תולדות ההלכה והחיים המודרניים

יצחק איזק ואלכסנדר קליין6. סיכום

במסגרת הדיון השתדלנו להתייחס לכל חמש שאלות המחקר כפי שהצבנו אותן בפרק הראשון של חיבור זה. הראנו כי ההלכה איננה יצירה סטטית וחד פעמית אלא מערכת דינמית ומשתנה, כאשר בכל דור ודור האדם החי לפיה רשאי ואף מחויב להתאימה לנסיבות חייו לפי כללים שהורונו חז"ל. להלכה יש אפוא כי שתי פנים- מחד היא טרנסצנדנטית בתור מערכת חוקים אידיאלית ונצחית שנתנה בדרך התגלותית מאת בורא העולם ומאידך היא אימננטית משום שנתנה הסמכות לבתי הדין ולחכמי כל התקופות להתאימה לתנאים ולנסיבות השוררים בכל מקום.