םירק השמ ליא ברה תאמ

דעומה לוח


(א) דעומה לוחב תרופסת .פ
:הלאש
?הרות תחמש דובכל רפתסהל יאשר ותיבל דעומה לוחב עיגהש לייח םאה

:הבושת
סנכי אלש תנמ לע דעומה ינפל תאז תושעל םדאה תא זרזל ידכ דעומב רפתסהל ורסא ל"זח
ורמאי אלש ידכ דעומה לוחב רפתסהל רוסא גחה םדוק רפתסהש ימל םג .1לוונמ אוהשכ גחל
רפתסהל וריתה אל גחה ינפל רפתסה אלו סונא היהש ימל םג .2דעומה לוחב רבדה רתומש
אל הז סנוא תמחמש לכל יולגש - ינשה .םיברל םסרופמ סנואהש - דחאה :םיאנת ינשב אלא
.3רפתסהל לוכי היה

רפתסהל ול וריתה - ריעל ץוחמ אבש ימ םג א"בטירה יפלו םיה תנידממ אבש ימ םנמוא
בתכ םוקמ לכמ .א"בטירה ירבדל עגונב ןויע ךירצב ראשנ 4הרורב הנשמה לבא דעומה לוחב
םוי ברעב םא :5רפתסהל ותורשפאב היה בוט םוי ברעב םא הלאשב רבדה יולת השעמלש
לוח תבש ברעב אב םא םג יזא ,תאז השע אלו רפתסהל היה לוכיש םוקמב לייחה היה בוט
אל בוט םוי ברעב םא לבא .רפתסהל ול רוסא - ריעל ץוחמ הרות תחמש ברעב וא דעומה
.6אעניצב תאז השעיש אלא רפתסהל לקהל רשפא ריעל ץוחמ אבו רפתסהל ותורשפאב היה

:םוכיס
:םיאנת ינש םימייקשכ דעומה לוחב רפתסהל יאשר בוט םוי ברעב רפתסה אלו סנאנש לייח .1
.םיברל םסרופמ סנואה - תישאר    
.רפתסהל רשפא יא הזכ סנוא גוס תמחמש לכל יולג - תינש    
.רפתסהל היה לוכי בוט םוי ברע ינפל םא וליפא אוה 1 ףיעסב רומאה .2
.אעניצב תאז תושעל שי רפתסהל רתומ רשאכ .3

.ג"יקס םש .5 .ב"יקס םש .4 .צ"העשבו ו"קס ,ה"קס םש .3 .ד"קס םש ב"נשמ .2 .ב ,אלקת ןמיס ע"וש .1
.הגהב ו ,אלקת ןמיס ח"וא א"מר .6:הלאש
?דעומה לוחב חלגתהל ול רתומ םא ,םוי םוי חלגתהל ליגר רשא לייח

:הבושת
דעומב חוליג ריתה םת וניבר .ןודינב 1יולה ד"חרגה לש ותבושתמ םיקרפ ישאר ךל בותכא
לכ לבא .לוונמ אוהשכ גחל סנכי אלש אוה רוסיאה םעט לכש םושמ לגרה ברעב חליגש ימל
ורכזנש םשכ שרופמ ןפואב הנשמב הז רבד בתכהל ךירצ היהש םושמ וירבד וחד םיקסופה
.חוליג םהל וריתהש םירחא

הנתה לבא (ת"ר תעדכ) הרומג הכאלמ וז ןיאש םושמ חוליג ריתהל הטנ 2הדוהיב עדונה
וקלח לבא .דעומב הכאלמ תושעל ול וריתהש לוכאל המ ול ןיאש ינע לעופ ידי לע תאז השעיש
.םינורחאה ילודג לכ הדוהיב עדונה לע

ל"זח תריזגש ןכתי (אבצב רקיעבו) םויה ןכ ןיאש המ םוי םוי וחלגתה אל ל"זח ןמזבש תויה
.דומלתה ןמזב רסאנש המ ריתהל ונרודב ןיד תיבל רתומ םא ןודל שיש ףא ונינמז לע הלח אל
שיש וא רתויב רעטצמש ימ קר דעומה לוחב חוליג ריתהל םיכסה 3ןיטשנייפ ברה םוקמ לכמ
בורש אלא .ודיב תוחמל ןיא יופי ךרוצל תאז השוע םא םגש םיכסה ךדיאמו לודג ךרוצ ול
.םוי םוי הזב ליגרש םדאל םג דעומה לוחב חוליג ורסא םינורחאה לככ

לכוא אל דעומב ןקזה חוליג תוטישפב ךל ריתהל :בתכו וירבד יולה ד"חרגה םייס ךכ לשב
תוטישפב ךל רוסאל םג ךא .רוסאל הרורב םינורחאו םינושאר םיקסופה ילודג בור תעדש ירחא
.םוי םוי ךכב ליגרש ימל ןקזה חוליג ילב לובסל רבדה השק המכ בטיה ישיגרהב ,לוכי יניא הרומג
דע ךריבח תא ןודת לא ,רמאנ הז ןוגכ לע םגש ילואו ,הז רעצב שוחל לוכי וניא ונקז לדגמש ימו
דגנ רוסיאו הריבע לכ לע םעונ יכרדב חיכוהלו תוחמל ברכ יתבוחמ יכ ףא ,ןכלו .ומוקמל עיגתש
תאז הכלה ריכזהל גהונ יניא ךכ לע רתיו ,שיאל ךכ לע יתוריעה אלו יתיחמ אל םלועמ ,הכלהה
הכלהה תשירדכ דעומה תא ראפלו דבכל יאדכ ,רתויב לודג וניא ךלבס םא ,ןכל .םיברב
"חמש ךא תייהו ךגחב תחמשו" איהש גחה תוצמ לוטיב התא שיגרמו שח םא לבא .התוירוקמב
,לארשימ בר םושמ רתיהל הפיא הפצת לא ,רתויב הבושחו הלודג הווצמו ,הרותה ןמ הווצמ איהש
.םימש םשל ךישעמ לכ ויהיו ,םה םיטעמ יכ ףא ,ונרכזהש םיליקמה לע ךטופיש חכב ךומסיתו

:םוכיס
ךרוצל חלגתהל לקימה לבא .םוי םוי הזב ליגרש ימ םג דעומה לוחב חלגתהל יואר ןיא הליחתכל
.הכרב וילע אובת רימחמהו ךומסל ימ לע ול שי יופי


.גסק ןמיס א קלח ח"וא מ"גא ת"וש .3 .גי ןמיס ח"ואח אמק י"בונ .2 .טל ןמיס א קלח בר ךל השע .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא