רפס חותפל .6
.(12 ח"ל) (הביתכ ילב) לרוג ליטהל .7
.(7 ח"ל) ןוכשמ תתל .8
.(9 ח"ל) המורתה םוכס תא המרתה-סיטרכ לע קדהמ תרזעב ןמסל .9
.(6 ח"ל) ןבה ןוידפ תוצמ םייקל .10
.(6 ח"ל) הלח וא תורשעמו תומורת שירפהל .11
.(6 ח"ל) ןישוריג וא ןישודק רדסל .12
.(8 א"ס) םיירחסמ םיקסע יבתכמ אורקל .13
.(9 א"ס) םישנא תמישר תרזעב דקפמ ךורעל .14


35-34 :רתוסהו הנובה תוכאלמ :תישימח הצובק .זט
38 :שיטפב הכמה תכאלמ :תיעיבש הצובקו      

:דוסי יגשומ
.ריש ילכ ןקתי אמש הרזג ,אנמ ןקתמ ,םילכב ןינב ,חפט-להא ,יערא ןינבו עובק ןינב

.(1 ט"ל) לזרבה ךותב שיטפה תק תא קדהל .1
.(4 ט"ל) .הטמל ביבסמ וא חתפה ינפל ןוליו תולתל .2
.(9-8 ט"ל) דגב וא ןוטרק תרזעב ןולחב הצרפ םותסל .3
.(13 ט"ל) םהיריצ ךותל ןולח וא תלד ריזחהל .4
.(2 'מ) המדאב רצוא ןימטהל .5
.(3 'מ) קבא הלעי אלש הפצרה לע םימ זיתהל .6
.(6 'מ) אסכ וא ןחלש עקרקה לע רורגל .7
.(8 'מ) ותוסכל ידכ ךולכל לע לוח רזפל .8
.(5 ,2 א"מ) ריקב עוקתה רמסמ איצוהל .9
.(6 א"מ) שקב וא הוועשב ,תילטמב ,טיטב תיבחבש בקנ םותסל .10
.(6 ב"מ) הירטמ חותפל .11
.(3 ב"מ) לול לע וא קונית-תלגע לע ןידס סורפל .12
.(1 ג"מ) רמסמו ןיכס תרזעב (חתפמה רדעהב) תלד-לוענמ חותפל .13
.(5 ד"מ) לפקתמ טיהר חותפלו דימעהל .14
.(8 ד"מ) השדח לענ ךותל ךורש ליחשהל .15
.(3 ב"מ) הב עובקה הסכמב קונית-תלגע תוסכל .16
.(13 ד"מ) ובש םיבילכמ םיטוח דגבמ איצוהל .17
.(17 ד"מ) םילכ לובטל .18
.(19 ד"מ) ילמשח-אל ןומעפב לצלצל .19
.(19 ד"מ) לצלציש ידכ ררועמ ןועש חותמל .20
.(19 ד"מ) רבחל אורקל ידכ (הפב) קורשל .21
.(19 ד"מ) תכללמ קספש ןועש ןנוכל .22
.(5 ד"מ) קודה ןפואב גרבומ היוסכש ,תנצנצ חותפל .23
.(22 ד"מ) הלח שירפהל .24
.(20 ד"מ) הכירבב תוחשל .25
.(21 ד"מ) תיכוכז תוסוכ ףוטשל .26
.(24 ד"מ) ןחלש תיפמ לפקל .27
.(15 ד"מ) הלגומ איצוהל ידכ עצפב בקנ תושעל .28


37-36 :ריעבמהו הבכמה תוכאלמ :תישש הצובק .זי

:דוסי יגשומ
,הטי אמש הרזג ,היוצמ חור ,(5 אי ףיעס האר) הפוגל ךירצ ןיאש הכאלמ ,אוהש לכ
.טחמי אמש הרזג

.(2 ה"מ) בוחרב תחנומה תלחג תובכל .1
.(4 ה"מ) ןחלושה לע לפנש רנ תובכל .2
.(9 ה"מ) הקילד תובכל אוביש ,ירכנל זומרל .3
.(9 ה"מ) הקילד תובכל דליל חינהל .4
.(10 ה"מ) שא-תבהלב זחאנ רחאה והצקש העשב ,דחאה והצקב דגב ביטרהל .5
.(11 ה"מ) ןמש לש רנ עינהל וא רענל .6
.(12 ה"מ) רעוב רונת לש תלדה חותפל .7
.(14 ה"מ) הוועש רנ וא טפנ תרונמ רואל אורקל .8
.(5 'ט) קלדיהל היושע ובש הרונמהשכ ,ילמשח ררקמ חותפל .9
.(12 ה"מ) רנ קלוד ודי לעש ,ןולח רוגסל וא חותפל .10
.(1 ה"מ) הלוחה ןשייש ידכ תילמשח הרונמ תובכל .11


39 :תושרל תושרמ איצומה תכאלמ :תינימש הצובק .חי

:דוסי יגשומ
,החנה ,הריקע ,יובמ ,תיב ,רצח ,רוטפ םוקמ ,תילמרכ ,םיברה תושר ,דיחיה תושר
.תושר תריכש ,תואובמ-ףותיש ,תורצח-בוריע ,תומא 'ד הרבעה

תושרל תבשב תאצל רתומ םיטישכתו םישובלמ וליאב עבקת םהיפ לעש םיללכה םה המ .1
.(4-1 ו"נ) ?םיברה

ונממ לבקל שי ןפוא הזיאב ,תיבל ץוחמ ואצמנש ,ץפח וא בתכמ ידוהי תרידל איבמה ירכנ .2
.(הרורב הנשמב םג ןייעו .2 ב"נ) ?עודמו

ג"נ) ?םיברה תושר ןהיניבשכ ,התרבחל תחא דיחי-תושרמ ץפח ריבעהל רתומ הרקמ הזיאב .3
.(20

תומוקמב םא יכ תיתימא "םיברה תושר" הזה ןמזב ונל ןיא - םיקסופ הברה תעדל - עודמ .4
.(13 ט"מ) ?םיטעומ

.(1 ב"נ) "הרבעה" וא "האצוה" םעטמ ןנברדמ תורוסאה תולועפ ןייצ .5

.(8-3 ב"נ) "רוסא לבא רוטפ" - ןהילע רמאנש האצוה לש תולועפ 4 דוע ןייצ .6

.(6 ו"נ) ?לקמב בוחרל תאצל רתומ הרקמ הזיאב .7

;(4 ו"נ) ןיליפת ;(13 ,10 ,9 ,4 ו"נ) תילט :תבשב האצוה ןיינעל םיאבה םיצפחה לש םניד ררב .8
.(2 ו"נ) סיכ ןועש ;(12 ו"נ) תופפכ ;(2-1 ו"נ) תעבט ;(8 ו"נ) תשובחת

.(1 ב"ע) ?תורצח יבוריע ל"זח ונקת עודמ .9

.(5 ,1 ב"ע) ?תירבעל ומוגרתו בוריעה חסונ והמו ןיכרבמ דציכ ,ןיברעמ המב .10

.(1 ה"ע) ?ירכנה ןמ "תושר רוכשל" ךירצ הרקמ הזיאב .11

.(26 ה"ע) ?הז ןודינב תבש ללחמה ידוהי לש וניד המ .12


הרזח תולאש .טי

.ררובה תכאלמב םיללכ .1
?"אמייק לש רשק" ןיינעב תונושה תועדה ןהמ .2
?גהני דציכ .םד תתוש ועצפו ,עצפנש ימ .3
?גוהנל שי דציכ ,הפמה לעו ןחלושה לע הכפשנ ןיי סוכ .4
."שיטפב הכמ" םושמ תורוסאה תולועפ ןייצ .5
?"םילכב ןינב ןיא" ללכה שוריפ המ .6
?הז ללכמ םיעבונ םיניד ולאו "ןילכואב ...ןיא" :רמאנ תוכאלמ ולא לע .7
?גהנת דציכ ,ןחלושה תחת ברקע הלגמ התא .8
?ןפוא הזיאבו תבשב תצק תוקנל רתומ םידגב וליא .9
"...אמש הרזג" ,ןנברדמ תורוסאה תולועפ 10 ןייצ .10
?תבשב קובקב חותפל דציכ .11
?תבשב הקילד לש הרקמב גוהנל שי ךיא .12
.ןנברדמ אלא תורוסא ןניאש ,יוביכ-תולועפ ןייצ .13
,שלות ,יערא להא ,הדיצ רסוחמ ,הריקע ,היוצמ חור ,תילמרכ ,יוריע :םיגשומה תא רדגה .14
.סיגמ קרפמ


תודלותו תובא .כ

,'ח תבש ,ם"במר - 'א גוס :םהמ דחא לכל המגוד ןת ?םה המ ,תודלות לש םיגוס ינש שי .1
.זט וט ,ח תבש ,ם"במר 'ב גוס ;ב-א

:ךתבושת קמנו ןהמ תחא לכל םיאתמה הכאלמה-בא תא ןייצ ;תודלות ןה תואבה תולועפה .2
רוב תריפח (ד) ;גופס וא תילטמ תטיחס (ג) ;םיבנע תטיחס (ב) ;הפטעמ לע לוב תקבדה (א)
תניתנ (ז) ;הרובח תיישע וא םדא תעיצפ (ו) ;הדש לוביז (ה) ;(הכאלמ-תובא ינשל תכייש)
תכיתח (י) ;לגרה ןמ וא דיה ןמ םיינרופיצ תרסה (ט) ;בשע תשילת (ח) ;קלוד רנ ךותל ןמש
דודיח (גי) ;החשמב םילענ חוצחצ (בי) ;םירבכע תדוכלמ תדמעה (אי) ;שדח רפס לש םיפדה
.השדח לענ ךותל ךורש תלחשה (וט) ;לוחב תורוצ רויצ (די) ;ןורפע

.(םש ב"ערו ,ףוסב א ,'ז ,תבש הנשמ) ?הדלות ןיבל הכאלמ-בא ןיב ןידב לדבהה המ .3תבש ירוסיא

(ח"ע-ו"ע םיללכ ,םדא ייח) :תבש םוחת .אכ

.(1 ו"ע) ?רוסיאה והמ .1

.(1 ו"ע) ?רמאנ רשקה הזיאבו הרותב רוסיאה רוקמ המ .2

.('ג הנשמ 'ה קרפ ,הטוס) ?המא םייפלא לש הדימה תא ונדמל ןיינמ .3

.(1 ו"ע) ?ןימוחת רוסיא ןיינעב וקלחנ המב .4

.(2 ו"ע) ?הז רפסמל ועיגה ךיא ;"המא 2800" םירמוא שי .5

.(5-3 ו"ע) ?התיבש םדא הנוק יתמו ןכיה ,"התיבש הנוק" שוריפ המ .6

.(33 ו"ע) ?תבשה םויב קר התיבש הנקי םדאש ,ןכתי ךיא .7

.(11-9 ו"ע ?תבש םוחת לש המאה םייפלא תודדמנ ןכיהמ .8

.(32-28 ו"ע) ןידה תא עבקו ,םוחתל ץוחמ לא תבשב אציש םדא לש םירקמ 3 ןייצ .9

.(2-1 ז"ע) ?"ןימוחת בוריע" והמ .10

.(9-8 ז"ע) ?"ןילכואב בוריע והמו "בוריע תוצמ רקיע" והמ .11

.(9 ז"ע) ?וחסונ והמו בוריעה תכרב יהמ .12

.(9 ז"ע) ?ןיברעמ המבו דציכ .13

.(12 ז"ע) ?תפב ברעל רתומ ימל .14

קחרמבו ריעל חרזממ ןימוחת בוריע חינהו ,המא 3000 הבחורש ,ריע לש יברעמה הצקב רגה .15
.(3 ז"ע) ?ותיבל תבשב רוזחל ול רתומ םאה - הלובגמ המא 1500

ט"ויב תכלל ידכ ,ןיבוריע ינש תושעל רתומ יאנת הזיאבו םאה - תבשל ךומסה בוט םוי .16
.(27-26 ז"ע) ?הברעמ תבשבו החרזמ

.(1 ח"ע) "םילעבה תתיבש ונק ותמהבו וילכ" :הכלהה תא שרפ .17

.(1 ח"ע) ?םניד המ - םוחתל ץוחמ תבשב ואבוהש םיצפח .18

.(2 ח"ע) ?לארשי ליבשב םוחתל ץוחמ תבשב איבה ירכנש ,םילכאמ לש םניד המ .19

.(2 ח"ע) ?"םדא לע םיפידע תוריפ" :רמאנ ןיינע הזיאב .20


(א"ס-ס םיללכ ,םדא ייח) :לוחד ןידבע .בכ

.4 ,3 תולאש 'ט ףיעס לעו 9 הלאש 'א ףיעס לע רוזח :הרעה

.(1 'ס) ?"הכאלמ" םהב ןיאש ,םירוסיא שיש ,ונדמל םיקוספ ולאמ .1

.('וכו ,13 ,12 ,10 ,3-1 'ס) "לוחד ןידבע" םושמ תבשב תורוסאה תולועפ 5 ןייצ .2

.(4 'ס) ?"םוחתה לע ךישחהל" רתומ הרקמ הזיאב .3

.(2 א"ס ;16 ,13 ,7 'ס) !םגדה ;םירתומ "םימש יצפח" .4

- תבשב רתומ םיאנת ולאב .5
;(8 'ס) רוסיא הב ןיאש הדובע י"ע רכתשהל (א)
;(10 'ס) דודמל (ב)
;(12-11'ס) ןוכשמ וא הנתמ תתל (ג)
;(13 'ס) (ףסכ אל) בוח עורפל וא תוולל (ד)
;(16 'ס) וריתהל וא רדנ רפהל (ה)
;(15 'ס) הטמה עיצהל (ו)
;(1 א"ס) םילוח רקבל וא םילבא םחנל (ז)
;(2 א"ס) הקדצל ףסכ ביצקהל (ח)
;(7-5 א"ס) קסע וא העיטנ ,הדובע תוינכת לע רחא םדאל רוסמל וא זומרל (ט)
.(9-8 א"ס) המישר וא ךמסמ ,בתכמ אורקל (י)

:("ךתחונמ תודידי המ" רמזה ךותמ) תואבה תורושה תא רבסה .6
,תונובשח בשחל םגו םירוסא ךיצפח
,תונבה ךדשלו םירתומ םירוהרה
,תוניגנב חצנמל רפס ודמלל קוניתו
.תונחמו תוניפ לכב רפש ירמאב תוגהלו
,תבשל ארק גנע - .תחנב יהת ךכוליה
,תבישמ שפנ תדכ - תחבושמ הנשהו
,תביחב חונלו ,הברע ךל ישפנ ןכב
.תבו ןב וחוני וב ,הגוס םינשושכ


(ב"ס ,'ג םיללכ ,םדא ייח) :ירכנל הרימא .גכ

.(4 ,1 ב"ס) ?ירכנל הרימא רוסיא והמ .1

.(3-2 ב"ס) ?תבשב וב רזעיהל ידכ ירכנ לא תונפל רתומ יתמו םיכרד ולאב .2

,5 ב"ס ;11 ,10 ,1 ט"נ) תבשב ירכנל (הזימר אל) הרימא תרתומ םהבש ,םינוש םירקמ 5 ןייצ .3
.(17 ,11 ,10 ,9 ,8 ,6

.םיללכ תרוצב ,תמדוקה הלאשב תדמלש ,םינידה תא םכס .4

.םיאנת 8 ומייקתנ םא ,תבשב התוא השעי םא םג ,תבשה ינפל ירכנל הכאלמ ןתיל רתומ .5
.(1 'ג) (רוסא ןפוא הזיאב=) תוילילש תואמגוד י"ע םתוא שרפו ראב


(ג"ס ללכ ;11 'ט ללכ ,םדא ייח) :תבש השעמ .דכ

יפל הנע - ?וז הלועפמ תונהיל רתומ ימלו יתמ ,םאה - הרוסא הלועפ תבשב השעש לארשי .1
רבדה ףוג (ג) ;גגושב אתיירואד הכאלמ (ב) ;דיזמב אתיירואד הכאלמ (א) :האבה הקולחה
.(11 'ט) גגושב ןנברד הכאלמ (ה) ;דיזמב ןנברד הכאלמ (ד) ;הלועפה י"ע הנתשנ אל

ןיב ןחבה ?ימלו יתמ ,םלכואל רתומ םאה - לארשי י"ע םוחתל ץוחמ תבשב ואבוהש ,תוריפ .2
.(2 ח"ע) !דיזמל גגוש

.(1 ג"ס ?ירכנ י"ע תבשב התשענש ,הכאלממ תונהיל רתומ םיאנת ולאב .3

.(2 ג"ס) ?תבשב לשבתנש הפק תותשל ול רתומ םאה - ירכנ לש ןולמב ןסכאתמה .4

.(7-8 ג"ס) ?תבשב קילדה ירכנש רואב שמתשהל רתומ הרקמ הזיאב .5

.(12,14,15 ג"ס) ?"השעיש ידכב" ןיד ןיא יתמ .6


זס-הס םיללכ םדא ייח :הצקומ .הכ

.(גי-אי ,דכ תבש ם"במר) ?הצקומ רוסיא םהב ריבסה ם"במרש םימעטה 3 םהמ .1

?ד"באר ףיסוה םעט הזיא .2

?תבשב לטלטל רתומ םהמ הזיאו ,הצקומה יגוס תעברא םהמ .3

.(1-2 ה"ס) .ט"ויב רוסאו תבשב לטליטל רתומש ,תעדמ הצקומל תואמגוד 3 ןת .4

.(ט-ה םינפ 3 ה"ס) .תבשב םלטליטל רוסאש תעדמ הצקומ לש םיגוס 4 ןייצ .5

(ו ןפ 3 ה"ס) "ופוגמ הצקומ"ל תואמגוד ןת .6

.(ז ןפ ה"ס) "סיכ ןורסח תמחמ הצקומ" גשומה תא םגדהו רדגה .7

.(ח-ו ד ןפ ה"ס) ?לוטלטב רתומה ,דלונ ןיעכ הזיאו ,לוטלטב רוסא רומג דלונ הזיא .8

.(ט ןפ ה"ס) ?םידיב יחדד הצקומ והמ .9

.(4 ה"ס) ?רוסיא תמחמ הצקומ לש םיגוסה ינש םה המ .10

.(11-15 ו"ס 5 ה"ס) ?לוחב םג גהונ אוה ןבומ הזיאבו ?הווצמ תמחמ הצקומ והמ .11

.(6 ה"ס) "אמוי ילוכל יאצקתא תושמשה ןיבל יאצקתאד וגימ" ללכה תא ראב .12

.(25 זס ,6 ה"ס) "ונכיהמ ילכ לוטיב"ו ,(7 ה"ס) "רוסאה רבדל סיסב" :רבסה .13

םידמועה שדוק ירפס ,(ד ןפ 3 ה"ס) ילכ ירבש :הצקומ ןיינעל םיאבה םיצפחה ןיד המ .14
3 ה"ס) ןבא ;('ט ןפ 3 ה"ס) לותח ;(4 ה"ס ;'ח ןפ 3 ה"ס) תבשב בלחנש בלח (2 ו"ס) הריכמל
.(10-9 ז"ס) קנרא ;(6 ז"ס) תופילק ;(5 ז"ס) טומפ ;(7 ו"ס ;'ו ןפ

.(6-4 ו"ס) ?םיצקומ םירבד ראשמ "רוסיאל םתכאלמש םילכ" םינוש המב .15

.(10-7 ו"ס) ?הצקומ אוהש ץפחב שמתשהל תבשב רתומ הרקמ הזיאב .16

.(4 ו"ס) ילכה ךרוצל ,ומוקמ ךרוצל ,ופוג ךרוצל :םיגשומה תא ראב .17

רבדל סיסב" וניא ןחלושה תאז לכבו ןחלש לע חנוה הצקומ ץפחש ,ךכל תואמגוד 3 ןייצ .18
.(3-1 ז"ס) הרקמ לכב ןחלושה ןיד תא עבק ."רוסאה

.(4 ז"ס) ?תורנה תא וילע םימשש ינפל ,ןחלושה לע תולחה תא םישל יואר עודמ .19

.(10 ,8-7 ז"ס) ?תבשב החתפל רתומ םיאנת ולאב - םיצקומ םירבד הב שיש ,הריגמ .20

.(9 ז"ס) ?דציכו תבשב השבלל רתומה ,תועמ היסיכמ דחאב שיש הפילח .21

.(14-12 ז"ס) ?םימעפל רתומ הזיאו רוסא הצקומ לוטלט הזיא .22

.(27 ,24 ,21 ,18 ,17 ז"ס) הצקומ לטלטל רתומש ,םירקמל תומגוד ןייצ .23

;יער לע ףרג ;ותכאלמ רוסיא תמחמ הצקומ :םיגשומה תא םגדהו ראב (הרזח תלאש) .24
.ןיקומצו תורגורגד הצקומ ;דצה ןמ לוטלט


(ט"ס-ח"ס םיללכ ,םדא ייח) :םישוחימו תולחמ ,שפנ חוקפ .וכ

?תושפנ תנכס לש הרקמב תבש ללחל רתומש ,ונדמל קוספ הזיאמ .1

.(17 ,15 ,14 ,8 ,7 ,6 ,2 ח"ס) !חכוה ."שפנ חוקפ" לש וז הווצמ הלודג .2

.(19 ,18 ,14 ,12 ,10 ,3 ,1 ח"ס) הלוחל תבש ללחל רתומ םהבש ,םירקמ 6 רדגה .3

:וריבחל סחיב םהמ דחא לכ לש ופקות תא עבקו םיאבה םיללכה ינש תא ראב .4
;הברה תותבש רומשיש ידכ דחא תבש וילע ללח .א
.(12 ח"ס) !ךרבח הכזיש ידכ אטח :םדאל ןירמוא ןיא .ב

.(1 ט"ס) תבשב האופר ןיינעב ונימכח תרזג תא ראב .5

.(2 ט"ס) ?ירכנ י"ע וליפא - האופר םוש ול תושעל רוסאש רמאנ ימ לע .6

.(18 ,8 ,5 ט"ס) רוסיא םהב ןיאש ,באכה ךוכישל םיעצמא המכ ןייצ .7

.(13 ט"ס) ?ףוגה ירביא ראשמ ןיעה הנוש המב .8

שחש ימ לש ונידמ ויבאכ י"ע "ופוג לכ רעטצמש" וא "ופוג לכ הלחש" ימ לש וניד הנוש המב .9
.(12-11 ט"ס) ?וירביאמ דחאב

.(24 ,18 ט"ס) ?אירב םדאל וליפא תבשב תורתומ "תופורת" ולא .10


:תונוש .זכ

.(2-1 'ב) ?תבשב ךשמית התלועפש הכאלמ תבש ברעב תושעל רתומ םיאנת ולאב .1

.(5 ,3 ,1 'ב) .הכשחל ךומס תבש ברע םתושעל םימכח ורסאש ,םירבד ןייצ .2

.(33 ו"ע ;3 'ד) ?עודמו גהני דציכ ,תבשב (םירכנ לש) היינאב גילפהל הצורה .3
סנכנה ;תושרל תושרמ האצוה רוסיאב םיקסוע םניא םינמוסמה םיפיעסה ינש :הרעה
.םהש לכ םיצפח ומע תאשל ול רוסא - הנממ אצויה ןכו תבשב היינאל

דציכ - םיצפח ומע שיש ,םואתפ שיגרמ וא רכזנו (בוריע ןיאש םוקמב) תבשב ךרדב ךלוהה .4
.(10 ,8 ,4 ,2 ,1 ד"נ) ?גהני
ןמ איצוהו העטש ימל אלא ,תבש לילב ךרדב ול ךישחהש ימל תנווכמ הניא הלאשה :הרעה
.המצע תבשב םיצפח תיבה

.(ז"נ ללכ) תבשב המהבב לופיטה ןיינעב תורתומ תולועפ 3 -ו תורוסא תולועפ 3 ןייצ .5

.(1 ח"נ) ?והונדמיל ןכיהמו "רמחמ" ןיד והמ .6

.(1 ט"נ) ?המהבל םתושעל רתומו םדאל תושעל רוסא םירבד ולא .7

.(9-5 ט"נ) ?תבשב המהב ליכאהל רתומ דציכ .8

ענמיהל ליחתהל םיבייח ובש ןמזה והמו ;(1 'ה) תבש תלבקל רתויב םדקומה ןמזה והמ .9
.(2-1 ה) ?רחואמה לכל הכאלממ
םע ליחתמ "תושמשה ןיב" םתעדלש ,םינושארה םתואכ םיקסופ לארשי ץראב :הרעה
.(קפואה ןמ התומלעיה=) המחה תעיקש

.(1 'ה) ?הרותב הרוקמ המו "תבש תפסות" יהמ .10

.(1 'ח) ?תבש יאצומב הכאלמ תושעל רתומ יתמ .11

.(!חולב ןייע) ?תבשה ףוסל דע המחה תעיקשמ לארשי ץראב רבוע ןמז המכ .12תבש תוינשמב הרזחל תולאש'ז קרפל תולאש .חכ

.'א תוא "לארשי תראפת" ןייע .'א הנשמבש ללכה לש :ולדג" המב .1

?'א הנשמב ללכה עבקנ ויפ לעש תאטח בויחב ןורקיעה והמ .2

תא לארשי ינב ורמש"ו "ורמשת יתותבש תא" םיקוספה תא ארונטרב טטצמ המ םשל .3
?"תבשה

.(תחא הכאלמ ןיעמ הברה תוכאלמ השועה) .'א הנשמ לש אפיסל תואמגוד 4 אבה .4

.('א 'ט תבש "םדא ייח"ב רזעה) .ןכשמה ןיינבב תוכאלמה ט"ל ושענ ךרוצ הזיאל .5

תובא רדסב ם"במרה הניש המ .'ז קרפ תליחת ,תבש תוכלה ,ם"במרל "הקזחה די"ב ןייע .6
.הניש עודמ ריבסהל הסנ ?הנשמב םרדסמ הכאלמה

.'ג הנשמבש ללכל תואמגוד 4 אבה .7

.האצוה ירועש ועבקנ ןורקע הזיא יפ לע .8


'י קרפל תולאש .טכ

ערזל ---- עינצמה :הלמ ףסוה וק לכ םוקמב .םינשרפה תרזעב הנשמה ןושל תא םלשה .1
אלא וילע בייח ןיא םדא לכו ,אוהש לכב בייח ,תבשב ואיצוהו---- האופרלו אמגודלו
.ורועשכ אלא בייח וניא ,וסינכהו --- רזח .ורועשכ

?ןאכ הז ןיד הנשמה העימשמ עודמו ,'ב הנשמ ןיד תא דמלל ונלכי תמדוק הנשמ וזיאמ .2

.אפיסבש וזל המוד ,'ב הנשמ לש אשירב הפוקסאה םאה .3

?רוטפ םוקמו תילמרכ ,דיחי ,םיבר תושר :ל תורדגהה ןהמ .'א הנשמ א"י קרפ ב"ערב ןייע .4

תוא "לארשי תראפת" ןייע) ?עודמו ,תהק ינבמ היאר הנשמה האיבה האצוה תרוצ וזיא לע .5
.(ד"י

?םהינש וא השעמה ,הבשחמה ,תבש רוסאב עבוק המ .6

?"'ה תווצמ לכמ תחא התושעב" קוספהמ םימכח ודמל המ .7

.םש הרורב הנשמו .אמ ,חש ע"ש :ןייע .לח אוה יתמ ."ומצע תא אשונ יח" ללכה תא רבסה .8

.א ,מש .אל ,חכש ע"ש :םג ןייע .רתומ יתמו רוטפ יתמ ,םיינרופיצ תליטנב םדא בייח יתמ .9
.הרורב הנשמו


א"י קרפל תולאש .ל

ןיב תקולחמ ןיא ,םיברה תושר ךרד ,דחי תושרל דיחי תושרמ ץפח רבעה וב הרקמ הזיאב .1
?םימכחו אביקע יבר

?'א הנשמב ,םירטופ םימכחו אביקע יבר בייחמ עודמ .2

?'ב הנשמבש ,"תחא אטוידב ןהיתש ויה" ןידה יבגל הנוכנ ,(1) הלאש לע ךתבושת םאה .3

?אתעיצמל אשירה ןיבש ןידב לדבהה ןמ םידמל - תבשב בויח יבגל - ללכ הזיא .4

?'ג הנשממ םידמלנה םיללכה םהמ .5

?'ד הנשמב "וב תכלהמ םיברה תושרו םימ קקר" טפשמה םיימעפ רזוח עודמ .6

?הכלהה תא הנשמ "וזב וז תורושקה תוניפסה" ןיבש קחרמה םאה .7
.(םש "הרורב הנשמ"בו ,'א ףיעס ףוס ה"נש ע"ושב ןייע)

."תואטח יבייח לכ" ללכל תואמגוד עברא אבה .8


ב"י קרפל תולאש .אל

םתלאש לע הנע ."האצוהו הקירז רחא הנובה איבה עודמ םעט ןתיל ךירצ" :תופסותה ובתכ .1
.םישרפמה תרזעב

וזיאו ,ןהמ .תורוצ יתשב ןיבהל רשפא "תבשב תמייקתמ איהו הכאלמ השועה לכ" ללכה תא .2
?הנוכנה איה ןהמ

?םימכח וילע םיקלוח עודמו ,סנרוקב הכמ ג"בשר בייחמ "הכאלמ בא" הזיא ללגב .3

הכמה לש הדלות ,תבשב הכאלמ רמוגה לכו" 'א הנשמב ב"ער ירבדל תואמגוד 4 אבה .4
."איה שיטפב

?בי קרפב תואבומה תוכאלמל ולא םירועש ועבקנ עודמ .5

.ב"כ תוא מ"ש ןמיס "הרורב הנשמ" תרזעב הביתכה יללכ תא םכס .6

.(םישרפמב ןייע) ?'ג הנשמב ונעימשהל יסוי 'ר הצר המ .7

רזעה) .הז ללכל היאר אבה .(המגוד אלו) יתכלה ללכל 'ג הנשמב יבר ירבד תא ךופה .8
.("לארשי תראפת"ב

ןייע) ?ךכ לע הנשמה הרזח עודמו ,'ד הנשמ לש אשירה תא דמלל ונלכי תמדוק הנשמ וזיאמ .9
.(ט"וי 'סות

ידיל םיאב םה דציכ ."רועש יצחל העידי שי" ."רועש יצחל העידי ןיא" :םיללכה תא רבסה .10
.ונקרפב יוטיב

םינינעה ןכותל הרזח ע"בשות ןכותל הרזח