םירק השמ ליא ברה תאמ

ןיליפתו םיידי תליטנ ,תיציצ


תיציצב תרהוז היפוג בויח .א

:הלאש
הלילב רוא םיריזחמה םיספ םנשי הילע ,תרהוז היפוג םידמה לע םישבול ונא םוסחמ שויא תעב
ןויכ .בר קחרממ םויבו הלילב םילייח תוהזל גהנל רשפאמ דגבה .םויב שמשה ינרק לומ םיצצונו
?תיציצ וב ליטהל םיבייח םאה יתקפתסה ,תופנכ עברא הז דגבלש

:הבושת
,ותשיבל ןמז אוה תיציצ בייח דגבה םא עבוקש המש 2ם"במרה תעד איבה 1ךורע ןחלושה
תיציצב בייח םויב שבולש דגבו ,םויל דחוימ אוה וליפא תיציצמ רוטפ הלילב שבולש דגב :ונייה
.הלילל דחוימ אוה וליפא

דחוימה דגב :ונייה ,דגבה דועי אוה עבוקש המש 3ש"ארה תעד ךורע ןחלושה איבה ןכמ רחאל
ושבול םא וליפא תיציצב בייח הליללו םויל דחוימה דגבו ,םויב ושבל וליפא תיציצמ רוטפ הלילל
,הליללו םויל תדחוימ איהש םושמ תיציצב תבייח תרהוז היפוג תועדה יתש יפלש אצמנ .הלילב
.הממיה תועש לכב תשבלנו

בתכ 4ןייטשנייפ ברה :םינורחא תקולחמ ידיל ונאב ,ןוליינ היושע תרהוזה היפוגהו תויה לבא
ארמגה ירבד יפ לע תיציצמ אוה םג רוטפה רוע דגבל המודש םושמ ,תיציצמ רוטפ ןוליינ דגבש
םגו ,גורא וניאש לכ תיציצמ ןוליינ דגב 6קנארפ חספ יבצ ברה רטפ ותמועל .5תוחנמ תכסמב
,תיציצב ןוליינ דגב םג ובייחש 7םינורחא שי םתמועל לבא .תיציצמ הרוטפ תרהוז היפוג ויפל
.ךרבל אל ךא ןוליינ דגבב תיציצ ליטהל 8ףסוי ע"רגה קספ םהיתובקעבו

ראשנ 9הכלה רואיבה םנמוא .תולגועמ ויתופנכו תויה תיציצמ הז דגב רוטפל שי הרואכל
רוטפל ידכש ראובמ 10ןחלושה ךורעב לבא ,תיציצמ רטופה לוגיעה רועישל עגונב ןויע ךירצב
שלש קחרמ ךירצ 11ןויצל רוא ת"וש יפלו ,םיחפט השלש היהי לוגיעה ךשמהש ךירצ תיציצמ
.ולא םירועישמ תוחפ תלגועמ ןרקה תרהוז היפוגבש דועב ,לוגיעה תליחת דע ןרקהמ תועבצא
.תיציצמ תרהוז היפוג רוטפל הביס וז ןיא ןכל

תוחותפ ןהש םידגבה לכ יבג לע תושבלנה תומילג יבגל ןויד עיפומ 12ףסוי תיבב לבא
ונייה םאש ןויכ :רמואו םש וירבד םייסמ ףסוי תיבה .תופנכ עברא םהל שיו הטמלו הלעמל
ךירצ היהו םיילגר תסירדב םינותחתה תיציצה תע לכב ןיקספנ ויה תיציצב ותוא םיבייחמ
רטפ הז יפ לע .םעונ יכרד היכרד לכד ךכב הרותה אבייח אלד רמימל אכיא םנקתל תע לכב
תורהוזה תויפוגהש ןויכמו .אבצבש םיכוראה םשגה יליעמב תיציצ ליטהלמ 13ןרוג ש"רגה
תויציצה תרימש לע ודיפקי אל תווצמ ירמוש םניאש םילייחש ששח םייקו לייחל לייחמ תורבוע
םשגה יליעמב םייקה רוטפה תא ליחהל רשפא ןיפיקעב וא םירשימב ןויזב םהל ומרגי ףאו
.תורהוזה תויפוגה לע םייאבצה

ידגב תוביטר ליצהל אוה ודועיו תויה תיציצמ רוטפ יאבצה םשגה ליעמש ומכ ,תאז דבלמ
תרהוז היפוג לש הדועי ךכ ,דגב בשחנ אל תוביטרמ םדא תלצהש ראובמ 14ארמגבו לייחה
.תיציצמ הרוטפו דגב םש הילע ןיאו תוינוכמ תסירדמ לייחה תא ליצהל

.15לואש דגב ןידמ תיציצמ הז דגב רוטפ ,םוי -30מ תוחפ וז היפוג לע םותח לייחה םא

:םוכיס
.תיציצמ הרוטפ תרהוז היפוג

ב"ח ח"וא מ"גא ת"וש .4 .תיציצ תוכלה שיר .3 .ג קרפ תיציצ תוכלה .2 .א ףיעס חי ןמיס ח"וא .1
ת"וש ,ג ןמיס בי קלח רזעילא ץיצ ת"וש .7 .ט ןמיס ח"וא א"ח יבצ-רה ת"וש .6 .:מ ףד .5 .א ןמיס
י ןמיס .10 ."אלו" ה"ד ט ףיעס י ןמיס .9 .זעק דומע א"ח ףסוי תיראש .8 .ג ןמיס א"ח ןויצל רוא
ףד תבש .14 .וכק הבושת ב המחלמ בישמ .13 .י ןמיס ףוס ח"וא .12 .טכ דומע ב"ח .11 .ד תוא
.ג ףיעס די ןמיס ח"וא ע"וש .15 .:אי(ימוג תוריס =) םיג"ס ליגרתב ןיליפת תווצמ .ב
:הלאש
.הלילב תרחמל םייתסמו רחשה תולע ינפל ליחתמש ליגרתל אצויו ימיה ודנמוקב תרשמ ינא

?ןיליפת תחיקל לע רתוול ןתינ םאה .םיג"ס יבג לע םיב ההשנ ליגרתה לכ ךלהמב

:הבושת
םחינהל רשפא יא יכ ןיליפת תחקל ןיא םיה ינפ לע תעצבתמ וב הגופההש הז גוסמ ליגרתל
דעו רחשה תולעמ אוה קחדה תעשב ןיליפת תווצמ ןמז ךדיאמ .ולקלקתיש ששח םייק ךכל ףסונבו
ךתאיצי םרט רחשה תולע ינפל ןיליפת תווצמ םייקל ךילע הז ןיעמ סנוא בצמב ןכל םיבכוכה תאצ
:םירבדה רבסה ןלהלו ליגרתל

הלילב ןיליפת חינהל רוסא ןנברדמו ןיליפת ןמז הליל - אתיירואדמש ךורע ןחלושה תעד
שמשמי םנמז עיגישמו הכרב אלל חיני רחשה תולע ינפל ךרדל אצויהש 1קספ ןכל .הליחתכל
הלילב ןיליפת תחנה לע ללכ ורזג אל ןנברש ץרפ וניבר תעד תא איבה 2רוטה לבא .ךרביו םהב
ןכל .הכרבב הליחתכל חינהל יאשר םדריהלמ ומצע רומשל לוכיש ימ לבא .ןכ ןירומ אלש אלא
תמק רבכ ירהש הניש ששח םייק אלש םושמ םגו הנוילע תובישח תגרדב וניהש הז ןומיא גוסב
.רחשה תולע ינפל הכרב ילב םחינהל ךילע - םויה לכ םחינהל לכות אלש הדבועה ףוריצבו

:םוכיס
.ליגרתל ןיליפתה תחיקל לע רתוולו רחשה תולע ינפל הכרב ילב ןיליפת חינהל ךילע

.ל ןמיס .2 .ג ףיעס ל ןמיס ח"וא .1המכשה רדסמב םיידי תליטנ .ג
:הלאש
בצמבש םיפידעמ םידקפמה .המכשה רדסמ ינפל תוקד שולש םייתשכ ונתוא םימיכשמ תחא אל
םיידי לוטיל יוצר םאה .אלמ שובלב רוחאב רשאמ יקלח שובלב ףאו רדסמל ןמזב דומענ הז ןיעמ
םייתניבש ףא ךכ רחא םיידי לוטילו אלמ שובלב דומעל וא היפוגו םינותחת םע רדסמל דומעלו
?הליטנל המיקה ןיב בר ןמז ףלוחו רקב תולמעתה םישוע

:הבושת
תרחואמ התכרבו םיידי תליטנ רשאכ רחשה תוכרב לש ןרדס עיפומ 1תוכרב תכסמב
רדס 2ש"ארה םהיניבו םינושארה בור יפל .םידגבה תשיבל לע הנקתנש םימורע שיבלמ תכרבל
םנמוא .תירחש םיידי תליטנ ינפל שבלתהל רתומ ןידה רקיעמש עמשמו בייחמ ל"נה תוכרבה
לש היעב תמייק הער חור לש היעבה דבלמ הז יפלו םימורע ונשי םנמזבש ראובמ 3ארמגב
ולכי ,םהידי תויקנ לע ורמשו הריתי השודקב וגהנתה םיארומאהו םיאנתהש ןויכמ לבא .תויקנ
'ה םש תרכזה תבכעמ אל הער חורש םושמ םיידי תליטנ ינפל דוע תוכרב ךרבל םתנשמ םמוקב
ינפל שבלתהל רתומ ןידה רקיעמש ל"נה ארמגה ןמ חיכוה 4םהרבא ןגמה םג .תוכרבו הליפתב
.6ךורע ןחלושהו 5רוטה וקספ ןכו תירחש םיידי תליטנ

לא :םהמ דחאו ךאלמה םשב םירבד השלש עשילא ןב לאעמשי יבר רמא 7תוכרב תכסמב
שבלתהל רתומ ומצע ולש 8םהרבא ןגמה קייד ןאכמ .שבלתו שמשה דימ תירחשב ךקולח לוטית
ראובמ 9רהזב םנמוא .וידי לטנ אלש שמשה ןמ וידגב חקי אלש קר אדיפקהו םיידי תליטנ םדוק
ירבד אלא ונל ןיאש 10ז"בדרה בתכ השעמל הכלה לבא םיידי תליטנ ינפל שבלתהל רוסאש
.רהזה ירבדכ ומצע לע רימחהל יאשר דיחיהש קר םינושארהו ס"שה

ינפל שבלתהל םלועה גהנמ לע המתש 11יח ףסוי דוע רפסב ח"ירגה ירבד ףרצל ןתינ הזל
עודמ ןכ אל םאש .םידגבו םילכ לע אלו הקשמו לכאמ לע קר הרוש הער חורש בתכו םיידי תליטנ
הרוש אלש ךחרכ לע !?הליטנה םדוק םב ועגנ וידי ירהו םויה ךשמב ותכימשו ונידס םדא ץחור אל
.םידגבה לע הער חור

תירחש םיידי תליטנ ינפלש הער חור ם"במרה ירבדלש 12הנשמ םחלה בתכ ,ןכ לע רתי
.הזה ןמזב הלטבש תוגוז לש הער חור ןיעכו וניניב היוצמ הניא

:םוכיס
ןושיל םתכלה םא רקיעבו תירחש םיידי תליטנ ינפל שבלתהל רתומ םיקסופהו ארמגה ןיד רקיעמ
םיידי לוטיל ןכמ רחאל קרו שובל המכשה רדסמל דומעל רשפא ,ןמז ןיא םא ןכל .13תוצח רחא
.14רוק וא תועינצ לש היעב תמייק רשאכ רקיעבו

.7 .ומ ,ד םינמיס ח"וא .6 .ומ ןמיס ח"וא .5 .א"קס ד ןמיס ח"וא .4 .דכ ףד תורכב .3 .גכ ןמיס תוכרב .2 .:ס ףד .1
תודלות 'פ .11 .ול ןמיסו פ ןמיס ד קלח ז"בדרה ת"וש .10 .ב"ע גנ ףד תישארב .9 .א"קס ד ןמיס ח"וא .8 .אנ ףד
.ב ןמיס ב"נשמ .14 .כ ףד םולש רהנ ש"שר .13 .ב הכלה ג קרפ רושעה תתיבש תוכלה .12 .י תוא

א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
ףרגה םהרבא ןב םהרבא 'ר קדצ רגה םשה שודק לע ףרשנש םוימ ,א"רגה ירבדלו ג ןמיסל
הנוכהש ,ה"הללז ר"ומדא שריפו ,ךכ לכ רימחהל ךירצ ןיאו ,םיידיה לעש הער חור הלטב ,יקציטופ
.ארמגב ןניאש רהוזה יפ לעש תורמוחל
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא