תבשה תווצמ

ארקמב תבשה .א

.7-9 םידומע "ארקמה ןמ" קרפב רזעה :הרעה

?הרותב תבשל םינתינה םימעטה םהמ .1

?תבשל עגונב ןנחתאו תשרפבש הלאל ורתי תשרפבש תורבדה תרשע ןיב המ .2

?"רומש-רוכז" שקיהה ןמ ל"זח ודמל המו ,"רומש"ל "רוכז" ןיב המ .3

תחא לכ הרכזוה רשקה הזיאבו ,שוריפב הרותב ורכזוהש ,תבשב תורוסאה תודובעה ןה המ .4
?ןהמ

?רודיסה ןמ ךל םיעודי (תבשב םיקסועה) הרותה ןמ םיעטק וליא .5

,הנשמ םחלל ,תודועס שלשל ,תושרל תושרמ האצוה רוסיאל זמר הרותב ונאצמ ןכיה .6
?הלדבהלו שודקל ,תבשה תנכה תוצמל ,םוחתל ץוחמ האיצי רוסיאל

.(3 ,ט םדא ייח) ?(םירקמ 3 ןיב ןחבה) תבש ללחמ לש ושנוע המ .7

ןייצו םלשה) ...תא םגו ...תא םג "תבש" םשב הרותה תארוק יעובשה תבשה םויל טרפ .8
.(תורוקמ

.תבשה לע (סומעו לאקזחי ,והימרי ,והיעשי רקיעב) םיאיבנה ירבד תא םכס .9

?הילע םש רמאנ המו ,הימחנ רפסב ןכיהו ,םיכלמ רפסב תבשה הרכזוה ןכיה .10

?שדקמל ןכיהו ןכשמל ןכיה ,הטימשל תבש בותכה ךימסה ןכיה .11

?וז תוכימסמ ונדמל המו ,םאו בא ארומל תבש בותכה ךימסה ןכיה .12


תבשה תובישח .ב

;8-1 ,בע ע"שק ;'א םדא ייח) .תבשה לש התובישח תא םישיגדמה ,ל"זח ירמאמ 3 ןייצ .1
.(וט ,ל תבש תוכלה ,ם"במר

.(הרתי המשנ ליחתמה רובד י"שר .זט הציב תכסמ) ?"הרתי המשנ" שורפ המ .2

.('א השמ תרות ורכז ;7 ה א"ח) ?הענצב וליפא תבשה תא דבכל םדא בייחש ןיינמ .3

.(1 ,א א"ח) ?"הנומאב לודג רקיע" איהש ,תבשה לע רמאנ עודמ .4


דובכו גנוע .ג

.(13 חנ והיעשי) ?הגנעלו תבשה תא דבכל ארקמב וניווטצנ ןושל הזיאב .1

.(די-ז ,ל ;א ,ה תבש ם"במר) ."תבש גנע" גשומב םילולכה םינידה יטרפ תא ןייצ .2

.(ו-ב ,ל תבש ם"במר) ."תבש דובכ" גשומב לולכה תא םיקרפ ישארב ןייצ .3

.תבשה םויל האי וניאש "תוללוה לש גנע"ל המגוד ןת ;"תבש גנע" ארקיי גונעת לכ אל .4


תבש תורנ .ד

.(ג ,אי תוכרב ;א ,ה תבש ם"במר) .תורנה לע הכרבה חסונ תא (םיקוספ דוסי לע) קדצהו עבק .1

,הפיא ,ימ ,יתמ ,המכ ,םיקילדמ עודמ :תואבה תולאשה יפל תבש תורנ תוכלהמ המכ םכס .2
.('ה ללכ םדא ייח) .דציכ ,המב

.(דועו זי גי ,ה םדא ייח) ?וז הווצמב רדהל רשפא ךיא .3

.(גי ,ה םדא ייח) ?הניד המ - קילדהל החכשש השיא .4

.(אי ,ה םדא ייח) ?המל ...הידי תשרופ השיא .5

.(די ,ה םדא ייח) ?גהנת דציכ - התטימל הקותרה השיא .6

.(אי ,ה םדא ייח) ?"(קיפסמ=) יגס בלבש יאנת וליפא" רמאנ המ לע .7

,(ז ,הס םדא ייח) ?ןאכל ונינע המו ,"רוסאה רבדל סיסב" והמ .8

.(ח ,הס ;בכ ,ה םדא ייח) ?ןאכל ונינע המו ,"ונכיהמ ילכ לטבמ" שוריפ המ .9

.(גי-א ,ה םדא ייח) ?וקלדי יתמ דעו ,תורנ קילדהל רתומ יתמ דע .10

.(ה ,הע ע"שק ;ט-ח ,ה םדא ייח) ?וז הווצמב שיאה לש וקלח המ .11

השדיחש שודיחב ןייעו .ד ,הע ע"שק) ?בוט םוי תורנ תקלדהמ תבש תורנ תקלדה הנוש המב .12
- "המכחב הבל האשנ רשא השיא" - "השירפ"ו "השירד" לעב ,ןהכה קלאפ 'ר ןואגה לש ומא
.(ז"כ ק"ס הרורב הנשמבו ,'ד ףיעס םש הבושת ירעשבו ,ה ,גסר ןמיס םייח חרוא


הלדבהו שודק .ה

.(ד ,ו א"ח) ?הרותב רוקמה והמ .1

.(ה ,ו א"ח) ?והונדמיל ןיינמו ,השיאה ןיד המ .2

?הלדבהה חסונ - הממו ,תבש םויבש הז - הממ ,תבש לילב שודקה חסונ בכרומ הממ .3

.(גי-ז ,ח ;אי-ז ,ו א"ח) ?לידבהל המ לעו ,(םויל הליל ןיב ןחבה) שדקל רתומ המ לע .4

.(גכ-כ ,ו א"ח) ?"הדועס םוקמב אלא שודיק ןיא" ללכה שוריפ המ .5

.(גי ,ו א"ח) ?(םימעט 2) שודקה ןמזב תפה תא םיסכמ עודמ .6

?םימעטה ינש ןיב "הנימ אקפנ"ה והמ .7

.(ד ,ו א"ח) ?וניד המ - תבש לילב שדק אלש ימ .8

.(בכ ח א"ח) ?וניד המ - תבש יאצומב לידבה אלש ימ .9

.(בי ,ח ;ו ,ו א"ח) ?הלדבהו שודק תבוח ידי םירחא איצוהל לוכי ימ .10

.(בי ,ח ;ו ,ו א"ח) ?םתבוח ידי םירחא איצוהל ול רתומה ,שדק רבכש ימ .11

.(הלעמל 10 'מע ,א"ל הווצמ ךוניחה) ?תפה לע לידבהל רוסא עודמ .12

.(גכ ,ח א"ח) ?יאנת הזיאבו ,הלדבהה ינפל הכאלמ תושעל רתומ םאה .13

.('ה ,וטק ;בכ ,ח א"ח) ?ןושאר םויב וא תבשב לח באב העשת רשאכ ,ןילידבמ דציכ .14

.(אי ,ו א"ח) ?לידבי דציכו שדקי גהני דציכ ,ןיי לש תחא סוכ אלא ול ןיאש ימ .15

.(זל ,ח א"ח) ?עודמו ,ט"וי יאצומב הלדבהל ש"צומב הלדבה ןיב המ .16

.(בכ ,טכ תבש ם"במר) ?ןווכמ אוה הרקמ הזיאלו "ז"הנקי" ןמיסה שוריפ המ .17

.(זל ,ח ;ג ,ח א"ח) ?תורמאנ ןה ןכיהו יתמ ,"ונעידותו"ו ,"ונתננוח התא" תליפת ןהמ .18

.(ב ,ה תוכרב הנשמ) ?ןינמ הלדבה ,העד ןיא םא :ל"זח ורמא המל רשקב .19

.(זט ,ח ;טי ,ו ;ו ,ו א"ח) ?הלדבההו שודקה ינפל תותשל וא לוכאל רתומ םאה .20

.(א ,ח ;טי ,ו ;א ,ו א"ח) ?לידבהל רתומ יתממו ,רקובבו ברעב שדקל רתומ יתממ .21


תבשב ןוזמה תכרב ינידו תבשה תודועס .ו

.(א ,ז א"ח) ?ןינמ - הרותה ןמ תודועס שלשל זמר .1

.(ג ,ז א"ח) ?תישילשה הדועסל דחוימ המ .2

.(ב ,ז א"ח) ?"הנשמ םחל" תבוח ידי החפשמה ינב לכ םיאצוי ךיא .3

.(ב ,ז א"ח) ?ןיינמ הרותה ןמ "הנשמ םחל" .4

.(ב ,ז א"ח) ?והמ תבשה תודועסב תפה תעיצב רדס .5

.(וט ,זמ 'א קלח א"ח) ?לוחה תומיבש וזמ תבשב ןוזמה תכרב הנוש המב .6

א"ח) ?הלדבהלו ןוזמה תכרבל סחיב וניד המ ,תבשה תאצ רחאל דע ותדועסב ךיראמש ימ .7

.(אכ-כ ,ח ;דכ ,זמ 'א קלח

.(זט ,זמ 'א קלח א"ח) ?הכרבל שי הרקמ הזיאבו "'וכו תותבש ןתנ רשא" תכרב יהמ .8

,םוקמה יפל (ב ;רבדה הרק הבש ,הדועסה יפל (א :קלחתמ "הצר" רמול חכשש ימ לש וניד .9
.(אכ-זט ,זמ 'א קלח א"ח) .םינידה תא םכס .ותועטב ךרבמה שיגרה ובש

.(ו ,חיק א"ח) ?שדוח שאר - תבש לש ןוזמה תכרבל דחוימ המ .10


תבשה תוליפת .ז

תמישר תא ךורע ;דועו דומל יקרפ ,םיטויפ ,םיליהת ירומזמ םירמאנ תבשה תלבק םע .1
.הנכת רקיע תאו תחא לכ לש הרוקמ תא הרצקב ןייצו הלאה תוליפתה

.(ה ,וע ע"שק) ?"עבש ןיעמ" תליפת יהמו ,עבש תליפת יהמ .2

.(רודיסב) ?לוח תומי לש וזמ תבש לש הדימע תליפת הנוש עודמ .3

.(רודיסב) ?תירחשבו תיברעב ש"ק תוכרבב תבשב םילחה םייונישה םהמ .4


.(רודיסב) ?הנכת והמו ,תבשב הדימע תוליפתב םויה (תשודק) תכרב תבכרומ דציכ .5

הדימעב עודמו ,"ולוכיו" תשרפ תא ע"ש תליפת ירחא תבש לילב םירמואו םירזוח עודמ .6
.(ד ,וע ע"שק) ?אקווד

.(תרבוחב "הדגאה ןמ" קרפב) ?"םכילע םולש" רישה ססובמ ל"זח רמאמ הזיא לע .7

ל-א" ,"ןקרופ םוקי" ,"יתלפת ינאו" ,"קדצ ךתקדצ" ,"םולשב יאוב" תוליפתה תורמאנ ןכיה .8
,"תבשה םויל ריש רומזמ" ,"השמ חמשי" ,"תמשנ" ,"ישפנ יכרב" ,"םישעמה לכ לע ןודא
המו - "לאוג ןויצל אבו" ,"ןיקילדמ המב" ,"תרצי התא" ,"םימוצעה וימחרב םימחרה בא"
?ןהמ תחא לכ לש הביט

ראשל ףסומ ןיב ןכו םינוש םירקמ ןיב ןחבה) ?וניד המ - תבשב ע"ש תליפתב העטש ימ .9
.(וע ע"שק ;חכ א"ח) .(תוליפתה

םילמה רדס תא ריבסת דציכו ,"םינמזהו לארשיו תבשה שדקמ" םילמב תמתוח הכרב וזיא .10
.(םש הנשמ ףסכו .ה ,ב הליפת ם"במר ;זי הציב) ?הזה הומתה

?םרמאל םיגהונ יתמו ,"תובא יקרפ" םהמ .11

.(רודיסב) ?לוחה תומי לש הלאמ תבש לש "ארמזד יקוספ" םינוש המב .12

.(א ,אס א"ח) ?"קועזלמ איה תבש" םירמוא ימלו יתמ .13

.(ג ,ח א"ח) ?לוחה תומי ראש לש וזמ תבש יאצומב תיברע תליפת הנוש המב .14

?הליפתב םוקמ הזיאבו ןושל וזיאב ,ןיכרבמ המ תא ."ןיכרבמ תבש" יהמ .15

לע םיתמה םד תמקנ ,םולש תכוס :םיאבה םיניינעה תבשל תודחוימה תוליפתב ורכזוה ןכיה .16
,השודקו החונמ םוי ,אבה םלועהו הזה םלועה ,םיתמה תייחתו חישמה תומי ,םשה שודק
,ל-א יררה ,ןימוחתו תורצח יבוריע ,הלוגה שאר ,הנבלה תרוצ תנקתה ,םינבא תוחול ינש
.החנאו ןוגיו הרצ ,שדוק יארקמל הלחת ,םירידא םיבר םימ ,םימש ירשנ ,אכבה קמע

תשודק לע הרתי תבשה תשודק (א :םיאבה תונויערה תא תבשל תודחוימה תוליפתב אצמ .17
םנמא (ד ;'ה תא חבשל םיבייח םירוציה לכ (ג ;לבתב םילשומ חריו שמש (ב ;םידעומה
.הלוכ האירבה לש התילכת איה ךא ,תישארב השעמ ףוסב האב תבשה


הרטפההו הרותה תאירק .ח

;174-182 ;89-125 הכלהו גהנמ יקרפ ,דמלמ צ"ע ;גי-בי הליפת ם"במר :הז ףיעסל תורוקמ
.17-35 'א ךרכ ,ארקמה ןוזח ןוזבקעי רכששי

.(ט ,ז א"ח) ?(ת"ומש ת"ר) "םוגרת דחאו ארקמ םינש" טפשמה שוריפ המ .1

?הרותה הקלחנ "עובש-תושרפ" המכל .2

?םעפ הגוהנ התייהש ,שמוחה תקולח לש הנוש הטיש לע ךל עודיה .3

תובישחב יולת הרותל םילועה רפסמ :בל םיש) ?רקובב תבשב הרותל םילוע םישנא המכ .4
.('ב הנשמל ארונטרבו ב-א ,ד הליגמ) הנשמ .(3 תוחפל אוהו ,םויה

?("ןירבוחמ") תושרפ יתש םימעפל םיארוק עודמ .5

?רבוחמב םימעפל תוארקנה ,(תוגוז 6 ה"סב שי י"אב) תושרפה ןהמ .6

,הבוש תבש ,ןוזח תבש (א :(ןהיתומש תא רבסה) ?ןביט המו ,תואבה תותבשה תולח יתמ .7
.שדוח רחמ תבש ,שדוח שאר תבש ,לודגה תבש (ב ;הריש תבש ,ומחנ תבש

?ל"נה תודחוימה תותבשה לכב הרטפהה וא/ו הרותה תאירקב הנתשמ המ .8

?םהב םיארוק המו ,הרות ירפס ינש םיאיצומ תותבש וליאב .9

?החנמב תבשב םיארוק המ .10

?הרטפהה תאירק הנקתוה עודמ .11

.הרטפהה תוכרב לש ןהיתומיתח תא ךינפל םושר .12

?הרטפה תארקנ (תותבשל טרפ) םימי וליאב .13

?החנמב הרטפה תארקנ םימי וליאב .14

רפס תושרפמ תחא לכל תורטפהכ םיארקנ םיאיבנ יקרפ וליא ,עבקו רבדמב שמוחב ןייע .15
תשרפב :לשמל) ,הרקמו הרקמ לכב הרטפהל השרפה ןיב רשקה תא אוצמל הסנ ;רבדמב
ןושמש תדיל לע רפסמה ,ג"י קרפ םיטפוש רפסב םיריטפמ ןכ לע ,ריזנ תשרפ תרכזומ אשנ
.(ריזנה

?"קזחתנו קזח" םירמוא יתמ .16

?םהב םיארוק המו ,הרות ירפס 3 םיאיצומ םירקמ 4 וליאב .17

?תואצמנ ןה ןכיהו ,שחלב ןארקל םיליגרש ,תושרפה יתש תוארקנ ךיא .18תבשה תוכאלמ

(ג"ירתב תונמנה) תבשה תווצמ .ט

תווצמ 3 תאו ("ןישע") השע-תווצמ 2 תא אצמו "תבש תוכלה" תלחתה ,ם"במרב ןייע .1
.הלא םיקוספ 5 ךתרבחמל קתעה .תבש ןיינעב ורמאנש ("ןיוואל") השעת-אל

?ןהיניב המו ,הכאלמה רוסיאל תועגונ הלא תווצמ שמחמ המכ .2

םויבו" םושמ םתושעל רוסא תאז לכבו "הכאלמ" גשומב םילולכ םניאש ,םירבד ןייצ .3
תרבוחבש "תובש" קרפב) א"כ תבש ם"במרב וא .ב ,ה הציב :הנשמב רזעה ;"תובשת יעיבשה
.(וז

השעב םיחרטהו ואלב תוכאלמה רמא" :24 ג"כו 2 ט"י ארקיול ושוריפב ן"במר ירבד הלא .4
:איבנה רמא ונממו ...השעב למעהו םיחרטהו ...ואלב תבשב תוכאלמה לע ורהזוה" ,"...יללכ
השע" יוטיבב ן"במר ןווכתה המל .(13 ח"נ היעשי) "...רבד רבדו ךצפח אצממ ךיכרד תושעמ"
?"יללכ

תבש ם"במר) !םינוש םירקמ ןיב ןחבה ?אתיירואדמ רוסאה רבדב תבש ללחמ לש ושנוע והמ .5
.(וז תרבוחבש "תבש ינידב דוסי יגשומ" קרפב - א ,א


ןללכב - תוכאלמ ט"ל .י

.("ארקמה ןמ" קרפב רזעה) ?ןה וליאו ,הרותב ורכזוה הכאלמה תובאמ המכ .1

ארקמ ןהש ,הרעשב םייולתה םיררהכ םה ירה ...תבש תוכלה" :רמאנ ('ח ,'א הגיגח) הנשמב .2
.הלא םירבד שרפ ."תובורמ תוכלהו טעומ

;31-25 ;24-12 ;11-1 :(הנשמבש רדסה יפל) תוצובק 8 -ל קלחל רשפא תוכאלמה ט"ל תא .3
.39 ,38 ;37-36 ;35-34 ;33-32
.ןהיתוצובקל תוכאלמה ט"ל תא קתעה .הלא תוצובקמ תחא לכל םש ןת
?עודמ (33-25) תיעיברהו תישילשה תוצובקה תא דחי םיפרצמ שי :הרעה

הביתכ ;הטיחש ;הגירא ;העירז :תואבה תוכאלמה ןכשמה תכאלמב ושענ ךרוצ הזיאל .4
.(ב ,אי ,תבש הנשמ) האצוה ;הריתס ;(ג ,בי ,תבש הנשמ)

;ךכל המגוד ןת :וזל וז תומודה תוכאלמ ןה הכאלמה תובאמ קלח .5


(גי הציב) "הרות הרסא תבשחמ תכאלמ" .אי

."תבש ינידב דוסי יגשומ" קרפב :הז ףיעסל םייללכ תורוקמ

.(33 הל תומש) .ורוקמב "תבשחמ תכאלמ" יוטיבה תא רבסה .1

.הכאלמל הדובע ןיב המ רבסהו ,38-39 םידומעב תורוקמב ןייע .2

?תבשה לש תיזכרמה התובישח תא (ל"נה קרפב) שריה ר"שר ריבסמ ךיא .3

לעב ןיבל םהיניב לדבה שיה ?"הכאלמ" גשומה תא דלפרביב ברהו שריה ברה םירידגמ ךיא .4
?הז ןיינעב "הלבקהו בתכה"

ןושלב םה ולאו ,םיאנת השמח אלמל הכירצ איה ,"תבשחמ תכאלמ"כ בשחת הכאלמש ידכ .5
תורוקמב ןייע .םויק םשל ;ןוקית םשל (ד) ;הפוגל הכירצ (ג) ;הנווכב (ב) ;הכרדכ (א) :הרצק
:הלא םיאנת רבסהו םיאבה
.(1ט"י ,2ח"י ,2ז"ט ,2ט תבש ,םדא ייח :וא) ;די ,אי ;ח,ט תבש ם"במר :הכרדכ (א)
ד"י ,6-4 ט םדא ייח :וא) ;'ו-'ה ,'א ם"במר ;(8 ט םדא ייח :וא) ;'ח ,א ם"במר :הנווכב (ב)
.(2 ה"מ ,2 'מ ,7 ה"ל ,2 'ל ,3 ט"כ ,3 ח"י ,16
'ח הציב ;'ז 'א ם"במר ;ב"ע ,ד"צ םש ארמגבו ,הנשמב ב"ע ג"צ ףד תבש :הפוגל הכירצ (ג)
.םש ב"ערו 'ה ,'ב תבש הנשמ ;א"ע
.(1 ג"מ ,1ט"כ םדא ייח :וא) ;ח"י-ז"י,א ם"במר ;'ג ,ג"י תבש הנשמ :ןוקית םשל (ד)
.(1 ב"מ ,4 ז"ל ,2 ו"כ םדא ייח :וא) ;ז"כ ,ב"כ ;וט,אי ,א ,'י ם"במר :םויק םשל (ה)

;ןווכתמ וניאש רבד ;קסעתמ ;די רחאלכ ;רוסא לבא רוטפ :םיאבה םיגשומה תא שרפו ראב .6
וניאש בתכ ;אמייק לש רשק ;יערא להא ;ןקתל תנמ לע לקלקמ ;היל אחינ ;אשיר קיספ
.םייקתמ

;םיפסונ םיאנת המכ דועו ל"נה םיאנתה ומייקתנ םא אלא ,תבשב הכאלמ לע בייח םדא ןיא .7
:תונמל רשפא םהיניב
.ט-ה ,ג"י ם"במר ;(7-6 ,3-2 ב"נ ,10-9 ט םדא ייח :וא) ;זט-וט ,א ם"במר :הלוכ (ו)
'ד ,'ז תבש הנשמ :וא ,1 ז"ל םדא ייח :וא) ;'א ,ח"י ;'ט ,א"י ;'י ,'ט ם"במר :רועישב (ז)
.(ג"י-ב"י םיקרפו

.רועש יצח ;עייסמ ;לוכי הזו לוכי הז ;ושעש םינש :םיגשומה תא ראב .8

תולאשה ךשמה
םינינעה ןכותל הרזח ע"בשות ןכותל הרזח