תבש תוכלהב הרזח תולאש


דנרא השמ
הנושאר הרודהמ - "'הל תבש" רפסה ךותמםינינעה ןכות

תבשה תווצמ

ארקמב תבשה .א
תבשה תובישח .ב
דובכו גנוע .ג
תבש תורנ .ד
הלדבהו שודק .ה
תבשב ןוזמה תכרב ינידו תבשה תודועס .ו
תבשה תוליפת .ז
הרטפההו הרותה תאירק .ח

תבשה תוכאלמ

(ג"ירתב תונמנה) תבשה תווצמ .ט
ןללכב - תוכאלמ ט"ל .י
(גי הציב) "הרות הרסא תבשחמ תכאלמ" .אי

ןהיטרפ תצקמל תוכאלמ ט"ל

.11-1 :(םחלה) ןוזמה תנכה תוכאלמ :הנושאר הצובק .בי
.24-12 :שובלה תנכה תוכאלמ :הינש הצובק .גי
31-25 :(רועה) ףלקה תנכה תוכאלמ :תישילש הצובק .די
33-32 :קחומהו בתוכה תוכאלמ :תיעיבר הצובק .וט
35-34 :רתוסהו הנובה תוכאלמ :תישימח הצובק .זט
38 :שיטפב הכמה תכאלמ :תיעיבש הצובקו      
37-36 :ריעבמהו הבכמה תוכאלמ :תישש הצובק .זי
39 :תושרל תושרמ איצומה תכאלמ :תינימש הצובק .חי
הרזח תולאש .טי
תודלותו תובא .כ

תבש ירוסיא

(ח"ע-ו"ע םיללכ ,םדא ייח) :תבש םוחת .אכ
(א"ס-ס םיללכ ,םדא ייח) :לוחד ןידבע .בכ
(ב"ס ,'ג םיללכ ,םדא ייח) :ירכנל הרימא .גכ
(ג"ס ללכ ;11 'ט ללכ ,םדא ייח) :תבש השעמ .דכ
זס-הס םיללכ םדא ייח :הצקומ .הכ
.(ט"ס-ח"ס םיללכ ,םדא ייח) :םישוחימו תולחמ ,שפנ חוקפ .וכ
תונוש .זכ

תבש תוינשמב הרזחל תולאש

'ז קרפל תולאש .חכ
'י קרפל תולאש .טכ
א"י קרפל תולאש .ל
ב"י קרפל תולאש .אלתולאשל רבעמ ע"בשות ןכותל הרזח