םירק השמ ליא ברה תאמ

ם י ר ו פ


הליגמה תאירקב הקספה .וע
:הלאש
רבכ יבוש רחאל .םוקמל עוסנל פ"מסכ יתצלאנו רדג תעיגנ התיה רתסא תליגמ תאירק תעשב
םוקמה ןמ ךישמהל יאשר ינאש וא התליחתמ דיחיב הארוקל ילע םאה .הליגמה תאירק המייתסה
?עומשל יתקספש

:הבושת
לש המוציעב ןוחטבה תעוצרב בצומ לע םיר"מצפ ולפנ רשאכ המוד הלאש הלאשנ הנש ינפל
םא ,הנושארה :תויעב יתש וז הלאשב .תועש רפסמל הקיספהל וצלאנו הלילב הליגמה תאירק
,הינשה .התורקל םיבש רשאכ הליגמה תאירק לע ךרבלו רוזחל בייחמ םישעמב וא רובידב קספה
רוביצב תוקד םיעברא ךרעב אוהש הפוס דע התליחתמ הרמוגל היה לוכיש ןמז קרפ הייהש םאה
.התישארמ התורקלו רוזחל בייחמ

קיספהל ןיאש הנושאר הטיש :םינושארב תוטיש שולש ןנשי הנושארה הלאשה ןינעל
הטיש .1הווצמה לע ךרבמו רזוח קיספה םאו הווצמה תיישע םייסיש דע הכרבה רחא רובידב
קיספהל ןיא הליחתכלש תישילש הטיש .2הליגמ תאירק עצמאב קיספהל רוסיא ןיאש הינש
בור ומיכסה וז הטישלו ,3ךרבל רזוח וניא קיספה םא דבעידבו התאירק עצמאב רובידב
תרזחש דע תישעו תרבידש המ לכ ןכל - .6א"מרהו 5ךורע ןחלושה וקספ ןכו 4םינושארה
.הליגמ ארקמ לע תינש ךרבל ךתוא בייחמ וניא אורקל

וריבסה 8ארמגב .אצי ןיגוריס הארק םאש 7תשרופמ הנשמ וז אלה הינשה הלאשה ןינעל
א"מרה לבא .10ךורע ןחלושבו 9ם"במרב קספנ ןכו אצי - הלוכ תא רומגל ידכ ההש וליפאש
בתכ הז לעו ,שארל רזוח - סנוא תמחמ הלוכ רומגל ידכ ההש םאש עמש תאירק ןינעל 11קספ
- סנוא תמחמ הלוכ רומגל ידכ ההש םאש הליגמ ארקמ ןינעל ןידה אוהש 12הרורב הנשמה
.ךרבי אל ךא שארל רזוח

קרו אצי - סנוא תמחמ הלוכ ההש םא א"מרה תעדל םג הליגמבש רובס שובלה םוקמ לכמ
ךורע ןחלושה קספכ גוהנל אבצב םילייחל לקהל ןתינ יאדוב ןכל ,השארל רזוח הרורב-הנשמל
ןובשח לע אובת השארמ הליגמה תרזח תחריטש הדבועב בשחתהב ,קספש םוקמל רזוחש
.תוליעפה תארקל הנישה ןמז

:םוכיס
וקיספהש ףא ,הפוסל השארמ הלוכ תא רומגל ידכ ןמז קרפ הליגמה תאירקב והשש םילייח
םיכרבמ םניאו וקספש םוקמל םירזוח - הליגמה ךרוצ וניאש השעמבו רובידב סנוא תמחמ
.הכרב וילע אובת השארל רוזחל רימחהל הצורו לוכיש יזנכשאו .התאירק לע תינש

.4 .דמר ןמיס א"ח א"בשרה ת"וש .3 .:אכ ףד הליגמ א"בטיר ישודיח .2 .ולקת ןמיס םיחספ ק"פ יכדרמ .1
צרת ןמיס ח"וא .6 .א ףיעס בלת ןמיסו ,ב ףיעס בצרת ןמיס ח"וא .5 .י ןמיס א קרפ םיחספל ויקספב ש"אר
.ה ףיעס צרת ןמיס ח"וא .10 .א הכלה ב קרפ הליגמ תוכלה .9 .:חי ףד םש .8 .זי ףד הליגמ .7 .ה ףיעס
.ח"יקס צרת ןמיס .12 .א ףיעס הס ןמיס ח"וא .11:הלאש
םייתסהל הרומא יתרימש .בצומב הרימש תדמע שייאל ילע ,הלילב הליגמה תאירק תעשב
בצומל ונממו רחא בצומל הליגמה תא ריבעמ רויסהש אלא הליגמה תאירק רחאל םייתעש
הליגמה תא אורקל רשפא זאו עיגי רויסה בכרש דע העש יצחכ לש ןמז קרפ אהיש ןכתי .אבה
?רוסא רבדהש וא קיפסא אל ןפוא לכב םא גוהנל ילע דציכ ?רתומ רבדה םאה .הרימשה ידכ ךות

:הבושת
הרימש תעשב הליפתל המוד רבדה ןיאו הלילב ןהו םויב ןה הרימש ןמזב הליגמ םיארוק אל
הרשע הנומש תליפתבש דועב ,הליגמב תועוקת ךיניעש אוה הליגמה תאירקל יאנתש תויה
הרשע הנומש תליפתש דועב העש יצח תכרוא הליגמה תאירק ,תינש .חטשה רבעל םיטיבמ
.הדמעבש תיפצתה יעצמאמ העש יצח קתנתהל רשפא יאו תוקד שמח

.1הווצמה ןמ רוטפו הווצמב קסוע התאש ןויכ הלילב הליגמ ארקת אלש טלחהב ןכתי ,ןכא
ךרד הליגמה תאירק תא עומשל איהו אצמנ התא וב בצומב הצמאל ןתינש העצה הנשי לבא
ךירצש םושמ וזכ העימשב הבוח ידי םיאצוי אלש םירבוס 2םיקסופה ןמ םיבר םנמוא .םוקרטניאה
.קחדה תעשב וליפא הז ןפואב הבוח ידי םיאצוי אלש 3ובתכש שיו שממ םדאה לוק תא עומשל
םיקסופה לע ךומסל שי הליגמה תאירק תא עומשל הדיחיה הביטנרטלאה וזש ונלש ןודינב לבא
.4וריתהש

:םוכיס
ידי הזב םיאצויו ןכ גוהנל שי םוקרטניא ךרד איה הליגמ תאירק עומשל הדיחיה ךרדה רשאכ
.הבוח

ת"וש .3 .זל ןמיס א"ח קחצי תחנמ ת"וש ,ט ןמיס המלש תחנמ ת"וש .2 .הכ ןמיס ח"וא ךורע ןחלוש .1
ת"ושב ותבושת האבוה ,קנארפ חספ יבצ יבר .4 .טי ןמיס ח"וא א"ח רמוא עיבי ,חק ןמיס ב"ח ח"וא מ"גא
.גיק ןמיס ב"ח קחצי תחנמ

א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
.'וכו םיבורמ ךמע יכרצ רמאיו תוחוקפ םיניעב ללפתהל ןיא זע ןמיסל
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא