םירק השמ ליא ברה תאמ

הליפתו םייפכ תאישנ ,םיידי תליטנ


חטשב המכשהב םיידי תליטנ .א

:הלאש
תועש לכ םימ האלמ אהת הימימהש ונתיאמ םישרוד םידקפמה .בר היזרבל להואה ןיב קחרמה
תליטנל עגונב גוהנל ונילע דציכ .תוננוכ לע הדפקהל ךוניח ימעטמ ןהו תוננוכ ימעטמ ןה ,הממיה
?תירחש םיידי

:הבושת
אל םא ,םיידי תליטנ אלל (רטמ 2) תומא עברא ךליל רוסאש ,בתכנ 1ךורע ןחלוש רוציקב
,תיב ותוא לכב לוטיל רתומ קחדה תעשבו .ותטימ לע ךכ בכוש ראשהל אל ףאו ,דאמ לודג ךרוצל
.2תומא עבראמ רתוי ותטיממ םיקוחר םימה םא םג
שוריפב רכזומ וניא הז ןידש ןויכמ לבא .(להוא) תיב ותואל ץוחמ הכילה לע רבודמ ונלש ןודינב
.קחדה תעשב וב לקהל םדאה לכוי ,(ד ןמיס ח"בה ואיבה) רהוזב ורוקמ אלא ,ם"במרבו ס"שב
העדה תא ףרצל שי ,תינש .3ס"שה ומכ הכלהו רבדב רוסיא ןיא ס"שה תעדלש ןכתי ,תישאר
,ךרוצ םוקמב ל"נה תורבסה לע ךומסל רשפא ךכל יא .4ונימיב היוצמ תירחש לש הער חור ןיאש
.םיידי תליטנ אלל םג היזרבל תכללו

ריסהל זרדזהל ףידעש וא ,תומא עבראמ תוחפ תוחפ היזרבל דע תכלל םא וקלחנ םינורחאה
.וידי לעמ הער חור
קספ 6הבושת ירעשה םלוא .םינורחא הברה וקיזחה וירחאו הנושארה העדב זחא 5א"דיחה
.7הרורב הנשמה תעד םג וזש הארנו הינש העדכ
תערכה לע ךומסל יח שיא ןבהו א"דיחה יפל כ"דב םיקסופה םילייחה םג ולכוי ,בר קחרמהשכ ,ןכל
.הרורב הנשמה

םיידי לוטילו ,םיידי תליטנ יכרוצל תפסונ הימימ לע תואנספאב םותחל הבוט הצע ,םוקמ לכמ
ןכמ רחאל .םירבוע םדא ינב ןיאש םוקמ ,ול ךומסבו להואל ץוחמ וא להואה תעיריל הטימה ןיב
הערה חורה תא םילטבמ הזבו ,הליטנה ימ לע םימ םיאלמ הימימ יקקפ ינש לש תומכ דוע ךופשל
.8הליטנה יממ

:םוכיס
.המכשהב םיידי תליטנ רובע (המודכו קובקב ,הימימ) ףסונ םימ ילכל גואדל שי .1
.תאז תושעל זרדזהל שיו ,הייזרבה ןמ םיידי לוטיל רתומ קחדה תעשב .2

רושעה תתיבש תוכלה ג"פ מ"חל .4 ול ןמיס ד"ח ז"בדרה ת"וש .3 .הרעהב םש .2 א ףיעס ב ןמיס .1
.א"כ קס ד ןמיס .8 ב"קס א ןמיס .7 ב"קס א ןמיס .6 א"קס א ןמיס ףסוי יכרב .5 ם"במרה תעדב ב"ה
:הלאש
לע ךא ,תחפטמ וא טלאוט ריינ םיאצומ םימעפל .םבגנל המב ןיא ,הדועסל םיידי םילטונ ונא רשאכ
?םייסנכמב בגנל רתומ םאה .בגנל המב ןיא בור יפ

:הבושת
םחל לכוא וליאכ ,םיידי בוגינ אלב תפ לכואה לכש ,והבא יבר םשב רמאנ 1הטוס תכסמב
לכ" ,י"שר שריפ ,"אמט םמחל תא לארשי ינב ולכאי הככ 'ה רמאיו" :קוספה ןמ תאז ודמלו ,אמט
.הכלהל 3ךורע ןחלושהו 2ם"במרה וקספ ךכו ,"האמוטכ בושחו אוה סואמ רבד בוגינ ילב לכואה

ידכ ,םיידי בגנל שי ויפל ,ח"ר םשב ףסונ םעט 4עורז רואה איבה ,י"שר בתכש םעטה דבלמ
.האמוט לבקל לכואה תא ורישכי אל דיה לעש םימהש

בגנל בויח ןיאש ,איה 5ךורע ןחלושה תעד :םיידיה בוגינ תבוח הלח יתמ םיקסופה וקלחנ ךא
לטנשכ םג בגנל הבוחה הלח ,6םינורחאה ןמ קלח יפל ךא ,םימ תיעיברמ רתוי די לכ לע לטנ םא
ינפל םבגנל בייח וידי ליבטה קר וליפאש ,ובתכש 7םינורחא שיו ,םימ תיעיברמ רתוי די לכ לע
.הליכאה

ןבגנל הבוחה לוחת ,סואמ רבד יוה תובוטר םיידי םע םחל לוכאלש ,י"שר בתכש םעטה יפל ,ןכל
ונבר םשב עורז רואה בתכש םעטל ךא .בוגינמ רוטפ די לכ לע תיעיברמ רתוי לטונבש תועדל םג
תיעיברמ רתוי לטנ םא ,האמוט לבקל לכאמה תא רישכהל אל ידכ איה בוגינה תביסש ,לאננח
.בוגינ אלב לוכאל יאשרו ,םינושאר םימ תאמוט הל הכלה ,הינש םעפ לטנש וא ,די לכ לע םימ
תחא תבב םימ תיעיבר םהילע ךפש םא םג םיידי בגנל וגהנש 8םינורחאה ובתכ ,םינפ-לכ-לע
.אוה רעוכמו ,תוחל םיידיב לוכאל םלועמ וניאר אלש ,ףיסוה 9ןחלושה ךורעבו ,וידי ליבטה וא

בויח ןיא ,תחא תבב די לכ לע םימ תיעיברמ רתוי לטונש לכ ךורע ןחלושה תעד יפלש ,אצמנ
ןכא ,ךורע ןחלושה לע םיקלוחה ל"נה םינורחאה יפל ךא .תאז תושעל יוארש ףא ,םיידי בגנל
.םייסנכמב בגנל ןתינ םא הלאשה תמייק

םנמא הז רבד ."החכשל השקש וקולחב וידי בגני אלו" :11ץ"בשתה םשב בתכ 10םהרבא ןגמה
,וידגב לכל וא וקולחל קר הנווכה םא קפתסמ 13םידגמ ירפהש תורמלו ,12הרורב הנשמב אבוה
אלש ,ל"נה םהרבא ןגמה ירבדש שיגדהל הבוח לבא ,וידגב לכל ןידה אוהש םינורחאה תמכסה
,תוכרדה לע םג דיפקהל ונילעש תורמלו ,דבלב הכרדה אלא רוסיא םניא ,וקולחב וידי בגני
,ךורע ןחלושה תעד לע ךומסל םיזנכשאה םג םילוכי ,בגנל המב ןיא רשאכ ,אבצב ,םוקמ לכמ
ןגמה ירבדש ךכ לע ךומסל ןכו ,בגנל הבוח ןיא ,די לכ לע םימ תיעיברמ רתוי וידי לטנ םאש
בגנל םילוכי ל"שרהמהו ח"בה תבוח ידי םג תאצל ידכו ,ןידה רקיעמ רוסיא םניא ל"נה םהרבא
.םייסנכמב םיידי

:םוכיס
יצחכ איהש) םימ תיעיברמ רתוי לוטיל שי ,הדועסל םתליטנ רחאל םיידי בגנל המב ןיא רשאכ
.םידמב בגנלו ,די לכ לע (תיאבצ סוכ


ח"ב .6 .גי ףיעס חנק ןמיס ח"וא .5 .טע ןמיס .4 .חנק ןמיס ח"וא .3 .ו"ה ו"פ תוכרב תוכלה .2 :ד ףד .1
א"ח ז"בדר ת"וש .7 . (לט ןמיס ןילוח ח"פ) המלש לש םימ חכומ ןכש חי תוא י"בגה ג"הנכ ירייש ,םש
ק"ס .12 .אלק ןמיס .11 .םש .10 .זי ףיעס חנק ןמיס .9 .טפ-חפ תוא חנק ןמיס םייחה ףכ .8 .וט ןמיס
.זי ק"ס םהרבא לשא .13 .דמ
:הלאש
םירוטפ ונאו תויה וא ,תולילו םימי רפסמ םיכרענה ט"חרת וא ד"גרתל ןיליפת תחקל ךירצ םאה
אלו ,ליגרתב הגופהל םיעלקנ ונא ,ןכ ומכ .םתחקל ךירצ אל ,הווצמב קסוע ןידמ ןיליפת תחנהמ
וילע ןושיל רתומ םאה .דפורמ ימינפה ודיצש ללגב תירככ ונל שמשמה דופאה לע םינשי תחא
?עקרק יבג לע ןיליפת םיאצמנ ובש דופא חינהל רתומ םאהו ,ןיליפת וכותבשכ

:הבושת
לככש ,עודי ירה .תוגופהב ןחינהל רשפאש ללגב ,לודג ליגרתל ןיליפת תחקל ךירצש יאדו
רוטפ הווצמב קסוע םנמא .(לייח יבגל תוחפל) רתוי תולודג ובש תוגופהה ןכ ,רתוי לודג ליגרתהש
ןיליפת תוצמש ןויכ ךא ,הווצמב וקוסיע ךשמהל תוחוכ רובציש ידכ ,1חנש העשב םג הווצמה ןמ
.החונמה ןובשח לע אובי רבדהש ילב ליגרתה ידכ ךות התוא םייקל דאמ לק ,תוקד יתש תכרוא
רוטפה לח אל ,ללכ חרוט ילב ,דחי תווצמה יתש תא םייקל רשפא םאש ,עודיה ללכל ונאב הזב
ראבתנש המ יפל רקיעבו ,ןחינהל ןידה רקיעמ בייחו ,2הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסוע לש
.3הרורב הנשמב

לע ןושיל ןויזב יכ ,דופאה לש ימינפה ודיצ לע ןושיל רוסא ,ירוחא שטואפב ןיליפתה רשאכ
יכ ,םינומירה לש שטואפב ןיליפתה תא םישל רשפא לבא .4ושאר דגנכ היתחת ןיליפתש תירכ
ןמזב חנומ שארה הז הרקמב .דופאב םינומיר םע םיסט אל חנצומ וא קסומ ליגרתב אליממ
םאש פ"עא) 5רתומ הזש שארה דגנכ אלש תירכה תחת ןיליפתהו ,ירוחא שטואפ לע הנישה
ךות ילכב ןיליפתהשכ םג הזו ,םהילע בכשי אמש ,רוסא תירכה תחת אלש ודיצ דגנכ ןיליפתה
.הכורא תחא תירכ בשחנ ימינפה ודיצמ דופאה לכ יכ ,6(ילכ

דעוימ וניאש ילכש 7ארמגב שרופמ ,עקרק יבג לע ןיליפת וכותבש דופא תחנה םצע יבגל
ןיליפתה וכותבש הז ילכ חינהל רתומ ,חפט ללח ןיליפתל ויתונפד ןיב ןיא םא םג יזא ,ןיליפתל
.חפט ללח ץוחנ ןיליפתל דעוימה ילכב קרו .ץראה לע

:םוכיס
.םילודג םיליגרתב םג ןיליפת חינהל שי .1
שטואפב אלא ,ןקיתרנב םניא םא םג ,ןיליפת וכותבש דופא עקרקה יבג לע חינהל רתומ .2
.ןומירה    
.םינומירה לש םישטואפב ןיליפתה רשאכ קר ירוחא שטואפ תירכ לע ןושיל רתומ .3

הרורב הנשמ ,א"מרב ח ףיעס חל ןמיס .2 .גי ק"ס אע ןמיס הרורב הנשמ ,"םא" ה"ד ל"היב חל ןמיס .1
.5 .ט ק"ס מ ןמיס הרורב הנשמ .4 .וט צ"העש ,חי ק"ס ע ןמיס .3 ."םא" ה"ד ל"היבו טכ ,חכ ק"ס םש
.וכ ןמיס ג"ח ץ"בשת ת"וש םשב ג"קס מ ןמיס הבושת ירעש ,גכ תוכרב .7 .גי ק"ס םש .6 .י ק"ס םש
:הלאש
הדימב .ןיליפתה תליפנכ בשחנ רבדהש וא ,הזח קשב דופאב םהשכ ןיליפת םע חונצל רתומ םאה
?סוניכ תדוקנל םאיבי פ"סרהש ידכ נ"נ לש גהנ ילכ זגראב םתיתל רתומ םאה ,םתיא חונצל רוסאו

:הבושת
תאז רידגהל םא רוקמ יתאצמ אל .הינשב םירטמ השימחכ איה הזח קש תדירי תוריהמ
חונצל ריתהל ארבסמ יל הארנ ,ןויזב ךרד השענ אל רבדהש ןויכ ךא ,"החנה"כ וא "הליפנ"כ
.הזח קש ךותב םהשכ ןיליפת םע

ןיב חפט ללח שי יכ ,1תרתומ נ"נה לש גהנ ילכ זגראב ,סוניכ תדוקנל פ"סרה ידי לע םתאבה
בשומ לע לייח בשוי םא םג לבא .רתומש יאדוב הז בשומ לע בשויש לייח ןיא םאו ,בשומל ןיליפתה
אל םאש ,וזכ הלודג קחד תעשב רקיעבו ,תאז רוסאל ןיא ךא ,רימחי שפנ לעבש הכלהב בותכ ,הז
דודג יליגרתב רבודמ רשאכ ,רתוי וא םיימוי-םוי ןיליפת תווצמ לטבל םילייחה וצלאיי ,תאז ריתנ
ףידע זאו ,החינצב סוניכ תדוקנל רבוח פ"סרה דימת אלש ןובשחב תחקל ךירצ ,ךדיאמ .הביטחו
.ןיליפתה םע חונצל אקוד

:םוכיס
.הזח קשב ןיליפת םע חונצל רתומ .1
.הז בשומ לע בשי אל לייחש יוצר ךא ,נ"נה לש גהנ ילכ אתב ןיליפת עיסהל רתומ .2

.גי ק"ס מ ןמיס הרורב הנשמ .1
:הלאש
ןה רשאכ וא ,קנטה ןופיסל חתותבש לסרעה ןמ ולפנ ןיליפתהש הרקמב גוהנל ונילע דציכ
?חתותה דודיצ ידכ ךות וצחמנ

:הבושת
קסועש ימ לע לקהל שי לבא ,תונעתהל םיגהונ ןקיתרנ אלל ץראל םילפונ ןיליפת רשאכ
,רתוי לקהל שי ונלש ןודינב .הקדצב תינעתה תודפל ,(םימכח ידימלת ןוגכ) םיימש תכאלמב
ןופיסל אלא ץראל ולפנ אל ןיליפתהו ,םיימש תכאלמ םהש ,םינומיאב םיקסוע םילייחה יכ
.1הקדצל ףסכ תתל קיפסמ יאדו הזבו ,ןקיתרנב םה ירה ךכל ףסונב .קנטה

אל םא ןודל שיש ,רניבא המלש ברה יל בתכ ,חתותה דודיצ ידכ ךות וצחמנש ןיליפתה יבגל
לכמ .תונואתל םגו הליפנל דעומ םוקמ והזש ןויכ ,לסרעה ךותב םתחנה םצעב העישפ התיה
ףידעש הארנ לבא ,העישפ בשחנ וניאש רמול שי ,םינוש םיצפח םש חינהל םיליגרש ןויכ םוקמ
.רחא םוקמב םרמושל

:םוכיס
.העישפ ךותמ וצחמנ אלו ץראל ולפנ אל ןיליפתה יכ ,הקדצל ףסכ תתל םיבייח אל ןידה רקיעמ

.ג"קס מ ןמיס הרורב הנשמ .1
:הלאש
?ביוא חטשב תורתתסה ךלהמב ןיליפת חינהל ךירצ םאה

:הבושת
םילייחל םיריתמ םניא ,ינלוג תביטחב תוגולפה ידקפממ קלחש אצמנ ,יתכרעש רוריב רחאל
םידקפמ שי ,ךדיאמ .חטשל םתחקל םישרמ םניאו ,תורתתסהה ךלהמב ןיליפת חינהל םייתד
לייחהש ךכ לע תססובמ םתרבסו ,תורתתסהה ךלהמב ביוא חטשב ןיליפת חינהל םישרמה
.רע אוה ירהש ,ותבוגת תלוכיב העיגפ ךכב ןיאו ,ותניש ןמז ןובשח לע תאז השוע

לייחמ רתוי רהמ ביגמ רע לייחש יפ לע ףאש םושמ ,ודוסיב העטומ הז לוקיש יתעד תוינעל
ידיימ ךרוצ רצונ רשאכ ,ךליאו הז עגרמ ךא .ןושארה תולקתיהה עגרב קר ןוכנ רבדה ,ןשי
ןיליפת רוטע לייח לש ותלוכיב ןיא ,םינומיר קורזלו יתקלחמ קשנ ליעפהל ,ףודרל ,ץורל ,רעתסהל
דחא עגר ול חקולש תורמלש ,ותנישמ ררועתה התע הזש לייח ןכ ןיאש המ .תאז תושעל
.רע היהש לייח ומכ יטלחה ןפואב ביגהל ותלוכיב שי ,ךליאו עגר ותואמ ,םוקמ לכמ ,תשעתהל

,תומא עברא ךוליה ןמז םיחנומ ויהיש יד ,ןיליפת תחנה לש אתיירואד הווצמ םייקל ידכ םנמא
תוכירדו חטשב הייפצ ךות תושעל ןתינ תאזו ,לארשי עמש קוספ תרימא לש דאמ רצק ןמז רמולכ
.תאז תושעל ןיא יתעד תוינעל לבא .ךכל הנכומ תיקשב םמישלו ידיימ ןפואב םדירוהל ךרטצי אמש
ימעטמש) חטשב תועמטיה לש תונוש תורוצ תללוכ ,ביוא חטשב תורתתסההש םושמ ,תישאר
עתפומ תויהל יושעש חוכל הבחר תיפצת תרזיג תוריתומ ןניאש ,(םטרפל ןתינ אל הדש ןוחטב
תווצמ םייקל ןוצר םילייחה ןמ לודג קלח לצא םייק ,תינש .ביואה ידי לע רתויב םירצק םיחווטמ
רתיה וביחרי אלא ,לארשי עמש קוספ תרימאל קר ןיליפתה תחנהב וקפתסי םלוכ אלו ,תומילשב
ץוליא ללגב רתויב הרצק הליפת ללפתהל דקפמ טילחמ תובר םימעפ .המילש הליפת ידכ דע הז
ןכל .עצבל ךירצ היהש תויעצבמ תולועפ ןובשח לע המילש הליפתל "ףחסנ" ומצע אצומו ,יעצבמ
.עגרל קר ןיליפת תחנהב וקפתסי םילייחה ןכאש ךומסל היהי השק

תטישל .1"הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסוע" לש רוטפה םילייחה לע לח ,תאז דבלמ
וליפאו .ןיליפת תחנהמ רוטפ אוה תווצמה יתש תא םייקל לוכי םא םג 3ם"במרהו 2ד"בארה
אחרטב הכורכ (ןיליפת תחנה ונלש ןודינב) הינשה הווצמה םאש ,םירבוסה 4תופסותה תטישל
םאש ,עמשמ ן"רה תטישכ קספש 5א"מרהמ ,םוקמ לכמ ,תווצמה יתש תא םייקי ,תטעומ
ותבייח אל ,םיימש תכאלמב קסועהש תויה ,הילע חספי תטעומ אחרטב הכורכ הינשה הווצמה
תא םייקל בייח ,הינשה הווצמה םויקב ללכ אחרט ןיאשכ ,ןכא .תורחא תווצמ םייקל הרותה
.תיאבצ הרובג ךכ ךותמו תינחור הרובג לייחל ףיסות ןיליפת תחנהש ,ונלש ןודינב רקיעבו ,ןהיתש
,הזמ רתויב אל םא תטעומ אחרטב תוחפל הכורכ ביוא חטשב ןיליפת תחנהו תויה ,םוקמ לכמ
םג המ .תטעומ אחרטמ רתויל תבשחנ יאדוב ,ולאכ םיאנתב םילייחל תברואה הנכסה ירהש
ךכ ידי לע יכ ,חנש העשב וליפא תווצמה ןמ רוטפ תמל רבק רפוחהש ,6הכלה רואיבב שרופמש
םג ןיליפת תחנהמ ל"נה גוסהמ תומישמב לייח רוטפל שיש רמוחו לק .ותדובע ךשמהל חכ רגוא
יל הארנ ,םוקמ לכמ ,ינשל דחא הנכס בצמ ןיב חטשב קלחל רשפאש פ"עאו .ותחונמ תעשב
"תודחוימ תומישמ"ב ןיליפת חינהל אלש תללוכ הגהנה עובקל שי ל"נה תוביסה לכ ףוריצבש
.ביוא חטשב

:םוכיס
.םוי תורתתסה ךלהמב ביוא חטשב ןיליפת חינהל ןיא

.הנשמ דיגמה םשב ד"ה הכוס תוכלה ו"פ .3 .ף"ירה יפדב א בי ,ב אי ףדב תוגשהב .2 .הכ ףד הכוס .1
."ךירצ םא" ה"ד םש .6 .ח חל ןמיס ח"וא .5 ."יחולש" ה"ד םש הכוס .4
:הלאש
,וניבג לע בר דויצ תאשל ונשרדנש ןויכ .םויו הליל ךשמנה םכסמ טווינ ליגרתל ונאצי ינאו ירבח
ררבתה טווינה ךלהמב .דבלב דחא ןיליפת גוז ונלטנ ,םירבדה ראש ינפ לע ןוזמל תופידע הנתינו
?דציכ ,ןכ םא .ולא ןיליפת חינהל יאשר ינא םאה .רטיא ירבחש יל

:הבושת
ויהיש ידכ ,הלעמל היהיש ךירצ ןיליפת לש רשק ,הדוהי בר רמא" :רמאנ 1תוחנמ תכסמב
ןאכמ ."רוחאל אלו םינפל לארשי ויהיש ידכ ,םינפ יפלכ אהיש ךירצו ,הטמל אלו הלעמל לארשי
דצמ אוהו ,ץוח יפלכ הליפתהו בלה יפלכ תונפל ךירצ רשקה לש ד"ויהש ,2ךורע ןחלושה דמל
.3ארמגד אנידמ ןכ תושעל שי םינואגה תעדלש בתכ א"רגה לבא .גהנמה

.די לש ןיליפת תחנה ןפואל עגונב םיגהנמ ינש ואבוה ,4ןשדה תמורת תובושתו תולאשב
,ףתכה דצל תחנומ תויהל (העוצרה תרבוע וב ללחה) אתרבעמה הכירצ ןושארה גהנמל
העוצרה תא איצוהל ןתינ םא ,ןכל .םינפ יפלכ הליפתהו ץוח יפלכ ד"ויהו רשקה היהי אלש ידכ
שי ךכ ,תיבה יפלכו בלה יפלכ הנפי ד"ויהש ןפואב ,אתרבעמה לש ינשה הדיצמ הריבעהלו
,םדא ייחה יפל ד"וי םש הילע ןיאש ןכתי ,תיבה יפלכ הנופ וניא ד"ויהש בצמב לבא .גוהנל
תוצמ לוטיבל ול םורגי רבדה םאש ,בתכ םדא ייחה םנמא .הבוח ידי הזב אצוי םא ןויע ךירצו
ןפואב םחיניש ,בתכו םדא ייחה לע קלח בקעי תובשה לבא .ל"נה ןפואב ףא םחיני ,ןיליפת
יפלש דועב ,גהנמ םילטבמ קר ךכש םושמ ףתכה ןווכל הציצקהו קפרמה ןווכל אתרבעמהש
ארמגד אניד לע םירבוע םדא ייחה תעצה .7םינואגה תעדל

ןמ קר אלו תיבה ןמ העוצרה זוזת אלש רהזהל וילע ,דיה תעוצרב יוניש השועש ימ
הזב רימחה 9(סחנפ תשרפ) רהוזה םג .8ארמגב ורוקמ א"רגה תעדל הז ןידו ,אתרבעמה
קיחרד ןאמד . .אדוריפ דיבעי אלד ,די לש הליפת וגמ ללכ אדעי אל יד ךירטצא ד"וי" :בתכו
."ולקי יזובו דבכא ידבכמ יכ" :(ל ב א לאומש) ביתכ אד לעו ,אליעלד אנודיעמ היל ןוקחרי היל
דחא ןימ איה םגו תויה ,אתרבעמל קדוהמ ד"ויה םא ידש ,בתכ 10רזנ ינבא ת"ושבש אלא
.ןיליפת תארקנ איה םגו תיבה םע

:םוכיס
הנפי ד"ויהש ןפואב ,העוצרה תא ןקתל עדוי וניא םא ,ךפיהל וא רטיא לש ןיליפת חינמה .1
.ףתכה יפלכ הציצקהו קפרמה יפלכ אתרבעמהשכ םחיני ,תיבה יפלכו בלה יפלכ    
.תיבלו אתרבעמל םידומצ ויהי ד"ויהו רשקהש דיפקהל הבוח .2

זכ ןמיס ח"וא 5 .טמ ןמיס 4 ."גהנמה" ה"ד ל"היבו ז"קס ב"נשמ .3 .ב ףיעס ,זכ ןמיס ח"וא 2 .הל ףד 1
ב"נשמ 8 ."רהזהל שי" ה"ד ,"גיהנמה" ה"ד ל"היב ,ב"יקס ב"נשמ 7 ."גהנמה" ה"ד ל"היב 6 .ג ףיעס
.די ןמיס 10 .ב ולר 9 .םש ל"היב ,י"קס םש
:הלאש
אמש ללפתהל הבוחש וא ,רחשה תולעב ידודג ליגרת םייתסמ רשאכ ןושיל תכלל רתומ םאה
?הליפת ןמז רובעיו םדרי

:הבושת
:2בתכו ,הליפתה תא םיבכעמה םירבדה דחא רותב ,בלה תנווכ תא הנמ 1ם"במרה
םנמא ."ותעד בשיתתש דע ללפתהל ול רוסא ,רצימ וא ףייע אוהו ךרדה ןמ אבה ךכיפל"
ליגרתב ךרפמ הליל רחאלו ,3ונווכ םינושאר םידיסחש יפכ הליפתב םינווכמ ןיא ,ונימיב
.םילימה ןכותל אל ףא ןווכל תורשפא ןיא ,ידודג

ךדיאמו ,הליפתב םנמנמ תוחפל וא םדרנ ,הזכ הליל רחאל לייחש דיעמ ןויסנה ,ךכ לע ףסונ
ידכ ןכל .ןשי אלש השולש-םיימוי ירחא ,הליפתה לכ ךשמב דומעיש ונממ שורדל רשפא יא
אורקל יוצר ,הלטבל תוכרב ששח לעו ןיליפתב הניש רוסיא לע רובעל אל ידכו ,יוארכ ללפתהל
,ןמזה רובעי אלש ידכ הנושאר השרפ קר וליפאו ,המחה ץנהל רחשה תולע ןיב עמש תאירק
רחשה תולעב ףכית ללפתהל לגוסמ ונויסנ יפ לעש ימש אלא .ללפתהלו שלש -םייתעש ןושיל
היהי ,שולש-םייתעש רחאל םכשומה לייחש תויה ,ףידע הזש ןכתי ,הליפתב םדריהל ילב
,בטימה תא תושעל ושארב ויניע םכחה ןכל .םתנקתב םימכח וליעוה אלו ,ירמגל "ףופא"
.ופוגל הרקמ לכב

םש ,תיברע תליפתמ רמוחו לק 'ץיבוניבר ברה דמל 4המחלמ ידמולמ רפסבש ,ינוארה ןה
יתיבל ךלא ,רמואו ,ברעב הדשה ןמ אב םדא אהי אלש ידכ םהירבדל גייס ושע םימכח" :5ורמא
הניש ותפטוחו ,ללפתאו עמש תאירק ארקא ךכ רחאו ,אעמק ןשיאו אעמק התשאו אעמק לכואו
תירחשל רמוחו לק ,תושר איה הדוסיבש תיברע תליפתב אוה ךכ םא ."הלילה לכ ןשי אצמנו
ל"זחש םושמ תישאר .רחשה תולע רחא הניש רוסאל םוקמ ןיא יתעד תוינעל לבא .הבוח איהש
רמגב דימ עבק תניש ןושיל ותעדבש ימש קספנ הכלהל ,תינש .תיברע תליפתב אלא ורזג אל
תוכרב ךרבל ילב) רחשה תולע רחאל םג ןושילו ודומיל תא םייסל יאשר ,תועובש ליל ןוקית
תולע רחא ןושיל ךלוהש ימש קספנ ,ןכ ומכ .תרתומ ש"הע רחאל הנישה םצעש ירה .6(הרותה
הלעשכ םג עבק תניש ןושיל רתומש ירה .7ליפמה תכרב רמוא וניא ,עבק תניש וליפא ,רחשה
.רחשה

:םוכיס
.הליפת ןמזב ותוא םיכשיש רבח הנמיו ,רחשה דומע הלעש ףא ידודג ליגרת ירחא ןושיל רתומ .1
.עמש תאירק אורקל שי הנישה ינפל .2
תעש בשחנ הזש ,החירזה ינפל םג תאז תושעל יאשר ,םדריהלו םנמנל ילב ללפתהל לוכיש ימ .3
.קחד    
,ירשא ,רמאש ךורב :הזה רדסה יפל הליפתה תא רצקל יאשר ,תופייע לש וזכ קחד תעשב .4
ברה םשב .ליגרתה ןמ הרזח ידכ ךות רמאי רחשה תוכרבו הרשע הנומשה ףוס דע חבתשי    
.רניבא המלש    

ט ללכ םדא ייח .6 :ד תוכרב .5 .82 דומע .4 .זט הכלה םש .3 .וט הכלה םש .2 .א"ה ד"פ הליפת תוכלה .1
.ךומס ה"ד טלר ןמיס ל"היב .7 .ו"טקס
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא