םירק השמ ליא ברה תאמ

הליפתו םייפכ תאישנ ,םיידי תליטנ


תירחש תליפת ינפל תודובע .ט

:הלאש
רתומ םאה ןכ ומכ .תירחש תליפת ינפל ןורכזה םוי תארקל רדס יליגרת ךורעל רתומ םאה
תונחלוש ךורעל רתומ םאהו .תירחש תליפת ינפל םחול תדועת תקנעה סכטב ףתתשהל
?תירחש תליפת ינפל לכוא רדחב

:הבושת
ויצפח תושעל םדאל רוסאש ,ןאישא רב קחצי בר םשב ,ןיבא רב ידיא בר רמא תוכרב תכסמב
.המב הנב וליאכ הליפתה םדוק ויצפח השועה לכ אריז יבר יפלו ,ללפתיש םדוק
ןמזמ לח ,1חרזמה לכ ינפ ריאהשמ רחשה תולעב אוה קחדה תעשב תירחש תליפת ןמזש ןוויכ
םא ויכרצ תיישעב לקהל שי 3א"מרה תעדל ךא ,2ךורע ןחלושה תעדל ויצפח תושעל רוסיאה הז
,רחשה תולע םדוקש העש יצחבש םיכסי ךורע ןחלושה םגש ןכתיו ,רחשה תוכרב תצקמ רמוא
.4תוכרב תצקמ רמוא םא ויכרצב קסעתהל רתומ

ישש םויב רתומ ןכל ,הליפתה ינפל םהב קסעתהל רתומ ,םיימש יצפח םהש הווצמ יכרוצ לבא
םיבשחנה 6רוביצ יכרצכ בשחנ יאבצה תורשהש ןוויכ .5תירחש תליפת ינפל תבשל תולח תונקל
תירחש תליפת ינפל חבטמ תונרותב שמשל רתומ ,לייחה לש םייטרפה ויצפח םניאו םיימש יצפח
.ןכ ינפל ללפתהל ןנכתל שי הליחתכל ךא ,םינומיאל הגולפה תאיצי תא בכעל אל ידכ

,םהב םיקסוע םיברהש ףא ,ןורכזה םוי תארקל רדס יליגרתו םחול תדועת תקנעה סכט לבא
ילייחל רקוב תחורא תנכה ןכ ןיאש המ .םתכירעב הווצמ םוש ןיאו םיבר יכרוצ םיבשחנ םה ןיא
ינפב םהש םינומיאה ךלהמ תא שבשל הלוכי התעינמו ,םילייחה לש בושח ךרוצ איהש ,הגולפה
.הווצמ רשכה וא הווצמ םמצע

:םוכיס
.תונחלוש תכירע ינפל תירחש ללפתהל שי הליחתכל .1
.תירחש תליפת ינפל חבטמ ןרותכ שמשל יאשר ,ללפתהל קיפסה אל םא .2
.הליפתה רחאל תוחדל שי ,המודכו םיסכט רדס יליגרת .3

תווצמה ןינמ .6 .ול ק"ס םש .5 .ז"יקס םש .4 .םש .3 .ג ףיעס םש .2 .א"קס טפ ןמיס הרורב הנשמ .1
.איש השעת אל ,הקזחה דיל ם"במרה םידקהש רצקה:הלאש
ללפתהל ונילע םאה .םיירהצב םייתסהל דיתעו ,רקוב תונפל שלש העשב ליחתמ הגולפ ליגרת
?הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסוע ןידמ םירוטפ ונאש וא ,תירחש

:הבושת
הריצע עצבל רשפא יא ןכל .תילגר העונת ךות רחש םע הפיקת לגרתל איה ליגרתה תרטמ
ךדיאמ .תילילה העונתל ךשמהב ךורעל שי ותוא ,שביה ליגרתה ינפל הליפת ךרוצל תידותמ
,אבצב םינומיאש תויה .הליפת ןמז ףולחל יושע ,בוטרה ליגרתה רמגל הליפתה החדת םא
תורשפא שי ,םדאה לש םייטרפה ויכרצ םניאו ,1רוביצ יכרצכ םירדגומ הז ןיעמ םיליגרת רקיעבו
ןיב ללפתהל חרוט אלל ןתינו רחאמ .ליגרתה יחקלב עוגפל אל ידכ ,הליפתה תא טעמ תוחדל
הווצמב קסוע" ןידמ רוטפה םכילע לח אל ,ןוחטבה תוארוה ןתמ ינפל ,בוטרל שביה ליגרתה
הווצמה םויקב חורטל ךרוצ ןיא םאש ,3הכלה רואיבב ראובמ ןכ לע רתי .2"הווצמה ןמ רוטפ
.הב בייחש אלא ,המייקל רתומש קר אל ,הליפתב ונייהד תרחאה

:םוכיס
.בוטרל שביה ליגרתה ןיב תירחש ללפתהל םכילע

.ט ,חל ןמיס םש .3 .ח חל ןמיס ח"וא א"מר .2 .213 ,83 'מע המחלמ ידמולמ .1
:הלאש
הנטק החנמ וא ,סיסבבש תסנכה תיבב הלודג החנמ ללפתהל תורשפא יל שיו ןינמ ןיא רשאכ
?ףידעהל ילע המ .הרימשה ךלהמב

:הבושת
חווטב ומע הרקי המ םג אלא ,םוי דלי המ קר אל ,עדוי וניא יעצבמ תורישב לייח ללכ ךרדב
תורשפא תמייק םא םג ,תונמדזה הרצונשכ דימו ףכית ללפתהל יאדכ ןכל .הבורקה העשה
,םייתעש העש דוע ןינמ היהיש חיטבהל לוכי וניא דחא ףא אבצב יכ ,רתוי רחואמ ןינמ גישהל
.חכשיהל הלולע איהש וא הליפת ןמז ףולחל לולע ךדיאמו

תועש יצחו ששמ ונמזש םייברע ןיב לש דימת דגנכ הנקתנ החנמ תליפת ,ןינע לש ופוגל
יצחו עשתב לעופב ובירקהל ורמג םייק היה שדקמה תיבש ןמזב לבא .םויה תליחתמ תוינמז
ןכו .דבעידב ונייה ,אצי הלודג החנמ ללפתמהש 1ם"במרה קספ ןכל .םויה תליחתמ תועש
לבא .2ךורע ןחלושה תעד ןכו ,הנטק החנמ ללפתהל שי הליחתכלש ,םינושאר דוע וקספ
.4רוטה תעד ןכו ,הליחתכל םג הלודג החנמ ללפתהל רשפאש וקספ 3םינושאר הברה
תושעל ןכ תוביס יתש ןנשי ןאכ ךא ,ךורע ןחלושה תעד דגנ תושעל ןיא יללכ ןפואב םנמוא
ימ ,ם"במרהו ךורע ןחלושה תעדל םג תינש .רוטה תעדכ שרופמ 5רהוזב תישאר .תאז
.הליפת תבוח ידי אצי הלודג החנמ ללפתמש

םגו ,המצע ינפב הלעמ איהש ,תסנכה תיבבו הלודג החנמ ללפתהל רשפאש ,התעמ
אלא תינוחטב הניחבמ קר אל ,ללכ טושפ אל רבד אוהש הרימש ןמזב ללפתהלמ ענמיהל
קספה רצויש וא ,הלטבל ויתוכרב ויהיו ,והשלכ ךרוצל םידקפמה והוקיספיש ןכתיש ללגב םג
.הלודג החנמ ללפתהל ףידעהל שי יאדוב ,ותליפתב

:םוכיס
הלודג החנמ וליפאו .הרימשב הנטק החנמ ינפ לע ,תסנכ תיבב הלודג החנמ ףידעהל שי
.הרימש ןמזב החנמ תליפת ינפ לע הפידע תסנכה תיבב אלש

תשרפ .5 .גלר ןמיס .4 .ט ןמיס ד ללכ ש"ארה ת"וש .3 .א ,גלר ןמיס ח"וא .2 .ב"ה ג"פ הליפת תוכלה .1
.הרש ייח

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
,תישאר .הנטק החנמ ינפ לע הלודג החנמ תליפת תפדעהל ,תופסונ תוביס שלש ןנשי אי ןמיס
םא .ללפתיש דעו םויה תוצחמ הנטק הדועס וליפא לוכאל רוסא ,םתעיסו ם"במרהו ף"ירה תעדל
הנטק החנמ ןיא ם"במרהל םג ,תינש .אפידע הלודג החנמ ם"במרהל םג ,לוכאל ונוצר םא ,ןכ
םדקהב ללפתהל שי ןואג הידעס בר תעדל ,תישילש .החנמה גלפ םדוק איה ןכ םא אלא ,הפידע
.ירשפאה
:הלאש
?הסרפמ תוחפ אוה בצומה ןמ קחרמה םא ,בראמל םיאצוי רשאכ ךרדה תליפת רמול ךירצ םאה

:הבושת
הליפת ללפתמ ,םיטסלו היח ידודג םוקמב ךלהמה" :אתיירבב רמאנ 1תוכרב תכסמב
ךינפלמ ןוצר יהי ,הרצק םתעדו ןיבורמ ךמע יכרוצ" :אוה הליפתה חסונ ,םירחא תעד יפל ."הרצק
עמוש 'ה התא ךורב ,הרוסחמ יד היוגו היוג לכלו ,ותסנרפ ידכ דחאו דחא לכל ןתתש ,וניקולא 'ה
.םירחאכ הכלה אנוה בר יפל ."הליפת
ןמז עיגהו ,םיטסלו תויח ידודג םוקמ ןוגכ ,הנכס םוקמב ךלהמ היה" :בתכו ןכ קספ 2ם"במרה םג
,וניקולא 'ה ךינפלמ ר"הי ,הרצק םתעדו םיבורמ ךמע יכרצ איהו ,תחא הכרב ללפתמ ,הליפת
התא ךורב ,השע ךיניעב בוטהו ,הרוסחמ יד היוגו היוג לכלו ,ותסנרפ ידכ דחאו דחא לכל ןתתש
.3ע"ושה קספ ןכו ."הליפת עמוש 'ה

דורטו ,הנכס םוקמב םדאה רשאכ ,הרשע הנומש תליפת םוקמב תרמאנ וז הרצק הליפת
תררקתמו בושי םוקמל עיגמ רשאכ ןכל .הרשע הנומש תליפתמ ותרטופ הניא ךא ,הנכסה בקע
.הרשע הנומש תליפת ללפתהל וילע ,ותעד
הסרפמ תוחפ איהש ךרדב םג ,םשב ךרדה תליפת רמול שיש 4הרורב הנשמב ראובמ ,ךדיאמ
תליפת רמול וילע ,ןונבל חטש ךותב תיעצבמ תוליעפל אצויש לייח לכ הז יפל .הנכס םוקמ והז םא
.תיפצתה וא בראמה םוקמ לא הסרפמ תוחפ ךלוה וא עסונ םא םג ,םשב ךרדה

הליפת אקווד רמול וילע ,ללפתהש רחאל הנכס םוקמל אצוי םאש ,בתכ 5הכלה רואיבב לבא
חרכומ אוה םא ןידה אוהד רשפא םוקמ לכמו" :ל"היבה ןושל הזו .ךרדה תליפת אלו ל"נה הרצק
,הרצק הליפת קר כ"ג ללפתהל ךירצ ןיא ללפתה רבכש רחא ,םיטסלו היח ידודג לש ךרדל תאצל
םוקמל אצוישכ ,הרורב הנשמה ירבד יפלש ,אצמנ ."עורז רואמ עמשמ ןכו ךרדה תליפת אלו
הרצק הליפת אקווד רמול וילע ,ל"היבה יפלש דועב .םשב ךרדה תליפת רמול ךירצ ,הנכס
.ללפתה רבכשכ (ל"היבה יפל) הרצק הליפת רמול וילע עודמ רורב אל ,ןכ ומכ .הריתס וז הרואכלו

רחא" םילימה םוקמבו ,ל"היבה ירבד ףוגב ןוקית ונשי ,השדח האצוהב הרורב הנשמב לבא
םיקסופה ילודג י"ע התשענש) וז ההגה יפל ."הליפת ןמז עיגהש רחא" בתכנ "ללפתה רבכש
ללפתהל וילע ,תיברע ללפתה אל ןיידעו הליפת ןמז עיגהש רחא בראמל אצויה לייח ,(ונרודב
,תיברע ללפתה רבכש רחא בראמל אצי םא לבא .ל"היבה ירבדכ ךרדה תליפת אלו הרצק הליפת
.ללפתה רבכ התוא הרשע הנומש תליפתל ףילחת איהש םושמ ,הרצק הליפת רמול ןינע םוש ןיא
הנשמהו ל"היבה ןיב הריתס אהת אל זאו הרורב הנשמה קספכ ךרדה תליפת רמול וילע התע
קסוע ב"נשמהש דועב ,ללפתה םרטו הנכס םוקמב אצמנה םדאב קסוע ל"היבהש םושמ ,הרורב
.ללפתה רבכש םדאב

:םוכיס
החנמה גלפמ תיברע תליפת ללפתי ,ןוחטיבה תעוצרב הליל תוליעפל תאצל דיתעש לייח .1
,ךרדה תליפת רמאי ךרדב קיזחהשכ דימו עמש תאירק תינש ארקי םיבכוכה תאצ רחאל .ךליאו    
.הליפת עמוש 'ה התא ךורב םותחיו ,הנכסה םוקמל סנכנ אל ןיידעש פ"עא    
לובגה תייצחב ללפתי ,ןוחטבה תעוצרב תיעצבמ תוליעפל אציו תיברע ללפתה אלש לייח .2
.ךרדה תליפת רמאי אלו 'א ףיעסב אבומה חסונה פ"ע ,הרצק הליפת    
.6ךפיהל ןכו .הרצק הליפת רמול ךירצ ןיא ,ךרדה תליפת רמאשכ ,דבעידב .3
.7הדימעב הרמוא לוכי םאו ,הכילהב רמול רשפא וז הרצק הליפת .4
(חכ ול שי םא) תיברע ללפתי אלא ,הרצק הליפת רמאי אל רחשה תולע ינפל ונחטשל רזוח םא .5
.ותרזחב    
אלש ימכ וניד ,הליפת ןמז ףלחש ללגב וא החכש ,תושישת תמחמ תיברע ללפתה אל םא .6
.8האבה הליפתב ןימולשת ול שיש ,גגושב ללפתה    
.תיברע תליפת יבגל קר אלו ,החנמו תירחש תוליפת יבגל םג ,םיפקת ל"נה םינידה .7
תוליעפ יבגל ןוכנ רבדהש ןכש לכו ,הנכס םוקמכ תרדגומ לוגס וקל רבעמ תוליעפ לכ .8
.ןוחטיבה תעוצר ךותב םינכושה םיבצומל ץוחמ תעצבתמה    

."ךלוהה" ה"ד םש .5 .ל"קס םש .4 .ג ףיעס יק ןמיס ח"וא .3 .ט"יה ד"פ הליפת תוכלה .2 .ב טכ .1
.םש .8 ג ףיעס יק ןמיס ע"וש .7 .םש ל"היב .6
:הלאש
?ורותב רומשא ינאו ןינמ םילשהל לכואש ידכ ימוקמב רומשיש ינוליח רבחמ שקבל ןוכנ םאה

:הבושת
םיללפתמש הרשעש 1רמאנ םש ,תוכרב תכסמב תוכיראב תררבתמ רוביצה תליפת לש התלעמ
לש ןתליפתב סאומ ה"בקה ןיאו ,2ןוצר תע איה זא םיללפתמ רוביצהש העשבו םהמע הניכש
.ןינמ םילשהל ידכ הרימשב ינוליח םע ףלחתהל שקבל ןוכנ ןכל .3םיבר

:םוכיס
ךא ,ןינמב ללפתהל ידכ םג אלא ,ןינמ םילשהל ידכ קר אל ,תרמשמ ינוליח לייח םע ףילחהל ןוכנ
.הבוח ךכב ןיא

.םש .3 .ח ףד .2 .ו ףד .1
:הלאש
דיחיה ןמזהו ,םיירהצה רחא דע ךשמנ הז רויס .רקובב םכשה םידקפמ רויסל עיגהל ילע היה
רזוח ינאש העשב ,ןכ ומכ .יבכרב ימצעב גהונ ינאש אלא ,העיסנה ךלהמב אוה תירחש תליפתל
שתומ יננה זאש אלא ,יתיבל עיגאשכ ללפתהל תחא :תויורשפא יתש ינפב תומייק ,הלילב יתיבל
המצע לע תרזוח וז הלאשש ןוויכ .הגיהנ ידכ ךות ךא ,הנווכב ךרדב ללפתהל הינשה .ןיטולחל
?הז אשונב הכלהה המ תעדל ןינועמ ינא ,םיפסונ םיניצק לצא תובר םימעפ

:הבושת
:1הנשמב רמאנ תוכרב תכסמב
."...וינפ תא ריזחי דריל לוכי וניא םא .ללפתיו דרי ,רומחה לע בכור היה"
:2רמאנ אתיירבבו
הטמל דרי ,ורומח תא זחאיש ימ ול שי םא ,הליפת ןמז עיגהו ,רומחה לע בכור היה ר"ת"
יפל ,ללפתיו ומוקמב בשי ,ךכ ןיבו ךכ ןיב רמוא יבר .ללפתיו ומוקמב בשי ואל םאו ,ללפתיו
."יברכ הכלה ,יול ןב עשוהי יבר אמיתיאו אבר רמא .וילע תבשוימ ותעד ןיאש
,ללפתהלו דריל ךירצ ןיא ,רומחה לע בכור היה" :3בתכו הכלהל וז אתיירב קספ ךורע ןחלושה
,4הרורב הנשמה ריבסה ."וכוליה ךרד ללפתמ אלא ,ורומח תא ספותש ימ ול שי םא וליפא
וניא ,ורומח לע חיגשמש ימ שי םא וליפא ןכל ,וילע תבשוימ ותעד ןיאש םרוג ךרדה בוכיעש
.רומחה גיהנמל בכרב גהונ ןיב תומדל ןתינ היה ,ךכיפל .ללפתהלו תדרל ביוחמ

ןאכ שיש בתכו ,הגיהנ ןמזב הרשע הנומש תליפת ללפתהל רסא 5ךאבריוא ז"שרגה לבא
הלולע ,הליפתב קוסע גהנהו תויה ,רמול ותנווכ .רומחה יבג לע בכורל ימד אלו ,שפנ חוקיפ ששח
ךרד חחושל ,תונושה תויושרה ידי לע רסאנ אלש םיאור ונא ךדיאמ .םיכרד תנואת שחרתהל
בכרב םיגהונה לע רסאנ אל ,ןכ לע רתי .תונידמה לכב םיגהונ ךכו ,הגיהנ ןמזב ןופלפ תירוביד
,רתוי הברה תנכוסמ הגיהנ ןמזב םיער תחיש הרואכלו .העיסנה ןמזב םהילא םיוולנה םע חחושל
רבעל קר וטבמ הנפומ הליפתבש דועב ,ויעסונ רבע לא שיבכה ןמ וטבמ תא טיסמ גהנהש ןוויכ
רדגב תללכנ רשא הנכסה תדימ תרדגהל 6ךאבריוא ז"שרגה עבקש ןוירטירקהש ןוויכו ,שיבכה
םיששוח םניא םדא ינבש תואיצמ לכ ,ונייהד ,רבדל םדאה ינב תוסחיתה אוה "שפנ חוקיפ קפס"
ךרד ןופלפב רוביד וא םיער תחיש ירה ,תבש תוכלהל עגונב שפנ חוקיפ קפסכ תבשחנ הניא ,הל
הלודג קחד תעשב תרתומ תויהל הכירצ הליפת םג אליממו ,הנכסכ םיבשחנ םניא ,תירוביד
.הגיהנ ךלהמב

ילב ותושעל גוהנש רבדש רמאנ םש ,7התכלהכ תבש תרימש רפסב תראובמ ךכל הביסה
רהזהל תעדל םדאה די הרצקש המ יכ ,'ה םיאתפ רמוש ללכה לע ךומסל םדא יאשר ,שוחל
.הנכס רדגב אוה ירה ,הנכס םושמ ול ןיששוח םלועהש רבד אליממ .וילע רמוש ה"בקה ,ונממ
.8הכלהכ אבצה רפסב ןייע

רבדה ןיא .הרשע הנומש תליפת עצמאב םיכוליה ףילחהל רתומ היהי דציכ ,ןודל שי ןיידע ךא
,תתואל גהנה ביוחמ הגיהנה ךלהמבש דועב ,יביספ ןפואב בשוי םש יכ רומחה תא גיהנמל המוד
ןידה ןכו" :9ונושל הזו בתכ ןחלושה ךורעב ,םוקמ לכמ .תופסונ תולועפ תושעלו םיכוליה ףילחהל
דריל והוחירטה אל םוקמ לכמ ,הנוכ רדעה ול םורגתו ,הברה ץר סוסהד ףא ,סוס לע בכורב
."בכור אוהשכ ללפתיו ,אנידמ

תועלצב וילגרב טועבל ןכו ,הלאמשו הנימי תוכשומב ךושמל ביוחמ סוס תגהנהב יאדוב הנה
תומדל ןתינ הנווכה רדעה דצמש הארנ ןכל .ולא תולועפמ בכרב םיכוליה תפלחה ערג אלו ,סוסה
סוס לע הריהד ,הנכסה דצמ .סוס לע בכורל גהנ לצא הליפתה ךלהמב תושענה תולועפה ןיב
הליל תעשב וא תמדקומ רקוב תעשב יל ןמדזנ תובר םימעפ .הגיהנ רשאמ תוחפ אל תנכוסמ
.הליפתב ןווכל היה לקו יל רתונש דיחיה ןמזה היה הזש תויה ,הגיהנ ידכ ךות ללפתהל ,תרחואמ
לבא .תורישה ךלהמב תובר תוליפת ודיספי ןכ וגהני אל םאש ,םיריכב םיניצק דועמ יתעמש ךכ
ןמ רוטפ הווצמב קסועו ,הנווכ רדעה ללגב הז ןפואב וללפתי אלש בטומש ,יל רמא לצנבנ א"רה
.הווצמה

:םוכיס
הנומש ללפתהל רתומ ,הליפת ןמז ףולחי ,הגיהנה ךלהמב ללפתי אל םאש ,הלודג קחד תעשב .1
.הגיהנ ידכ ךות הרשע    
.הווצמב קסוע ןידמ ,רוטפ הגיהנה ךלהמב ללפתהל לוכי וניאש ימ .2

ט ףיעס גכ קרפ לארשי ישיא רפס .5 .גי ק"ס םש .4 .ד ףיעס דצ ןמיס ח"וא .3 .ל ףד .2 :חכ ףד .1
.וט ףיעס דצ ןמיס .9 .8 הרעה נק דומע .8 .םש .7 .ב הרעה ב"לפ התכלהכ תבש תרימש .6 חל הרעה
:הלאש
?ער חיר ימוגה ןמ ףדונש תויה ,הרעס תפילח שובל ינאשכ ללפתהל רתומ םאה

:הבושת
,םיענ אל חיר ףידמ ועבטמ הז דגבש םושמ ,הרעס תפילח שובל ךניה רשאכ ללפתהל רתומ
תפילח לש חירמ םירעטצמ םילייחה ןיאו ,1שופיע תמחמ חרסנ אל יכ ,האוצ לש רדג הזל ןיא ךא
רפסב קספנ הזל המודב .3ללפתמה תנווכ תא לטבל וחוכבש קזח חיר הז ןיא ןכ ומכ .2הרעס
.םשל עיגמ םיעונמ לש ףורש קלד חירש םוקמב הליפתל עגונב ,4םיציח

:םוכיס
.הרעס תפילח שובל ךניה רשאכ הליחתכל ללפתהל רתומ

.21 דומע ב קלח .4 .ז"קס חצ ןמיס םש .3 .ז"קס הפ ןמיס םש .2 .גכ ק"ס טע ןמיס הרורב הנשמ .1
:הלאש
שארמ ףידעש וא ,םתוא ץולחל קיפסמ יניא רשאכ תויאבצ םיילענב םייפכ תאשל רתומ םאה
?תוכורש אל םיילענב ללפתהל

:הבושת
2הטוס תכסמב אתיירבב .1םהילדנסב ןכודל םינהכ ולעי אלש ,יאכז ןב ןנחוי ןבר תנקתמ
תוכלכולמה וילענ וארי אלש ידכ ,ונייהד ,רוביצ דובכ ינפמ ,ןושארה .וז הנקתל םימעט ינש ורמאנ
בשיו ולדנסמ העוצר קספית אמש ,ינשה .םיממורתמ וידגבו ךרבל וידי אשונש העשב טיטב
יואר וניאש הצולח וא השורג ןב אוהש וילע ורמאיו ,םינהכה ראש םע ךרבי אלו ההשיו ורשוקל
.ויפכ אשונ וניא ןכלו ןכודל

ןמ םהיפכ םיאשונ םינהכה רשאכ ךא .ןכודה ןמ םייפכ תאישנ יבגל הרמאנ ל"נה הנקתה
גולפ אלש םירמוא שי .םינורחאה וקלחנ הזב ,םינהכה ילגר תוארנ ןיא טעמכ זאש ,עקרקה
ויפכ אשונש רוביצ חילש ןכל .4הנקתה ללכב הז ןיאש םירמוא שיו ,3םיילענ ץולחל הבוחו ןנבר
.גוהנל יואר ךכש ףא 5וילענ ץולחל בייח וניא ,ןכודל הלוע וניאו הביתה ינפל ומוקממ
,םייפכ תאישנ תוצממ ירמגל לטבתיש ןכיה ,הליקמה העדה לע ךומסל קספ 6תעד הוחי ת"ושב
ףאו .םצלוחל םיקיפסמ אל םא םיילענב םייפכ תאשל רשפא ןכל .דאמ הבושחו הבר הווצמ איהש
דומעל םילייח לש םכרד ןיא יכ ,תוכורש ןניאש םיילענב הרשע הנומש תליפת ללפתהל ןיאש יפ לע
.רתומו ןויזיב ןאכ ןיא ,הווצמ ךרוצל תאז השועש ןוויכמ ,7םידקפמה ינפב תוכורש אל םיילענב

:םוכיס
.הווצמה ןמ לטביהל ןהכל םורגית םתצילח םא ,ןכודה ןמ אלש םיילענב םייפכ תאשל רתומ .1
ןכודל תולעל קיפסיש ידכ ,תוכורש ןניאש תויאבצ םיילענב הרשע הנומש ללפתהל ןהכל רתומ .2
.ויפכ תאשל    

.5 .טכ ק"ס חכק ןמיס בלל הפי רפס .4 .כק ק"ס חכק ןמיס םייחה ףכ .3 .מ ףד .2 .אל הנשה שאר .1
.ה"ה ה"פ הליפת תוכלה ם"במר .7 .גי ןמיס ב"ח .6 .זלר ןמיס א"ח ז"בדרה ת"וש
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא