םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ו י נ ע ת


םצ אלש לייח םע תוליעפ תפלחה .חע
:הלאש
םע ףלחתהל ןיינע שי םאה .םוצל יתורשפאב ןיאו באב 'ט לילב בראמל תאצל רומא ינא
?אלמ ןפואב םוצל יל רשפאיש רבד - היזכרמה תא ומוקמב שייאלו תווצמ רמוש וניאש לייח

:הבושת
וניא ידי לע תושעל אלש ןילדתשמ הנכס וב שיש הלוח לע תבש ןיללחמשכ" :קספנ ע"ושב
םישנ ידי לע תושעל רוסיאה םעטב .1"תעד ינבו םילודג לארשי ידי לע אלא םישנו םינטקו ידוהי
םירסומ ןכלו שפנ חוקפב ףא תוחדהל תבש ןתינ אלש ורמאי אמש" :הרורב הנשמה ריבסה
.2"הנכס ידיל ואובי ךכ ךותמו רבדב ולצעתיו םהל התוא

רמוש לייחל עיצמ תווצמ רמוש וניאש לייח םאש 3התכלהכ תבש תרימש רפסב דמל ןאכמ
ורמאי אמש תאז תושעל ןוכנ ןיא - ול עיצמ וניא רשאכ ןכש לכו תונרותב תבשב ופילחהל תווצמ
וירבד לע גישה 4ל"הצב דעומו תבש רפסב לבא .שפנ חוקפ ךרוצל ףא תוחדל תבש הנתינ אלש
תוחדיהל תבש הנתינ אלש ורמאי אמש ששח ןיא ל"הצב ומכ תדסוממ תונרותבש הארנ ילו" בתכו
הרוקשכ תונמדזהה ךרד לע תבש ןיללחמשכ קר םייק הז ששחש םושמ ,שפנ חוקפ ךרוצל
תבש הנתינ אלש ורמאי אמש ששח שי םישנ לע תאז ליטנ םא זאש ,ןכוסמ הלוח לש הרקמ
אלא .םילוח תיבב התונרות תא השא אלמת אל וז הביסמש רמול ארבס לכ ןיא לבא .תוחדהל
ופילחהל תבש רמוש וניאש רחא לייחמ שקבמ אוהו ןרותכ שמשי אוהש רבכ עבקנ םאש
תאז תושעל רוסא םא ןודל שי תבשב םירוסאה םירבד םג ףילחמה עצבי ופילחי אוהו הדימבו
.לושכמ ןתת אל רווע ינפל םושמ

קיתעהל םייוג לש םילוח תיבב דבועה תווצמ רמוש אפורל ריתה 5השמ תורגא ת"ושב םג
ופילחמ תואדובש תורמל תאז - רתוימ תבש לוליח ומצעמ ךוסחל ידכ לוח םויל תבשמ ותרמשמ
תעשב רובעי ףילחמה אפורהש אוהו ףסונ קומינ םייק םש םנמא .תווצמ רמוש וניאש ידוהי היהי
םע ףלחתהל יוצרו רתומש יאדוב םוצ ןיינעל םוקמ לכמ - ותיבב רשאמ םירוסיא תוחפ ותונרות
אל שפנ חוקפש רמול ואובי אלו שארמ תננכותמו תדסוממ תונרות תמייק ירהש םצ וניאש ימ
.םוצה תא החוד

הכירצ תושפנ תלצהב תוקסעתהש 7ם"במרה םשב 6המחלמ ידמולמ רפסב בתכש המ
היאר איבהל הצרו תבש לוליחב רשפאש המכ דע טעמל ידכ לארשי ילודג ידי לע תושעהל
תבשל עגונב ותעד לבקנ וליא םג יתעד תוינעל .םצ וניאש ימ םע ףילחהל יואר ןיאש םוצ ןיינעל
ושעי רשאכ תבש לוליח תוחפב השעת הכאלמה םצע תבשבש םושמ םוצל עגונב ןכ רבדה ןיא
רמוש וניאש ימ ןיבל תווצמ רמוש ידוהי ןיב שרפה המ םוצל עגונב לבא .לארשי ילודג התוא
תווצמ רמוש וניאש ימו תויהו תוריבעב הטעמה םוש ןיא הכאלמה םצעל סחיב ירה !?תווצמ
!?ומיע ףלחתהל אל עודמ םצ אל אליממ

.א"טילש רניבא המלש ברה םשב .שפנ חוקפ לש רתיהב לכאי ינוליחה ךכ :ףסונ קומינ

:םוכיס
לכויש ידכ םיינוחטיב םידיקפתב תווצמ רמוש וניאש ימ םע ףלחתהל תווצמ רמוש לייחל רתומ
.8ל"ז ןרוג ברה קספ ךכו באב 'ט -ב םוצל

ח"וא .5 .ט"פק דומע .4 .הפ הרעהבו הל ףיעס אמ קרפ .3 .גל ק"ס םש .2 .ב"י ףיעס חכש ןמיס ח"וא .1
.מק ןמיס ב"ח המחלמ בישמ .8 .ג ,ב תבש תוכלה .7 .אק ןמיס א"ח .6 .טע ןמיס ד"ח

א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
חוקפ לש רתיהב לכאי ינוליחה ךכש ,א"טילש רניבא ברה םשב יתבתכ ה ףיעסב חע ןמיסל
שיו ד"ס ףד תוחנמ תכסמב ארמגה תייגוסב רבדה יולת ילואש ,לצנבנ א"רה ריעה הז לע .שפנ
.קלחל:הלאש
ק"הונ ליחתמ (הלילב ישילש םוי) הנשה שאר יאצומב :ןלהלדכ תעייסמ ןחובל עבקנש םינמזה חול
םירשעכ הגולפב .ליגרתה ליחתמ םיירהצה רחא עברא העשב (יעיבר םוי) הילדג םוצב תרחמלו
רחא דעומל ןחובה תא תוחדל תורשפא ןיא .םוצל םינינועמה םיניצק ללוכ תווצמ ירמוש םילייח
ישימח םוי רחאל ליגרתה תא ךיראהל רשפא יא ןכ ומכ .ל"נה םיכיראתל ןמוזמה הרקב תווצ ללגב
םוצל םאה .היח שאב ןמאתהל רושיא ללכ ןיא ישש םויב .שא יחטש תולבגמ ללגב רקבב רשעב
?ליגרתה לוטיבל םורגי הזש ףא ליגרכ םוצל וא ,ללכ םוצל אל וא ,ליגרתל תאצל זאו עברא העש דע

:הבושת
עבקנ םג ךכו המודכו לדומ ליגרת טעמל ןומיא גוס לכ םיחוד ל"זח ידי לע ועבקנש תומוצה לכ
.ל"כטמ תודוקפב

תא גישהל הרומא רשא הגולפה תמר תכרעהל דבלב דדמ םה תעייסמ ינחב וא הגולפ ינחב
אלל םג הרישכ הגולפהש רידגהל םילוכי ונא ןכל .ןחובל םדקש ןומיאה תפוקת ךלהמב התורישכ
ףוס רבדל ןיא ךכ םא לבא ,הגולפה תמר רופישל םרות הז גוסמ ליגרתש קפס ןיא .תעייסמ ןחוב
!?םוצנ יתמו .םילייחה תונמוימ תא ריבגמ ףסונ ליגרת לכ ירהש

םיפידעמ תובר םימעפו ,מ"עתל הילע יצוליא ללגב הז גוסמ םינחב םילטבמ תובר םימעפ
ווהמ וניא הברה ותובישח לכ םע ןחובהש ךכ ,םיליגרתה ינשל ןמז ןיא רשאכ םיד"גרת עצבל
.הגולפה לש תיעצבמה התלעפהל יאנת

ללגב השק (םוצה םויס דעומ) ששל עברא העשה ןיב םיפי'ג יבג לע הבוכר העונת םג
רבודמ רשאכ ומצע ליגרתה תוליעיב עוגפל לולעש רבד - םח םילקא יאנתו תופייע תורבטצה
.םימצ םילייח לש ךכ לכ בר רפסמב

ישנא השלש-םיינשב רבודמש תויה םוצה לוטיבל םרוג הווהמ וניא הרקב תווצ ןומיזש ןבומכ
.יל עודיש יפכ ,םהל ארקנשכ ובדנתי ללכ ךרדבש םיאולימ

:םוכיס
.ןחובה לוטיב ריחמב םג םוצל םילייחה לע
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא